Spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta za sosesko Brod – Drage

Status: veljaven

Območje stanovanjske soseske Brod – Drage se nahaja na zahodnem obrobju Novega mesta v zaledju obstoječe stanovanjske soseske Brod. Obravnavano območje se je začelo urejati z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za sosesko Brod-Drage (v nadaljevanju: OPPN).

Območje sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega načrta za sosesko Brod-drage (v nadaljevanju SD OPPN) se nanaša na celotno območje OPPN, večji del na pogoje za oblikovanje objektov v ureditveni enoti UE1, vključuje pa tudi ostale spremembe znotraj celotnega območja OPPN, ki so vezane predvsem na zunanje ureditve.

Koncept ureditve celotnega območja, mejni pogoji ostajajo enaki kot v OPPN. Izhodišče za načrtovanje soseske je mirna, zelena stanovanjska soseska, ki poleg gradnje stanovanjskih stavb (večstanovanjskih in individualnih) predvideva tudi ureditve nezazidanega naravnega prostora (ohranjanje gozdnega roba ter možnost ohranjanja posameznih drevesnih gruč, zelene strukture med stavbami, površin za rekreacijo in prosti čas, pešpoti, ipd.).

Območje urejanja je razdeljeno na šest ureditvenih enot (UE1 do UE6), in sicer: UE1 - območje večstanovanjskih stavb (1a: stolpiči, 1b: vila bloki, 1c: vila dupleksi); UE2 - območje individualnih stanovanjskih stavb (2a: prostostoječe hiše, 2b: mešana gradnja (vrstne hiše in/ali hiše v nizu in/ali dvojčki in/ali prostostoječe hiše); UE3 - območje mešane gradnje (vila dupleks ali prostostoječa stanovanjska hiša); UE4 - območje obstoječe pozidave; UE5 - območje zelenih površin (5a: zelene površine za rekreacijo in prosti čas (igrišča, sprehajalne poti, 5b: ostale zelene površine);  UE6 - območje, namenjeno za gradnjo infrastrukture.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za sosesko Brod – Drage

Uradni list RS, št. 45/11

OPOMBA: Grafični del tega odloka je v celoti nadomestil grafični del Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za sosesko Brod – Drage.


Predpis, ki spreminja dani predpis:

  1. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Mrzla dolina – zahod, Uradni list RS, št. Uradni list RS, št. 62/13.

Predpis, na katerega dani predpis vpliva:

  1. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za sosesko Brod – Drage, Uradni list RS, št. 113/09.

 

 

Datoteke

nazaj