vodilna slika

13. seja Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto

datum: 07. 02. 2008

v četrtek, 21. februarja 2008, ob 16. uri (Rotovž).


&...


 

Številka: 032-3/2008

Datum: 6. 2. 2008

OBČINSKEMU SVETU

MESTNE OBČINE NOVO MESTO

 

 

Na podlagi 21. in 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 111/2001 in 72/2005)

s k l i c u j e m

13. sejo Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto,

v četrtek, 21. februarja 2008, ob 16. uri

v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto,

Novo mesto, Glavni trg 7 (Rotovž).

Za sejo predlagam naslednji

d n e v n i r e d :

1. Ugotovitev sklepčnosti

2. Določitev dnevnega reda

3. Pregled in potrditev zapisnika 12. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto

4. Izvedljivost projekta gospodarsko središče JV Slovenije

5. Predlog odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2008 - druga obravnava

6. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto - druga obravnava

7. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu Univerzitetni kampus Novo mesto - prva obravnava

8. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za zunajmestni prostor Mestne občine Novo mesto - prva obravnava

9. Dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto - prva obravnava

10. Predlog gospodarskega načrta Komunale Novo mesto, d.o.o., za leto 2008 - druga obravnava

11. Predlog letnega programa dela javnega gospodarskega zavoda za turizem Novo mesto

12. Strategija kulture v MONM v obdobju 2007-2013 - 2. del

13. Predlog sklepov o podelitvi priznanj in nagrad Mestne občine Novo mesto za leto 2007

14. Premoženjsko - pravne zadeve

15. Kadrovske zadeve

16. Vprašanja in pobude

Priložena so gradiva za 2., 5., 6., 7., 8. in 9. točko dnevnega reda. Ostala gradiva boste prejeli naknadno.

 

S spoštovanjem !

 

 

 

Alojzij MUHIČ

ŽUPAN

 


VABLJENI :

- člani/ce občinskega sveta

- mag. Sašo Murtič, direktor občinske uprave

- predstavniki občinske uprave

- predsednik Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto

- pripravljalci gradiv k 4., 7., 8., 9., 10. in 11. točki

 

OBVEŠČENI :

 

- sredstva javnega obveščanja

- krajevne skupnosti

- Upravna enota Novo mesto

nazaj