Ureditveni načrt za športno-rekreacijski park Portoval

Status: delno razveljavljen

Območje športnega parka Portoval (ŠRC) obsega celoten prostor v okljuku Krke, skupaj z reko in obalnim pasom na drugi strani reke, vključuje tudi zelene površine na južni strani Topliške ceste, del ulice Irča vas in Brod. Območje obsega okoli 118 ha, glede na namembnost so površine v območju opredeljene kot površine športnih objektov in naprav, rekreacijske površine, parkovne površine, prometne površine, kmetijske površine, stavbna zemljišča,  gozdne površine in varovalne zelene površine.

ŠRC je zasnovan v obliki bolj zgoščene krajine kot mešano vmesno območje, kjer se izoblikuje postopen prehod iz mesta proti odprti krajini in pretakanje zelenega sistema. To je v obliki trikotnika urejen rekreacijski park, ki se naslanja na rob gozda, na reko in cesto. Zasnovo parka opredeljujejo dve programski težišči, stadion in čolnarna ter vmesni prostor, ki pušča prost prehod v notranjost območja. Ureditev upošteva v največji možni meri tudi obstoječe poti, objekte in ureditve ter jih poskuša s preureditvami in novimi posegi čimbolj smiselno dopolniti. Razporeditev objektov in zasaditev se navezuje na prostorske osi in naravno izoblikovanost reliefa: tako se posamezni objekti nizajo po dolžini v smereh rečnih teras in krajinskih robov oziroma se z daljšo stranico odpirajo proti Krki s Kapitljem v ozadju.

Odprto zgradbo prostora ŠRC sestavlja niz posameznih ambientov odprtega in grajenega prostora, ki odgovarjajo določeni programski ali prostorski specifiki in predvideni, časovno spremenljivi rabi skozi leto.

Odlok o ureditvenem načrtu za športno-rekreacijski park Portoval

Uradni list RS, št. 108/01, 91/11, Dolenjski uradni list, št. 12/15-SD OPN 1 in 16/22 - OPN MONM.

Neuradno prečiščeno besedilo št. 2 - NPB 2


Predpisi, ki spreminjajo dani predpis:

  1. Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto, Uradni list RS, št. 101/09;
  2. Odlok o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta za športno-rekreacijski park Portoval, Uradni list RS, št. 91/11;
  3. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto – SD OPN 1, Dolenjski uradni list, št. 12/15;
  4. Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto, Dolenjski uradni list, št. 16/22.

Predpis, ki dani predpis delno razveljavlja:

  • Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto (OPN MONM).

Celotno gradivo je na vpogled v prostorih Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto.

Datoteke

nazaj