Ureditveni načrt centralnega dela Bršljina

Status: delno razveljavljen

Določila ureditvenega načrta postavljajo pogoje urejanja za:
– ureditvene posege za novogradnje in prenove v območjih stanovanjske gradnje,
– novogradnje in prenove na sedanjih in novih poslovnih območjih,
– preureditev cestnega omrežja na območju centralnega dela Bršljina,
– urejanje brežin vzdolž Ljubljanske ceste in
– prometne ter druge infrastrukturne ureditve na območju ureditvenega načrta.

Odlok o ureditvenem načrtu centralnega dela Bršljina

Uradni list RS, št. 39/98, 74/02, 40/07 - obv. razl., 75/08 - obv.razl., 101/09-OPN MONM, 42/14 in Dolenjski uradni list, št. 16/22 - OPN MONM.

Neuradno prečiščeno besedilo št. 4 - NPB 4


Predpisi, ki spreminjajo dani predpis:

  1. Odlok o  spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta centralnega dela Bršljina, Uradni list RS, št. 74/02;
  2. Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto, Uradni list RS, št. 101/09
  3. Odlok o Spremembah in dopolnitvah Ureditvenega načrta centralnega dela Bršljina; Uradni list RS, št. 42/14;
  4. Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto; Dolenjski uradni list, št. 16/22.

Predpis, ki dani predpis delno razveljavlja:

  • Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto (OPN MONM).

Celotno gradivo je na vpogled v prostorih Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto.

Datoteke

nazaj