Razširitev dnevnega reda 17. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto

datum: 17. 09. 2008

25. september 2008, Rotovž.

 

Številka:032-18/2008

Datum:   17. 9. 2008

 

OBČINSKI SVET

MESTNE OBČINE NOVO MESTO

 

 

Na podlagi 18. člena Statuta Mestne občine Novo mesto(Uradni list RS, št. 96/2006 - UPB 1in 4/2008) ter 21. in 22. člena Poslovnika Občinskega svetaMestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 111/2001, 72/2005 in 9/2008)predlagam

 

r a z š i r i t e v

 

dnevnega reda

 

17. seje Občinskegasveta Mestne občine Novo mesto,

 

sklicane za četrtek,25. septembra 2008, ob 16. uri,

z naslednjima (pod)točkama:

 

10.1 Soglasje k prodaji nepremičnin(gozda in kmetijskih zemljišč) v KO Gabrje, Daljnji vrh inStranska vas

 

11. Soglasje ustanovitelja k spremembamStatuta javnega gospodarskega zavoda za turizem Novo mesto

 

 

Dosedanji 11. in 12. točka se ustreznopreštevilčita.

 

Priložena so gradiva za novi (pod)točki dnevnega reda, terza vse preostale manjkajoče točke dnevnega reda, razen gradiva za 12. in 13. točko, ki gaboste v skladu s poslovniškimi določili prejeli pred sejo.

 

 

Sspoštovanjem!

 

 

Župan

       Alojzij MUHIČ

 

 

nazaj