Navodila za pripravo digitalnih podatkov

Občinski podrobni prostorski načrt Labod (OPPN Labod)

Status: v pripravi

Z OPPN se v enoti urejanja prostora z oznako NMA_02_OPPN območje opuščene proizvodne dejavnosti tekstilne tovarne Labod prenovi oz. prestrukturira v smislu dviga urbanih in bivanjskih kakovosti po pogojih, ki jih za območje določa OPN. Načrtuje se ureditev osrednjega območja centralnih dejavnosti, ki se nameni bivanju, oskrbnim, storitvenim in družbenim dejavnostim. Za obstoječe objekte, ki ne bodo predvideni za odstranitev se določijo usmeritve za njihovo redno rabo in izboljšanja z vidika rekonstrukcije, dozidave ali nadomestne gradnje. Pri načrtovanju je treba izboljšati obstoječe stanje v enoti urejanja prostora tudi z vidika primernejše navezave na javno cestno omrežje, izboljšati ureditve za pešce, kolesarje in druge trajnostne oblike prometa v območju in jih funkcionalno navezati v sosednje enote urejanja prostora. Za izboljšanje prometne povezanosti se načrtuje notranjo mrežo dostopnih poti in površin za mirujoči promet, preuči obstoječe peš in kolesarske poti in predlaga nove ali izboljšane ureditve za trajnostne oblike prometa. Načrtuje se ustrezne navezave na sosednja območja -  možnost peš oz, kolesarske povezave iz območja OPPN v smeri Marofa in v smereh sosednjih enot urejanja prostora. Izboljšati je treba dostop iz smeri Seidlove ceste proti območju Marofa in predvideti rešitve za ureditev dodatnih parkirnih mest za potrebe pokopališča.

Identifikacijska številka OPPN v zbirki prostorskih aktov je 3488.

Območje priprave OPPN obsega okvirno 5,53 ha površine in zajema zemljišča oz. njihove dele s parcelnimi številkami v katastrski občini 1456-Novo mesto: 73/5, 73/6, 74/5, 74/6, 76/4, 78/4, 743/3, 743/4, 742, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 827, 829/1, 828, 825/1, 826, 829/2, 829/6,, 829/4, 829/3, 825/1, 825/2, 808/2, 808/1, 824, 832, 822, 823, 809/1, 809/3, 811/2, 811/1, 814, 813, 818, 819, 812, 820, 821, 817, 816, 815, 807, 809/4, 756, 833, 840, 841, 842/2, 842/1, 843, 844, 845/1, 837/2, 837/3, 836/2, 836/3, 838, 920, 752/3, 752/2, 752/1, 830/4, 839, 829/5.

Na podlagi 128. člena ZUreP-3 in mnenja Zavoda RS za varstvo narave št. 3563-0221/2023-2, z dne 5. 5. 2023 v postopku OPPN ni zahtevana izvedba celovite presoje vplivov na okolje oziroma presoje sprejemljivosti na varovana območja narave.

Pobudnik priprave OPPN je Monetic d.o.o. iz Ljubljane, izdelovalec pa ACER Novo mesto d.o.o. iz Novega mesta.

V postopku priprave je bila junija 2023 pobuda za pripravo prostorskega načrta predstavljena predstavnikom KS Ločna Mačkovec, oktobra 2023 pa lastnikom zasebnih zemljišč. V marcu 2024 so že izdelane strokovne podlage z obrazložitvijo predmeta pobude in možnih rešitev podrobnejšega načrtovanja povzete v gradivu Osnove za pripravo OPPN, ki je z javnim pozivom posredovano v javno objavo z namenom vključitve zainteresiranih javnosti da do 12. aprila 2024 podajo predloge in usmeritve za pripravo osnutka OPPN.

Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta Labod

Dolenjski uradni list, št. 25/23.

Datoteke

Osnove za občinski podrobni prostorski načrt Labod

V postopku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Labod (v nadaljevanju: OPPN), s katerim se načrtuje prenova oz. prestrukturiranje območja v smislu dviga urbanih in bivanjskih kakovosti in ureditev osrednjega območja centralnih dejavnosti, ki se nameni bivanju, oskrbnim, storitvenim in družbenim dejavnostim, se javno objavi strokovno gradivo – Osnove za pripravo OPPN. Gradivo obsega posamezne sestavine strokovnih podlag in sestavine osnutka OPPN z obrazložitvijo predmeta pobude in možnih rešitev podrobnejšega načrtovanja. Gradivo je namenjeno podaji predlogov, usmeritev in vključitvi javnosti in zainteresiranih deležnikov v pripravo osnutka OPPN.

Vpogled v strokovno gradivo je mogoč tudi v prostorih Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto (pritličje), v času uradnih ur.

Javnost in zainteresirani deležniki lahko do vključno petka, 12. aprila 2024, podajo predloge in usmeritve za pripravo osnutka OPPN na naslednje načine:

- po elektronski pošti na naslov: mestna.obcina@novomesto.si (s pripisom št. zadeve:350-8/2023);

- pisno na naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto;

- osebno v sprejemni pisarni Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto.


Javni poziv je objavljen:
-  na oglasni deski in na spletni strani Mestne občine Novo mesto (www.novomesto.si/postopki/uradne-objave/),
- na spletni strani Krajevne skupnosti Ločna Mačkovec, 
in posredovan zasebnim lastnikom zemljišč v območju OPPN.

Datoteke

nazaj