vodilna slika

Vloge

Spodaj najdete vse obrazce, razdeljene po posameznih uradih. Izpolnjen obrazec pošljite na naslov Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto ali na elektronski naslov

 

Za elektronsko oddajo vloge, ki jo je potrebno elektronsko podpisati, potrebujete kvalificirano digitalno potrdilo in naslov elektronske pošte.
Več informacij za pridobitev kvalificiranega digitalnega potrdila najdete na spletni strani e-UPRAVE RS (https://e-uprava.gov.si/si/podrocja/osebni-dokumenti-potrdila-selitev/osebni-dokumenti/digitalno-potrdilo-za-elektronsko-poslovanje).
Ob oddaji e-vloge se samodejno odpre začasen varen elektronski predal, vse potrebne informacije za dostop do predala pa prejmete po običajni elektronski pošti.

 

Skupna občinska uprava občin Dolenjske

 • Obrazec prijave kršitve 82,34 KB (docx)
 • Vloga za izdajo dovoljenja za zaporo javnih parkirnih prostorov 232,47 KB (pdf)
 • Vloga za dostop do informacij javnega značaja 298,89 KB (pdf)
 • Vloga za izdajo drugih soglasij za področje prometa
 • Vloga za izdajo odločbe za postavitev, odstranitev ali zamenjavo prometne signalizacije
 • Vloga za izdajo odločbe / dovoljenja za dostavo v mestno jedro
 • Vloga za izdajo odločbe / dovoljenja za izvedbo izrednega prevoza po občinski cesti
 • Vloga za izdajo soglasja za izvajanje del na / ob občinski cesti
 • Vloga za izdajo soglasja za ureditev avtobusnega postajališča

Urad za družbene dejavnosti

Urad za finance in splošne zadeve

Urad za prostor in razvoj

 • Vloga za oprostitev plačila najemnine za najem poslovnih prostorov in zemljišč v lasti Mestne občine Novo mesto zaradi prepovedi ponujanja ali prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom za čas od 16. 3. do 30. 4. 2020 257,50 KB (doc)
 • Vloga za nakup dovolilnice za parkiranje 503,54 KB (pdf)
 • Vloga za izdajo dovoljenja za parkiranje stanovalcu ožjega mestnega središča 502,18 KB (pdf)
 • Vloga za brezplačno uporabo nepremičnine v lasti Mestne občine Novo mesto 905,70 KB (pdf)
 • Vloga za sklenitev služnostne pogodbe/ustanovitev stavbne pravice 390,31 KB (pdf)
 • Vloga za prodajo/brezplačen prenos nepremičnine 164,03 KB (pdf)
 • Zahteva za izdajo mnenja 834,70 KB (pdf)
 • Zahteva za izdajo projektnih in drugih pogojev
 • Vloga za izdajo soglasja za enostavni objekt - prekop cest
 • Ponudba za prodajo nepremičnine (potrdilo o ne/uveljavljanju predkupne pravice)
 • Pobuda za izvedbo lokacijske preveritve 189,42 KB (pdf)
 • Izdaja lokacijske informacije za namen gradnje objektov oziroma za izvajanje drugih del na zemljiščih ali objektih
 • Izdaja dovoljenja za privez plovila v plovbnem območju reke Krke 293,68 KB (pdf)
 • Izdaja dovoljenja za opravljanje avtotaksi prevozov na območju MONM 217,01 KB (pdf)
 • Izdaja soglasja za poseg v javno razsvetljavo 251,55 KB (pdf)
 • Izdaja odločbe za odmero komunalne takse za plaketiranje in obveščanje 291,15 KB (pdf)
 • Izdaja odločbe za odmero komunalne takse za posebno in podrejeno rabo javne površine 324,00 KB (pdf)
 • Nakup nepremičnine v lasti Mestne občine Novo mesto 188,85 KB (pdf)
 • Najem nepremičnine v lasti Mestne občine Novo mesto 179,67 KB (pdf)
 • Vloga za izdajo informacije o datumu spremembe namembnosti zemljišča po ZUJF 160,29 KB (pdf)
 • Izdaja dovoljenja za prekomerno obremenjevanje okolja s hrupom
 • Izdaja odločbe o odmeri komunalnega prispevka in informativni izračun komunalnega prispevka
 • Izdaja odločbe o izjemni dodelitvi neprofitnega najemnega stanovanja 159,68 KB (pdf)
 • Izdaja odločbe o zamenjavi neprofitnega najemnega stanovanja 162,10 KB (pdf)
 • Izdaja odločbe o preveritvi višine najemnine 162,88 KB (pdf)
 • Izdaja odločbe o vpisu v register upravnikov
 • Pojasnila v zvezi z odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) v skladu z zakonodajo in občinskim odlokom
 • Pobuda za spremembo in dopolnitev prostorskega načrta Mestne občine Novo mesto
 • Prijava obratovalnega časa gostinskega obrata/kmetije
 • Izdaja dovoljenja za delno/popolno zaporo občinske ceste ali javnih parkirnih prostorov
 • Izdaja odločbe za postavitev vertikalnih in horizontalnih deviacij
 • Izdaja potrdila o pogojih za spreminjanje meje parcele
 • Izdaja potrdila o namenski rabi zemljišča
 • Vloga za subvencioniran prevoz pitne vode
 • Vloga za odmero takse za oglaševanje