Predlog določitve cen programov v javnih vrtcih v Mestni občini Novo mesto predstavljen na novinarski konferenci

datum: 14. 04. 2008

Starši povišanja cen ne bodo občutili, saj bo vsem priznan popust.

Mestna občina Novo mesto je danes pripravila novinarsko konferenco, na kateri je predstavila predlog določitve cen programov v javnih vrtcih v Mestni občini Novo mesto, o katerem bo ta četrtek odločal Občinski svet Mestne občine Novo mesto.

 

Uvodoma je župan Alojzij Muhič povedal, da je strokovna služba Oddelka za družbene dejavnosti prejela od vrtcev predloge novih cen za programe v vrtcih in predlog o poenotenju cen od Vrtca Ciciban ter pripravila predlog cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih, znižanja plačil staršev in rezervacij v Mestni občini Novo mesto. Župan je še povedal, da se cene programov niso spremenile vse od 1. 8. 2005 ter dodal, da je uskladitev cen nujna zaradi inflacije kot tudi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki ga moramo spoštovati. Dodal je še, da je mestna občina kljub različnim cenam programov v posameznih vrtcih skušala izenačiti plačila po plačilnih razredih, zato predlaga, da bi vsem staršem priznali popust.

 

Predlog je v nadaljevanju predstavila Joža Miklič, višja svetovalka za predšolsko vzgojo, ki je povedala, da lokalna skupnost skladno z 28. členom Zakona o vrtcih iz proračuna pokriva razliko med ceno programov in plačilom staršev, ki ga na podlagi vloge določi občina, zagotavlja pa tudi sredstva za investicijsko vzdrževanje ter sredstva za investicije v nepremičnine in opremo javnih vrtcev. Na podlagi 28.a člena Zakona o vrtcih mora občina zagotavljati še sredstva za stroške, ki niso všteti v ceno programa. Na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, pa morajo občine zagotavljati finančna sredstva za pokrivanje razlike med potrjeno ceno programov in plačili staršev, stroške dejavnosti in nalog, potrebnih za izvajanje programa predšolske vzgoje, ki niso všteti v ceno programa ter drug dogovorjene stroške.

Mikličeva je še pojasnila, da so v ceno programa zajeti stroški dela, stroški materiala in storitev ter stroški živil za otroke. Največji delež pri ceni programa predstavljajo stroški dela, in sicer v povprečju od 78,5 % do 82,8 % vseh stroškov. Dodala je, da primerjava cen z drugimi občinami kaže na primerljivost ekonomskih cen ter na različen pristop občin do oblikovanja cen za starše. Mestna občina predlaga, da se staršem prizna popust, in sicer v višini 10 % staršem določenega plačilnega razreda za I. starostno skupino in 8 % staršem določenega plačilnega razreda za II. starostno skupino.

 

Podžupan Rafko Križman je ob koncu opozoril, da država z zakonodajo predpisuje višje standarde in normative v programih predšolske vzgoje, vendar za to ne namenja dodatnih sredstev, temveč finančno bremeni le lokalne skupnosti.

 

 

DSC02080 za splet.jpg

 

 

nazaj