vodilna slika

Skupna občinska uprava občin Dolenjske

Sedež: Germova 4, 8000 Novo mesto

Izpostava Trebnje: Goliev trg 9, 8210 Trebnje

Vodja SOU OD: Brigita Železnik, vodja organa - direktor skupne uprave

Telefon: 07 39 39 270

Dežurna številka redarstva: 031 390 401

e-mail: 

matična številka: 2516314000

davčna številka: 35214767

Uradna oseba pristojna za posredovanje informacij javnega značaja: Anja Dragan, višja svetovalka za pravne zadeve pri SOU OD

 

Skupna občinska uprava občin Dolenjske obvešča, da je z namenom zmanjševanja širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 (COVID 19) možno poslovanje v času uradnih ur le preko ostalih komunikacijskih kanalov:  

• telefonska številka: 07 39 39 270 

• uradni elektronski naslov: souod@novomesto.si

• elektronske vloge na spletni strani: https://www.novomesto.si/obcina/obcinska-uprava/skupna-obcinska-uprava/    

Osebno, v poslovnih prostorih skupne občinske uprave, pa se lahko zglasijo le stranke, ki so predhodno najavljene, če zaposleni v skupni občinski upravi presodi, da je osebni obisk nujen.   

Na vsa vprašanja in vloge bomo odgovorili.  

 

Uradne ure na sedežu organa so na lokaciji Germova 4:

ponedeljek: od 9.00 do 11.00

sreda: od 9.00 do 11.00 in od 15.00 do 17.00

petek: od 9.00 do 11.00

 

Uradne ure v Izpostavi Trebnje so:

ponedeljek: od 9.00 do 11.00

sreda: od 9.00 do 11.00  in od 15.00 do 17.00

 

Po telefonu in elektronskih medijih so uradne ure zagotovljene ves poslovni čas:

ponedeljek, torek: od 8.00 do 15.00

sreda: od 8.00 do 17.00

četrtek, petek: od 8.00 do 14.00

 

Redarstvo z novo dežurno številko

Medobčinsko redarstvo je od 20.7.2020 dalje na voljo tudi preko dežurne telefonske številke: 031 390 401.

Zaradi poenostavitve in boljše dostopnosti medobčinskega redarstva je bila z 20.7. uvedena dežurna telefonska številka redarstva. Namen je, da se občanom in ostalim, ki so udeleženi v prometu, omogoči boljše informiranje in sodelovanje z redarji.

 

Predstavitev organa

Skupna občinska uprava občin Dolenjske (v nadaljnjem besedilu: SOU OD) je bila ustanovljena z Odlokom o ustanovitvi skupne občinske uprave občin Dolenjske (Uradni list RS, št. 56/2019) za skupno opravljanje nalog občinskega inšpekcijskega nadzorstva, občinskega redarstva, pravne službe, občinskega odvetništva, notranje revizije, proračunskega računovodstva, varstva okolja, urejanja prostora, civilne zaščite, požarnega varstva in urejanja prometa.

Občine ustanoviteljice SOU OD so Mestna občina Novo mesto, Občina Trebnje, Občina Straža, Občina Mokronog-Trebelno in Občina Mirna.

Temeljno poslanstvo SOU OD je strokovno, učinkovito in zakonito delovanje na vseh področjih nalog, katere so občine ustanoviteljice SOU OD prenesle v SOU OD. Cilj SOU OD je v čim večji meri zmanjševati nepravilnosti na terenu, prispevati k urejenosti okolja ter posledično vplivati na večjo varnost in zadovoljstvo občanov. SOU OD si bo s kakovostnim in odgovornim delom prizadevala za uresničevanje potreb občanov.

MEDOBČINSKO REDARSTVO - predstavitveni katalog.docx

Delovna področja

Medobčinski inšpektorat in medobčinsko redarstvo

Medobčinski inšpektorat nadzoruje izvajanje predpisov občin ustanoviteljic SOU OD in izvajanje državnih predpisov, ki pooblaščajo občinsko inšpekcijo za nadzor. Občinska inšpekcija tako izvaja nadzor nad določenimi zakonskimi obveznostmi na področju varstva okolja, na področju javnih gospodarskih služb, na področju varstva občinskih cest in nekategorizanih cest, ki se uporabljajo v javnem prometu, javnih površin, na področju urejanja prostora in graditve objektov ter na področju taks.

Medobčinsko redarstvo nadzoruje izvajanje predpisov občin ustanoviteljic SOU OD in izvajanje državnih predpisov na področju urejanja prometa, varstva cest, javnih poti in rekreacijskih površin, varstva naravne in kulturne dediščine, varstva okolja, na področju javnega reda in mira in na področju skrbi za javno premoženje.

Predpisi, ki jih nadzira Medobčinski inšpektorat in medobčinsko redarstvo, so objavljeni na povezavi.

Prijava/pobuda nepravilnosti Medobčinskemu inšpektoratu in redarstvu je objavljena na povezavi.

Pravna služba

Naloge pravne službe so izvajanje skupnih in pravnih zadev za SOU OD in izvajanje nalog pravnega področja posameznim občinam ustanoviteljicam SOU OD glede na njihove potrebe.

Urejanje prometa

Naloge na področju urejanja prometa so sodelovanje pri pripravi programskih usmeritev na področju urejanja prometa, določitev prometnih ureditev ter sodelovanje glede umestitve prometnega režima v prostor, načrtovanje prometne signalizacije in prometne opreme na občinskih cestah, koordiniranje in sodelovanje s sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in drugimi organi, ki delujejo na strokovnem področju, sodelovanje pri pripravi obč. predpisov za strokovno področje ter vodenje upravnih postopkov na področju prometa.

Vloge na področju prometa so objavljeni na povezavi.

Civilna zaščita in požarno varstvo

SOU OD bo za vse občine ustanoviteljice SOU OD izvajala upravne in strokovne naloge na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter požarnega varstva, skladno s pristojnostmi občin.

Dokumenti na področju civilne zaščite in požarnega varstva so objavljeni na povezavi Dokumenti.

 

Seznam pooblaščenih uradnih oseb za vodenje in odločanje v upravnem postopku SOUOD.pdf

 

Več o varstvu osebnih podatkov je dostopnih na povezavi

 

Vloge

  • Obrazec prijave kršitve 82,34 KB (docx)
  • Vloga za dostop do informacij javnega značaja 298,89 KB (pdf)
  • Vloga za izdajo drugih soglasij za področje prometa
  • Vloga za izdajo odločbe / dovoljenja za dostavo v mestno jedro
  • Vloga za izdajo odločbe / dovoljenja za izvedbo izrednega prevoza po občinski cesti
  • Vloga za izdajo odločbe za postavitev, odstranitev ali zamenjavo prometne signalizacije
  • Vloga za izdajo soglasja za izvajanje del na / ob občinski cesti
  • Vloga za izdajo soglasja za ureditev avtobusnega postajališča

Zaposleni

priimek in ime delovno mesto email telefon mobilni tel.
sprejemna pisarna 07 39 39 270 /
dežurna številka redarstva 031 390 401 /
ŽELEZNIK Brigita vodja organa - direktorica občinske uprave (inšpektorica svetnica) /
AVGUSTINČIČ Niko inšpektor /
DRAGAN Anja višja svetovalka za pravne zadeve /
DUH Jure višji svetovalec za promet /
FEJZIĆ Fikret višji svetovalec za civilno zaščito in požarno varstvo /
GERBAJS Martin strokovni sodelavec V - za urejanje prometa /
GOLIĆ Klara koordinator VII/1 - pripravnik /
JUDEŽ Peter inšpektor svetnik /
KOSTAJNŠEK David višji občinski redar /
KOVAČ Denis občinski redar /
MEDVED Jože referent za urejanje prometa /
MERVAR Maja višja svetovalka za pravne zadeve /
PERŠE Jani občinski redar /
POTOČAR Sebastjan strokovni sodelavec V - za urejanje prometa /
POTOKAR Aleš strokovni sodelavec V - za urejanje prometa /
ŠEPETAVC Maja svetovalka za pravne zadeve /
TOLAR Tina občinska redarka /
URBANČIČ KAVŠČEK Tea podsekretarka za pravne zadeve /
VRHOVNIK Martina Ana inšpektorica svetnica /