Občinski podrobni prostorski načrt za sanacijo neskladnih gradenj v vinogradniških območjih Mestne občine Novo mesto

Status: veljaven

Na območju Mestne občine Novo mesto je na vinogradniških območjih zgrajeno večje število neskladnih in nelegalnih gradenj, za katere se po določilih veljavnega Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/209 in nadaljnji; - OPN) ni dalo pridobiti gradbenega dovoljenja. Za te objekte se je pripravil Občinski podrobni prostorski načrt za sanacijo neskladnih gradenj v vinogradniških območjih mestne občine Novo mesto (v nadaljevanju: OPPN). OPPN zagotavlja pravno podlago za pridobitev gradbenih dovoljenj in drugih upravnih aktov za že zgrajene stavbe in objekte na vinogradniških območjih MONM, ki odstopajo od določil veljavnega OPN po velikosti, arhitekturnem oblikovanju, odmikih od sosednjih parcel ali stavb ter drugo. Za stavbe, za katere so na podlagi izdelanih strokovnih podlag ugotovljena bistvena odstopanja od stavbarske tipike na posameznem območju, so predvideli sanacijski ukrepi.

Opomba: V OPPN so obravnavani samo gospodarski objekti, ki ležijo na zemljiščih ali delih zemljišč, katerih podrobnejša namenska raba v OPN je stavbišče za gradnjo zidanic Az, razen izjem, kjer se na podlagi dokazil iz preteklosti načrtuje uskladitev planske in dejanske rabe v eni od naslednjih sprememb in dopolnitev OPN. 

Več informacij: Urad za prostor, Igor Merlin, u.d.i.a.

nazaj