Razširitev dnevnega reda 14. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto...

datum: 10. 04. 2008

...ki bo v četrtek, 17. aprila 2008, ob 16. uri (Rotovž).

OBČINSKEMU SVETU

MESTNE OBČINE NOVO MESTO

Številka: 032-7/2008

Datum: 9. 4. 2008

 

Na podlagi 18. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/2006 - UPB 1 in 4/2008) ter 21. in 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 111/2001, 72/2005 in 9/2008)

predlagam

razširitev dnevnega reda

14. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto,

s k l i c a n e

 

za četrtek, 17. aprila 2008, ob 16. uri,

 

z naslednjimi (pod)točkami:

 

12. Predlog odloka o spremembi Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2008 (skrajšani postopek)

15.1 Predlog sklepa o prodaji nepremičnine parc. št. 1058/16 in 1058/17, KO Šmihel pri Novem mestu

15.2 Predlog sklepa o prodaji nepremičnine parc. št. 1580, KO Novo mesto

15.3 Predlog sklepa za ukinitev javnega dobra na nepremičnini parc. št. 2467/6, KO Ždinja vas

15.4 Predlog dopolnitve letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja Mestne občine Novo mesto za leto 2008

Priložena so gradiva za nove podtočke dnevnega reda ter za vse preostale točke dnevnega reda, razen za 17. in 18. točko, ki ju boste v skladu s poslovniškimi določili prejeli pred sejo. Prvotni točki številka 17 in 18 se preštevilčita v 18 in 19.

 

S spoštovanjem !

 

 

ŽUPAN

 

Alojzij MUHIČ

 

 

nazaj