Občinski podrobni prostorski načrt DOLB GG

Status: veljaven

Z OPPN je načrtovana umestitev proizvodne naprave za izkoriščanje obnovljivih virov energije z objekti in napravami energetske infrastrukture, ki so v skladu s predpisi s področja energije potrebne za povezavo proizvodne naprave z distribucijskim sistemom ali napravami za shranjevanje energije. Predvidena je umestitev kotlovnice (biomasa) z močjo 3100 kW za proizvajanje tople vode in soproizvodnjo (kogeneracijo) električne in toplotne energije ter distribucijski sistem (toplovod) za prenos energije. 

V povezavi s pogoji predpisov o oskrbi s toploto iz distribucijskih sistemov je dopustna distribucija toplote v okviru lastniškega distribucijskega sistema. Na načrtovani lastniški distribucijski sistem je priključevanje odjemalcev omejeno le na tiste, ki so po predpisih, ki urejajo pravice na delih stavb, solastniki ali skupni lastniki načrtovanega sistema. Načrtovani sistem je namenjen daljinskemu ogrevanju stavb s stavbno št. v katastru nepremičnin 871-1484, 872-1484, 10202-1484, 10108-1484, 10109-1484, 10110-1484, 10111-1484, 10115-1484, 10116-1484,, 10117-1484,, 10118-1484, 10119-1484, 10120-1484, 10121-1484, 10204-1484, 10205-1484, 10237-1484, 881-1484, 10155-1484, 236-1484, 812-1484, 10154-1484, 851-1484, 10238-1484, 806-1484, 805-1484, 913-1484, 896-1484, 897-1484 in 911-1484. Navedene stavbe so v naravi stavbe vrtnarije GG Novo mesto, DSO Novo mesto, VDC Novo mesto, OŠ Šmihel, Škofije Novo mesto, Župnije Novo mesto, Društveni prostor ZŠAM in individualne stanovanjske stavbe med vrtnarijo in križiščem Smrečnikove s Šmihelom. 

Identifikacijska številka OPPN v zbirki prostorskih aktov je 3351.

nazaj