Navodila za pripravo digitalnih podatkov

Občinski podrobni prostorski načrt DOLB GG

Status: v pripravi

Z OPPN se načrtuje umestitev proizvodne naprave za izkoriščanje obnovljivih virov energije z objekti in napravami energetske infrastrukture, ki so v skladu s predpisi s področja energije potrebne za povezavo proizvodne naprave z distribucijskim sistemom ali napravami za shranjevanje energije. Predvidena je umestitev kotlovnice (biomasa) z močjo 3100 kW za proizvajanje tople vode in soproizvodnjo (kogeneracijo) električne in toplotne energije na mestu obstoječega rastlinjaka na zemljišču s parc. št. 361/20, k. o. 1484-Šmihel pri Novem mestu in distribucijski sistem (toplovod) za prenos energije. 

V povezavi s pogoji Zakona o oskrbi s toploto iz distribucijskih sistemov (Uradni list RS; št. 44/22, v nadaljevanju: ZOTDS) se načrtuje sistem daljinskega ogrevanja, s katerim se omogoča distribucija toplote izključno v okviru lastniškega distribucijskega sistema. Na načrtovani lastniški distribucijski sistem je priključevanje odjemalcev omejeno le na tiste, ki so po predpisih, ki urejajo pravice na delih stavb, solastniki ali skupni lastniki načrtovanega sistema. Načrtovani sistem je namenjen daljinskemu ogrevanju stavb s stavbno št. v katastru nepremičnin 871-1484, 872-1484, 10202-1484, 10108-1484, 10109-1484, 10110-1484, 10111-1484, 10115-1484, 10116-1484,, 10117-1484,, 10118-1484, 10119-1484, 10120-1484, 10121-1484, 10204-1484, 10205-1484, 10237-1484, 881-1484, 10155-1484, 236-1484, 812-1484, 10154-1484, 851-1484, 10238-1484, 806-1484, 805-1484, 913-1484, 896-1484, 897-1484 in 911-1484. Navedene stavbe so v naravi stavbe vrtnarije GG Novo mesto, DSO Novo mesto, VDC Novo mesto, OŠ Šmihel, Škofije Novo mesto, Župnije Novo mesto, Društveni prostor ZŠAM in individualne stanovanjske stavbe med vrtnarijo in križiščem Smrečnikove s Šmihelom. 

V postopku priprave se izdela Okoljsko poročilo glede vplivov plana na okolje in izvede Celovita presoja vplivov na okolje.

Pobudnik in naročnik izdelave OPPN je Gozdno gospodarstvo Novo mesto d.d., Smrečnikova ulica 45, Novo mesto. Izdelovalec prostorskega načrta je GPI gradbeno projektiranje in inženiring d.o.o. Novo mesto, Kočevarjeva ulica 31, Novo mesto, izdelovalec pripadajočega okoljskega poročila je Eranthis, presoja vplivov na okolje, Maja Divjak Malavašič s.p., Kovinarska ulica 5B, Krško. 

Identifikacijska številka OPPN v zbirki prostorskih aktov je 3351.

Sklep o pripravi OPPN DOLB GG

Dolenjski uradni list, št. 5/23, 25/23.


 

Datoteke

nazaj