Ureditveni načrt Zdravstveni kompleks Novo mesto (UN ZKNM)

Status: veljaven

Območje urejanja leži na križišču dveh regionalnih cest, neposredno ob ožjem jedru Novega mesta, na zahodnem delu je športno rekreacijsko območje Portoval in avtobusna postaja, na severnem delu ga omejuje reka Krka, na vzhodnem delu potok Težka voda, na južnem in jugozahodnem delu pa stanovanjsko območje. Velikost območja urejanja je 10,73 ha.

Osrednje območje Ureditvenega načrta Zdravstveni kompleks Novo mesto (UN ZKNM) je namenjeno zdravstveni dejavnosti na primarni in sekundarni ravni ter lekarniški dejavnosti na nivoju regije. Severozahodni del območja je namenjen za gradnjo objekta za potrebe parkiranja, za pomožne dejavnosti Zdravstvenega doma, lekarniško dejavnost (kot varianta), drugo znanstveno dejavnost, delno pa tudi za druge z odlokom dovoljene dejavnosti. Objekta na severnem oz. severovzhodnem delu območja se po preselitvi internega in pljučnega oddelka v sklop Splošne bolnišnice namenjata prvenstveno podaljšanemu programu bolnišničnega zdravljenja, lahko pa tudi drugim zdravstvenim dejavnostim in dejavnostim socialnega varstva ali za drugo socialno funkcijo s spremljajočimi programi. V Gradiču Kamen in Neuhof so poleg teh dovoljene tudi druge dejavnosti javnega značaja. V primeru preselitve lekarniške dejavnosti v osrednji ali severozahodni del območja se za te ali sorodne programe namenja tudi objekt Dolenjskih lekarn. V območju, namenjenem za zdravstveno dejavnost na primarni in sekundarni ravni,  se izvajajo tudi ostale dejavnosti, ki zagotavljajo normalno funkcioniranje osnovne dejavnosti. Na jugozahodnem delu je v območje urejanja vključena skupina objektov ob Šmihelski cesti in v Ulici Mirana Jarca, kjer so poleg bivanja dovoljene dejavnosti v povezavi ali kot dopolnitev zdravstvene dejavnosti (ambulante zdravstva, zobozdravstva, fizioterapije, protetike, okulistike, laboratoriji ipd.), druge storitvene dejavnosti kot so dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic, frizerska, kozmetična in pedikerska dejavnost, dejavnost salonov za nego telesa ter druge osebne storitve. Vzhodni del območja, ob potoku Težka voda, se ohranja v primarni rabi, kot zeleni pas, pri čemer pa se del površin v severovzhodnem delu lahko nameni tudi za parkiranje za potrebe objektov v Kandiji, v jugovzhodnem delu pa se na območju obstoječe pozidave ohranja stanovanjska namembnost.

Odlok o Ureditvenem načrtu Zdravstveni kompleks Novo mesto

Uradni list RS, št. 48/0881/1143/13, Dolenjski uradni list, št. 2/1516/18-SD OPN4 in 22/21.

Neuradno prečiščeno besedilo odloka UN ZKNM (NPB 4)


Predpisi, ki spreminjajo dani predpis:

  1. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Ureditvenem načrtu Zdravstveni kompleks Novo mesto (SD UN ZKNM-1), Uradni list RS, št. 81/11;
  2. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu Zdravstveni kompleks Novo mesto (SD UN ZKNM-2), Uradni list RS, št. 43/13;
  3. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu Zdravstveni kompleks Novo mesto (SD UN ZKNM-3), Dolenjski uradni list, št. 2/15,
  4. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto (SD OPN 4), Dolenjski uradni list, št. 16/18.
  5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu Zdravstveni kompleks Novo mesto (SD UN ZKNM-4), Dolenjski uradni list, št. 22/21.

 

Datoteke

nazaj