Občinski prostorski načrt Mestne občine Novo mesto (OPN MONM)

Status: veljaven

Občinski prostorski načrt (OPN) je temeljni prostorski akt občine. V njem se, ob upoštevanju usmeritev iz državnih prostorskih aktov, razvojnih potreb občine in varstvenih zahtev, določijo cilji in izhodišča prostorskega razvoja občine, načrtujejo prostorske ureditve lokalnega pomena ter določijo pogoji umeščanja objektov v prostor. Občinski prostorski načrt je pomembna podlaga za racionalno in trajnostno načrtovanje vseh posegov v prostor v občini in za zagotavljanje kakovostnih pogojev za življenje in delo njenih prebivalcev.

 

Na prostorske ureditve poleg občinskih in državnih prostorskih aktov vplivajo tudi pravni režimi, ki so javnopravne omejitve v prostoru, ki določajo ali neposredno vplivajo na načrtovane prostorske ureditve in izvedbeno regulacijo prostora, ter so namenjeni varovanju javnega interesa na področju ohranjanja narave, varstva kulturne dediščine, varstva okolja in naravnih dobrin in virov, varstva kmetijskih zemljišč, varstva gozdov, upravljanja z vodami, varovanja zdravja ljudi, obrambe države in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter varovanja gospodarske javne infrastrukture (3. člen ZureP-3).
Do vzpostavitve prostorsko informacijskega sistema iz 263. člena ZureP-3, v katerem bodo objavljeni podatki o pravnih režimih, so pri urejanju prostora v pomoč prvi zbrani podatki o državnih pravnih režimih, ki so povzeti po podatkih Prostorsko informacijskega sistema, Pravni režimi, Seznam zbirk, april 2018, Verzija 1.4, ki so dostopni na spletni povezavi https://www.novomesto.si/mma/-/2023060114534466/

 

Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto

Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto - uradno prečiščeno besedilo (Dolenjski uradni list, št. 24/22 - UPB1)

 

Odlok o OPN MONM (UPB1

Priloga 5.3: Obrazložitev pojmov (jul. 2022)

Priloga 5.4: Obrazložitev PIP; pomožni objekti pri stanovanjski stavbi (sept. 2022)

Priloga 5.5: Obrazložitev PIP; pomožni kmetijski objekti na kmetijskih zemljiščih (jul. 2022)

 

Celotno gradivo je na vpogled v prostorih Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto.


ODLOK O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU MESTNE OBČINE NOVO MESTO
S SEZNAMOM SPREMEMB IN DOPOLNITEV:

Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/09)  

 1. Tehnični popravek Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 37/10)
 2. Tehnični popravek Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 76/10)
 3. Uredbo o državnem prostorskem načrtu za prenosni plinovod R45 za oskrbo Bele krajine (Uradni list RS, št. 77/10)
 4. Tehnični popravek Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 4/12)
 5. Uredbo o državnem prostorskem načrtu za del rekonstrukcije daljnovoda 2 × 110 kV Brestanica–Hudo (Uradni list RS, št. 87/12)
 6. Uredbo o državnem prostorskem načrtu za državno cesto od avtoceste A2 Ljubljana–Obrežje pri Novem mestu do priključka Maline (Uradni list RS, št. 102/12)
 7. Tehnični popravek Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 44/13)
 8. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 18/14)
 9. Tehnični popravek Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 46/14)
 10. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 16/15)
 11. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto – SD OPN 1 (Dolenjski uradni list, št. 12/15)
 12. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Gospodarska cona Na Brezovici (Dolenjski uradni list, št. 13/18)
 13. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto (SD OPN 3) (Dolenjski uradni list, št. 15/18)
 14. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto (SD OPN 4) (Dolenjski uradni list, št. 16/18)
 15. Sklep o potrditvi lokacijske preveritve v EUP NM/14-j – odstopanje od PIA na zemljiščih parc. št. 1239/2, 1239/3, 1239/4 in 1239/5 k.o. 1456-Novo mesto – ID št. 1103 (Dolenjski uradni list, št. 6/19)
 16. Sklep o potrditvi lokacijske preveritve v enoti urejanja prostora NM/14-a – individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev OPN MPNM za objekt Glavni trg 27, na zemljišču parc. št. 1656 k.o. 1456-Novo mesto – ID št. 2177 (Dolenjski uradni list, št. 12/21)
 17. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto (SD OPN 2) (Dolenjski uradni list, št. 16/22)

Prostorski akti, ki so v pripravi:

 1. Spremembe in dopolnitve Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto - SD OPN 5 (Gostinsko turistični center Prepih);
 2. Spremembe in dopolnitve Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto - SD OPN 6 (Širitev območja ZN Adria).

Predpisi, na katere dani predpis vpliva:

 1. Lokacijski načrt rekonstrukcije regionalne ceste R 3-668/5846 Gabrje-Ratež na odseku Velike Brusnice-Ratež, vključno z rekonstrukcijo križišča z lokalno cesto L295200 Velike Brusnice-Dol. Suhadol-Gabrje v Velikih Brusnicah, Uradni list RS, št. 124/06;
 2. Lokacijski načrt Revoz, Uradni list RS, št. 73/04;
 3. Lokacijski načrt za rekonstrukcijo Ljubljanske ceste v Novem mestu - glavne ceste G II-105, Uradni list RS, št. 74/02, 31/06-popr., 68/07;
 4. Lokacijski načrt za rekonstrukcijo Šmarješke ceste G2 - 105/259, Uradni list RS, št. 46/03;
 5. Občinski lokacijski načrt Brusnice, Uradni list RS, št. 120/06,  38/07-popr., 43/07 – popr. popr., 42/08-popr.;
 6. Občinski lokacijski načrt Gabrje, Uradni list RS, št. 124/06;
 7. Občinski lokacijski načrt za stanovanjsko naselje Jedinščica v Novem mestu, Uradni list RS, št. 59/06;
 8. Občinski podrobni prostorski načrt Poganški vrh, Uradni list RS, št. 97/08;
 9. Ureditveni načrt centralnega dela Bršljina, Uradni list RS, št. 39/98, 40/07-obv. razl., 75/08-obv. razl., 74/02;
 10. Ureditveni načrt oskrbnega centra Mercator - KZ Krka ob Šentjernejski cesti v Novem mestu, Uradni list RS, št. 21/99, 63/01;
 11. Ureditveni načrt za športno-rekreacijski park Portoval, Uradni list RS, št. 108/01;
 12. Zazidalni načrt Adria, Uradni list RS, št. 92/02, 62/04-popr.;
 13. Zazidalni načrt BTC Češča vas - I. faza, Skupščinski Dolenjski list, št. 15/90, 11/91;
 14. Zazidalni načrt poslovno stanovanjske gradnje v Dolenjih Kamencah, Uradni list RS, št. 33/96, 57/09;
 15. Zazidalni načrt za poslovno oskrbni center ob Belokranjski cesti v Novem mestu, Uradni list RS, št. 55/02.

Predpisi, katere dani predpis delno razveljavlja:

 1. Odlok o zazidalnem načrtu BTC Češča vas - 1. faza;
 2. Odlok o ureditvenem načrtu pokopališča Srebrniče – 1. faza;
 3. Odlok o zazidalnem načrtu za osnovno šolo in vrtec Drska v Novem mestu;
 4. Odlok o ureditvenem načrtu centralnega dela Bršljina;
 5. Odlok o  spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta za obrtno-industrijsko cono Livada;
 6. Odlok o ureditvenem načrtu za športno-rekreacijski park Portoval;
 7. Odlok o zazidalnem načrtu za poslovno oskrbni center ob Belokranjski cesti v Novem mestu;
 8. Odlok o spremembah in dopolnitvah lokacijskega načrta za rekonstrukcijo Ljubljanske ceste v Novem mestu – R3 651  ( prej glavna cesta GII 105), Uradni list RS, št. 74/02, 31/06 – popravek, 68/07,101/09-OPN MONM, 9/11-OPPN Daljnovod RTP Bršljin–Gotna vas, 106/11-OPPN Prenova ob Ljubljanski cesti 47, 22/12 – popravek, 80/12 – sprememba;
 9. Odlok o ureditvenem načrtu Pod topom na Drski v Novem mestu;
 10. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Poslovno-storitvena cona Mačkovec – 1, Uradni list RS, št. 107/06, 62/10, 9/11-OPPN Daljnovod RTP Bršljin–Gotna vas, 28/12, 102/12-DPN AC Obrežje – Maline, Dolenjski uradni list, št. 16/18-OPPN PSC Mačkovec-2, 3/20 – LP 1443;
 11. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Poganci;
 12. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Turkov hrib;
 13. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za »Turistično območje na Brezovici«;
 14. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Ursa ob Straški cesti.

Predpisi, katere dani predpis razveljavlja:

 1. Prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 - s spremembami in dopolnitvami;
 2. Prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 - s spremembami in dopolnitvami;
 3. Zazidalni načrt Otočec;
 4. Zazidalni načrt Romsko naselje v Žabjaku;
 5. Zazidalni načrt Mrzla dolina I. – del;
 6. Ureditveni načrt pokopališče v Prečni;
 7. Lokacijski načrt 20 kV daljnovoda Gotna vas – Cikava;
 8. Sprememba  zazidalnega  načrta obrtno-industrijske  cone  Cikava  -  Zgornji del;
 9. Lokacijski  načrt za kanalski sistem naselij Mali Slatnik, Smolenja vas in  Petelinjek;
 10. Lokacijski načrt severne obvoznice Novega mesta;
 11. Ureditveni načrt za romsko naselje Ruperčvrh;
 12. Prostorsko ureditveni pogoji za območje mestnega jedra Novega mesta;
 13. Prostorsko ureditveni pogoji za Novo mesto (izven mestnega jedra) in predmestna središča;
 14. Prostorsko ureditveni pogoji za sanacijo degradiranega prostora za območje občine Novo mesto;
 15. Prostorsko ureditveni pogoji za zunajmestni prostor Mestne občine Novo mesto (PUP MONM ZMP-UBP-1);
 16. Odlok o zazidalnem načrtu Zabrezje;
 17. Odlok o lokacijskem načrtu za rekonstrukcijo Šmarješke ceste G2-105/259 v Novem mestu od km 0.000 do km 0.720;
 18. Odlok o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta Romsko naselje Šmihel;
 19. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za stanovanjsko naselje Jedinščica v Novem mestu. 

Predpisa, katera dani predpis razveljavlja, a se za nekatere prostorske ureditve še uporabljata:

 1. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Brusnice
  (do realizacije načrtovane ceste 5, 6, 7 in 8 se določila OLN uporabljajo za urejanje predvidenih dovoznih cest, pločnikov, priključkov in bankin);
 2. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Gabrje 
  (do izvedbe načrtovanih prostorskih ureditev se določila OLN uporabljajo za načrtovanje GJI in predvidenih dovoznih cest, pločnikov, priključkov, bankin in območij javnega prostora).

 

nazaj