Navodila za pripravo digitalnih podatkov

Občinski podrobni prostorski načrt Golišče – Stopiče /1

Status: v pripravi

Mestna občina Novo mesto vodi pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta Golišče – Stopiče /1 (v nadaljevanju: OPPN). Pobudniki in naročniki izdelave OPPN so lastniki pretežnega dela zemljišč na območju načrtovanja, izdelovalec pa je PROPLAN, Ivanka Kraljić s.p. iz Krškega. 

Območje načrtovanja z OPPN se nahaja na severnem robu naselja Stopiče in je namenjeno bivanju. Gre za nadaljevanje obstoječe stanovanjske soseske, ki se razprostira južno in vzhodno od območja načrtovanja. Teren je razgiban in se dviguje od južnega proti severnemu delu OPPN. Gre za izpostavljeno, razgledno lego z južno orientacijo. Območje OPPN obsega 1,47 ha in zajema zemljišča s parcelnimi številkami 497, 520, 524 (del), 525/1 (del), 501/1, 501/2 (del), 2290 (del) in 513/22 (del), vse k.o. Stopiče.

Postopek priprave OPPN se vodi skladno z Zakonom o urejanju prostora - ZUreP-3 (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE, 95/23 – ZIUOPZP in 23/24).

Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta Golišče – Stopiče /1

V Dolenjskem uradnem listu je bil dne 23. 11. 2022 objavljen Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta Golišče – Stopiče /1 (DUL, št. 26/22).

Datoteke

Strokovne podlage za OPPN Golišče-Stopiče/1

.

Datoteke

Predlog osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta Golišče – Stopiče /1

Na podlagi 121. člena ZUreP-3 je bil pripravljen predlog osnutka OPPN. Nosilci urejanja prostora so posredovali podrobnejše usmeritve, podatke ali strokovne podlage z njihovega področja, ki se navezujejo na obravnavano območje ali okolico. O predlogu osnutka je bila obveščena Krajevna skupnost Stopiče in zainteresirana javnost. Predloge ali usmeritve je bilo mogoče podati v času od 20. 12. 2022 do vključno 17. 1. 2023.

Datoteke

Osnutek OPPN Golišče-Stopiče/1

Na podlagi drugega odstavka 122. člena ZUreP-3 so bili nosilci urejanja prostora pozvani, da pripravijo prva mnenja na osnutek prostorskega akta.

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN Golišče-Stopiče/1

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka prostorskega akta je namenjena seznanitvi širše javnosti s prostorskim aktom. Javna razgrnitev poteka v prostorih Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, pritličje (pri vhodu), in sicer od 5. 7. 2024 do vključno 20. 8. 2024.

Gradivo je objavljeno tudi v elektronski obliki na spletni strani Mestne občine Novo mesto (pod zavihkom Dopolnjen osnutek)

Javna obravnava bo v sredo, 17. 7. 2024 ob 16. uri v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto, Glavni trg 7 (Rotovž), I. nadstropje. Na javni obravnavi bosta pripravljavec in izdelovalec prostorski akt podrobneje obrazložila in prisotnim podala dodatna pojasnila.

V času javne razgrnitve lahko vsi zainteresirani podajo pripombe in predloge k razgrnjenemu prostorskemu aktu na naslednje načine:

•             po elektronski pošti na naslov: mestna.obcina@novomesto.si
•             pisno na naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto;
•             v knjigo pripomb in predlogov na mestu javne razgrnitve v prostorih občine;
•             ustno na zapisnik na javni obravnavi.

Rok za podajo pripomb poteče zadnji dan javne razgrnitve. 

Datoteke

nazaj