Zazidalni načrt za poslovno oskrbni center ob Belokranjski cesti v Novem mestu

Status: delno razveljavljen

Območje zazidalnega načrta za poslovno oskrbni center ob Belokranjski cesti v Novem mestu (v nadaljevanju ZN) se nahaja vzhodno od Belokranjske ceste v Žabji vasi, nasproti tovarne Revoz, in zahodno od stanovanjske soseske ob Knafeljčevi ulici. Velikost območja urejanja je približno 47 ha.

Območje urejanja je namenjeno poslovnim oskrbnim dejavnostim. Razdeljeno je na štiri ureditvene enote. Na predmetnem območju se danes nahajajo Mesni center, Bencinski servis Petrol, KZ Krka - Agroservis in Oskrbno nakupovalni center.

Odlok o zazidalnem načrtu za poslovno oskrbni center ob Belokranjski cesti v Novem mestu

Uradni list RS, št. 55/02101/09-OPN MONM, 64/10-OPPN rekonstrukcija križišča Belokranjska cesta, 102/12-DPN AC Obrežje – Maline, Dolenjski uradni list, št. 25/20 in 16/22 - OPN MONM.

Odlok o ZN POC ob Belokranjski - NPB (dec. 2020)


Predpisi, ki spreminjajo dani predpis:

  1. Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto, Uradni list RS, št. 101/09 - 140. člen;
  2. Uredba o državnem prostorskem načrtu za državno cesto od avtoceste A2 Ljubljana-Obrežje pri Novem mestu do priključka Maline, Uradni list RS, št. 102/12;
  3. Odlok o OPPN za prostorsko ureditev skupnega pomena za rekonstrukcijo križišča Belokranjska cesta v Novem mestu na cestah G2-105 in R2-419 s širšim vplivnim območjem, Uradni list RS, št. 64/10 – 74.člen;
  4. Odlok o spremembah in dopolnitvah Zazidalnega načrta za poslovno oskrbni center ob Belokranjski cesti v Novem mestu, Dolenjski uradni list št. 25/20.

Predpis, ki dani predpis delno razveljavlja:

  • Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto (OPN MONM).

 

Celotno gradivo je na vpogled v prostorih Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto.

Datoteke

nazaj