Navodila za pripravo digitalnih podatkov

Spremembe in dopolnitve Občinskega podrobnega prostorskega načrta Bučna vas – vzhod/1 (SD OPPN 1)

Status: v pripravi

Območje SD OPPN 1 se nahaja v severnem delu naselja Novo mesto in jugovzhodnem delu stanovanjske soseske Velika Bučna vas. Večji del obsega enoto urejanja prostora (EUP) z oznako NBV_03_OPPN, ki se ureja z Občinskim podrobnim prostorskim načrtom Bučna vas – vzhod/1 (Dolenjski uradni list, št. 8/15), manjši del pa sega v EUP NBV_13 in se z ureja Občinskim prostorskim načrtom Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 24/22 – UPB). Površina SD OPPN 1 obsega približno 2,5 ha in zajema naslednje zemljiške parcele in dele zemljiških parcel: 726/3, 724/3, 725/2, 724/1, 725/1, 726/1, 724/4, 726/4, 1147/1 727/1, 730, 731/2, 732/3, 732/4, 752, 735/1, 735/2, 749/9, 763, vse k.o. Daljni Vrh.

Cilj priprave SD OPPN 1 je določitev podrobnejših prostorsko izvedbenih pogojev za novo stanovanjsko pozidavo (večstanovanjske stavbe, stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine in stanovanjske stavbe - dvojčki), zagotovitev potrebnih infrastrukturnih ureditev in obenem z novo prostorsko ureditvijo primerno zaokrožiti prostor in prispevati k boljši urbani podobi tega dela Novega mesta.

Sklep o pripravi SD OPPN 1

Na podlagi 129. člena in v povezavi s 119. členom Zakona o urejanju prostora - ZUreP-3 se je postopek priprave sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta Bučna vas – vzhod/1 pričel s sklepom o začetku priprave, ki ga je sprejel župan Mestne občine Novo mesto. Sklep je bil dne 1. 12. 2022 objavljen v Dolenjskem uradnem listu, št. 28/22 in na spletni strani Mestne občine Novo mesto.

Datoteke

nazaj