Navodila za pripravo digitalnih podatkov

Občinski podrobni prostorski načrt Bršljin

Status: v pripravi

Mestna občina Novo mesto (MONM) vodi pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta Bršljin (OPPN). Pobudnik izdelave OPPN je MONM, izdelovalec pa BD Projektiranje d.o.o.

Obravnavano območje, ki obsega približno 7,7 ha, se nahaja med železniško progo Metlika – Novo mesto – Ljubljana z glavno novomeško železniško postajo Novo mesto v Bršljinu in Ljubljansko cesto, južno od poslovno-stanovanjskega območja Bršljin. Vzhodno se območje navezuje na zeleno zaledje Marofa in Kettejevega drevoreda, na severozahodu pa posega v območje nekdanje tovarne Novoteks.

Območje se nahaja pretežno znotraj enote urejanja prostora (EUP) z oznako NBŠ_11_OPPN, ki se ureja z veljavnim Odlokom o ureditvenem načrtu centralnega dela Bršljina (Uradni list RS, št. 39/98, 74/02, 40/07 - obv. razl., 75/08 - obv.razl., 101/09-OPN MONM, 42/14 in Dolenjski uradni list, št. 16/22 - OPN MONM), in obsega ureditvene enote ali njihove dele: C1, C2, S5, S8, P1, P4, P9, P10 in P11. Območje obravnave posega še na dele drugih ureditvenih enot prostora EUP NBŠ_09-OPPN, NBŠ_10, NBŠ_12, NBŠ_14, NBŠ_18_OPPN, NBŠ_21, NBŠ_23_OPPN, NBŠ_23/01_OPPN in NMA_08.

Namen OPPN je umestitev rešitev idejnega projekta za rekonstrukcijo Ljubljanske ceste s sočasnim upoštevanjem razvojnih potreb obstoječih subjektov na območju urejanja. Z OPPN se bodo določili podrobnejši prostorsko izvedbeni pogoji za obstoječo in predvideno pozidavo ob rekonstruirani Ljubljanski cesti s parcelacijo območja in faznostjo gradnje. Prav tako bo urejena prometna, okoljska, energetska in komunikacijska infrastruktura ter zunanje ureditve z zelenimi površinami, parkirišči in manipulativnimi površinami, potrebnimi za delovanje predmetnega območja.

Postopek priprave OPPN se vodi skladno z Zakonom o urejanju prostora - ZUreP-3 (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE, 95/23 – ZIUOPZP in 23/24). 

Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta Bršljin (OPPN)

Dolenjski uradni list št. 8/24.

Izhodišča za pripravo osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta Bršljin

v izdelavi

nazaj