Navodila za pripravo digitalnih podatkov

Občinski podrobni prostorski načrt DOLB GG

Status: v pripravi

Z OPPN se načrtuje sistem daljinskega ogrevanja na lesno biomaso (DOLB), ki bo namenjena ogrevanju vrtnarskega centra Gozdnega gospodarstva Novo mesto ob Smrečnikovi ulici.  Zaradi bližine pomembnih objektov družbenih dejavnosti in doseganja ciljev večje rabe OVE je predvidena tudi oskrba bližnjih objektov, med njimi večje stavbe OŠ Šmihel, DSO Novo mesto, VDC Novo mesto in Zavod Friderik Irenej Baraga. Predvidena je umestitev kotlovnice z močjo 3100 kW za proizvajanje tople vode in soproizvodnjo (kogeneracijo) električne in toplotne energije na mestu obstoječega rastlinjaka na zemljišču parc. št. 361/20, k.o. 1484-Šmihel pri Novem mestu, distribucijskega sistema za prenos energije do uporabnikov (toplovod). Z OPPN se bo podrobneje opredelila in utemeljila tehnologija ogrevanja za posamezne stavbe, ki bodo priključene na distribucijski sistem energije.

V postopku priprave OPPN je javnost z javnim pozivom vabljena, da se seznani z osnovami za pripravo OPPN (strokovno gradivo). Do vključno 24.3.2023 je možno podati predloge in usmeritve za pripravo osnutka OPPN in okoljskega poročila za izvedbo plana.

nazaj