Občinski podrobni prostorski načrt Regrške Košenice - 2

Status: veljaven

Območje leži na jugozahodnem robu Novega mesta znotraj stanovanjske soseske Regrške Košenice. Velikost območja urejanja je približno 4,95 ha.

Območje je namenjeno bivanju s spremljajočimi dejavnostmi, in sicer za pozidavo s prostostoječimi stanovanjskimi objekti ter ureditvi zelenih parkovnih in športno rekreacijskih površin za potrebe stanovanjske soseske Regrške Košenice. Del površinje namenjenih tekočemu in mirujočemu prometu znotraj območja, javni prometni infrastrukturi ter javnim površinam pešca in kolesarja.

nazaj