Podpis medobčinskega dogovora o sodelovanju pri projektu na področju oskrbe s pitno vodo

datum: 13. 08. 2008

Danes dopoldne je bil v podjetju Komunala, d. o. o., Novo mesto pomemben dogodek - podpis medobčinskega dogovora o sodelovanju pri projektu »Hidravlične...

Danes dopoldne je bil v podjetju Komunala, d. o. o., Novo mesto pomemben dogodek - podpis medobčinskega dogovora o sodelovanju pri projektu »Hidravlične izboljšave in nadgradnja sistema pitne vode na območju Dolenjske».

Dogovor so podpisali Alojzij Muhič, župan Mestne občine Novo mesto, ter župani Franc Hudoklin, Občina Šentjernej, Anton Zupet, Občina Škocjan, mag. Bernardka Krnc, Občina Šmarješke Toplice, Alojz Knafelj, župan Občine Straža, Zvone Lah, župan Občine Mirna Peč, in Bojan Kekec, direktor Komunale Novo mesto, d. o. o.
Po uvodnem pozdravu direktorja Komunale je o pomenu omenjenega projekta govoril župan Alojzij Muhič, saj je Mestna občina Novo mesto glavna investitorica projekta. Zadovoljstvo zaradi skupnega dogovora in načrtov, ki jih obeta projekt, so izrazili tudi ostali župani - podpisniki dogovora. Značilnosti projekta je predstavil vodja projekta - koordinator Jože Bašelj (Komunala, d.o.o., Novo mesto).
Namen in cilji projekta: povezati na enoten sistem, v Regionalni vodovod, oskrbo s pitno vodo šest dolenjskih občin (MO Novo mesto, Šentjernej, Škocjan, Mirna Peč, Straža, Šmarješke Toplice). Trenutna vrednost investicije znaša 15,806.000 EUR bruto. Ključ delitve investicijskih stroškov med občinami je poraba vode oziroma količina vode, ki jo posamezna občina odvzema iz skupnih naprav. Zato vse občine poleg vlaganj v lastno omrežje v deležih porabe vode vlagajo tudi v skupne naprave. To je v Vodarno Jezero, ki se nahaja v Občini Šmarješke Toplice, in v magistralni cevovod, ki se nahaja v Občini Šmarješke Toplice ter v Mestni občini Novo mesto in služi tudi za prevoz vode do njih.
Idejni projekt je izdelan, prav tako presoja vplivov na okolje, v izdelavi pa so še dokumenti identifikacije investicijskega projekta, študija izvedljivosti in vloga za prijavo na razpis kohezijskega sklada EU.
Zdaj je treba pridobiti služnostne pogodbe, vključiti projekt v občinske proračune in načrte razvojnih programov, potrditi dokumente identifikacije (DIIP) in investicijskih programov po občinah, sprejeti prostorske dokumente za umestitve objektov v prostor, pridobiti ustrezna okoljska dovoljenja in vložiti vloge na MOP. Začetek gradnje je predviden v letu 2010, zaključek pa leta 2013.

DSC677.jpg

nazaj