Razširitev dnevnega reda 13. seje občinskega sveta Mestne občine Novo mesto

datum: 14. 02. 2008

v četrtek, 21. februarja 2008, ob 16. uri Rotovž

OBČINSKEMU SVETU

MESTNE OBČINE NOVO MESTO

Številka: 032-3/2008

Datum: 13. 1. 2008

 

Na podlagi 18. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/2006 - UPB 1 in 4/2008) ter 21. in 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 111/2001 in 72/2005)

I.

umikam

10. točko: Predlog gospodarskega načrta Komunale Novo mesto, d.o.o., za leto 2008 - druga obravnava

z dnevnega reda 13. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto.

II.

predlagam

razširitev dnevnega reda

13. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto,

s k l i c a n e

za četrtek, 21. februarja 2008, ob 16. uri,

 

z naslednjima točkama:

10. Predlog sklepa o prenehanju veljavnosti Programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja: »Ureditveni načrt centralnega dela Bršljina v Novem mestu«

14.1 Predlog sklepa o ukinitvi javnega dobra na nepremičninah parc. št. 1328/13, 1328/14 in 1328/15, vse KO Šmihel pri Novem mestu in o prodaji predmetnih nepremičnin

 

Priložena so gradiva za novi točki dnevnega reda ter za vse ostale točke dnevnega reda, razen za točki 15 in 16, ki ga boste v skladu s poslovniškimi določili prejeli pred sejo.

 

S spoštovanjem !

 

 

ŽUPAN

 

Alojzij MUHIČ

Vabljeni:

 

  1. mag. Mojca Špec Potočar, direktorica RC Novo mesto (k 4. točki)
  2. Zdenko Picelj, predsednik projektne skupine za pripravo strategije kulture (k 12. točki)

 

 

nazaj