Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta za športno-rekreacijski park Portoval

Status: veljaven

Portoval je osrednji športno-rekreacijski park v Novem mestu, ki leži v okljuku reke Krke zahodno od središča Novega mesta. Območje urejanja obsega del jugovzhodnega območja urejanja z osnovnim UN. Vključuje dostopno cesto na vzhodnem delu do pomožnega nogometnega igrišča na severu, atletski stadion z nogometnim igriščem v osrednjem delu, zahodno tribuno stadiona z lokacijo, ki je namenjena za večnamensko dvorano na zahodu, parkirno hišo z delom Topliške ceste na jugu in zeleno površino med reko Krko in trgovsko-zabaviščnim centrom Tuš. Površina območja urejanja je 8,28 ha.

Spremembe in dopolnitve Ureditvenega načrta Portoval (v nadaljevanju: SdUN) se nanašajo na umestitev mestne večnamenske dvorane in spremljajočih objektov ter ureditev v območje izravnanega platoja zahodno od atletskega in nogometnega stadiona v športno-rekreacijskem parku Portoval, vključno s prometnimi in ostalimi ureditvami, ki se vežejo na umestitev dvorane na lokacijo. V vzhodnem delu območja, na zeleni terasi ob Krki, se uredi parkovna površina z otroškim igriščem, ki se prestavi iz lokacije ob stadionu zaradi ustrezne ureditve zunanjih površin dvorane. Spremembe se nanašajo tudi na območje balinišča in na druge površine za šport in rekreacijo.

Dvorana je prvenstveno namenjena športnim, kulturnim in zabavnim prireditvam z večjim številom obiskovalcev v času prireditev ter spremljajočim dejavnostim, kot so gostinstvo, sejemska in trgovska dejavnost in podobno. Izven terminov množičnih prireditev se objekti in naprave uporabljajo v druge športne, rekreacijske, upravne in druge namene.

Kompleks objektov dvorane lahko sestavlja več sklopov, kot so arena, tribuna stadiona z nadstreškom in prostori pod tribuno, parkirišča ter vhodna ploščad. Dvorana se umesti v naravni amfiteater med stadionom ter gozdom Portoval. Zahodna tribuna stadiona se umesti med dvorano in stadionom tako, da lahko funkcionalno poveže dvorano in stadion. Pod zahodno tribuno stadiona se lahko predvidi sklop atletskih in nogometnih prostorov, ki se lahko funkcionalno povežejo s prostori dvorane. Zunanje ureditve, prometne površine in parkirišča se umesti smiselno okrog dvorane do Topliške ceste v enem ali več nivojih.

 

Odlok o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta za športno-rekreacijski park Portoval

Uradni list RS, št. 91/11 in DUL, št. 12/15 - SD OPN 1.


Predpisi, ki spreminjajo dani predpis:

  1. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto – SD OPN 1, Dolenjski uradni list, št. 12/15.


Predpisi, na katere dani predpis vpliva:

  1. Odlok o ureditvenem načrtu za športno-rekreacijski park Portoval, Uradni list RS, št. 108/01.


Datoteke

nazaj