Občinski podrobni prostorski načrt Turkov hrib

Status: delno razveljavljen

Območje Turkovega hriba se nahaja v naselju Gotna vas na jugovzhodnem delu Novega mesta. Gre za nadaljevanje stanovanjske pozidave z individualnimi, prostostoječimi hišami, na katere se navezuje v južnem in zahodnem delu. Z ostalih strani ga obdajata dve manjši gozdni površini in kmetijska zemljišča pretežno v travniški rabi. Območje je v naravi travnati grič, ki se blago spušča na vse strani.

Ureditveno območje Občinskega podrobnega prostorskega načrta Turkov hrib (v nadaljevanju: OPPN) je v celoti namenjeno stanovanjski gradnji nizke gostote, prometnim površinam za dostop, dovoz in parkiranje ter zunanjim zelenim površinam. Predvidenih je približno 20 stanovanjskih objektov. Poleg tega je predvidena rekonstrukcija in izgradnja prometne, energetske, komunalne in telekomunikacijske infrastrukture, potrebne za obratovanje predvidenih objektov. Velikost ureditvenega območja je 2,57 ha.

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Turkov hrib

Uradni list RS, št. 78/08 in Dolenjski uradni list, št. 16/22-OPN MONM.


Predpis, ki dani predpis delno razveljavlja:

  • Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto (OPN MONM). 

 

Celotno gradivo je na vpogled v prostorih Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto.

Datoteke

nazaj