vodilna slika

Sklic 30. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto

datum: 26. 05. 2010

Seja bo v četrtek, 10. junija 2010, ob 16. uri (Rotovž).

Številka: 9001-5/2010

Datum:   26. 5. 2010

OBČINSKEMU SVETU

MESTNE OBČINE NOVO MESTO

                                                                                                         

Na podlagi 21. in 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/2008-UPB1)

 

s  k l  i  c u  j  e  m

 

30. redno sejo Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto,


v četrtek, 10. junija 2010, ob 16. uri

v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto,

Novomesto, Glavni trg 7 (Rotovž).

 

Za sejo predlagam naslednji 

 

d n e v n i   r e d

 

1. Ugotovitev sklepčnosti

2. Določitev dnevnega reda

3. Pregled in potrditev zapisnika 29. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto

4. Predlog odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Mestne občine Novo mesto - druga obravnava (odločanje)

5. Predlog odloka o zaključnem računu Mestne občine Novo mesto za leto 2009 - druga obravnava

6. Predlog programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje Mestne občine Novo mesto in predlog odloka o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Mestne občine Novo mesto - prva obravnava

7. Spremembe in dopolnitve odlokov o ustanovitvi javnih zavodov na področju izobraževanja in predšolske vzgoje - predlog za skrajšani postopek

7.1 Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Bršljin

7.2 Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Brusnice

7.3 Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Center

7.4 Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dragotin Kette

7.5 Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Drska

7.6 Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Grm

7.7 Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Otočec

7.8 Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Stopiče

7.9 Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šmihel

7.10 Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Marjana Kozine Novo mesto

7.11 Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Vrtcu Ciciban

 

7.12 Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Vrtcu Pedenjped

8. Dopolnjen osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu Poslovno - storitvena cona Mačkovec 1 -prva obravnava

9. Predlog sprememb in dopolnitev Statuta Mestne občine Novo mesto - prva obravnava

10. Predlog sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto - prva obravnava

11. Poslovno poročilo Komunale Novo mesto, d.o.o., za leto 2009

12. Seznanitev s poročili o delu javnih zavodov in javnih podjetij za leto 2009

13. Premoženjsko- pravne zadeve

13.1 Dopolnitev letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja Mestneobčine Novo mesto za leto 2010

14. Kadrovske zadeve

15. Vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta ter odgovori

 

Priložena so gradiva za 2., 3., delno 4., 6., 7., 8., 9., 10. ter delno za 12. točko dnevnega reda.

Gradivi za 4.in 5. točko dnevnega reda ste prejeli s sklicem 29. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto.

Ostala gradiva boste v skladu s poslovnikom prejeli naknadno.

Gradiva so oz. bodo objavljena tudi na spletni strani Mestne občine Novo mesto www.novomesto.si.

 

S spoštovanjem !

Župan

Alojzij MUHIČ 

 

VABLJENI:

-      člani/ce občinskega sveta

-      mag. Jože Kobe, direktor občinske uprave

-      predstavniki občinske uprave

-      mag. Franci Bačar, predsednik Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto

-      Komunala Novo mesto, d.o.o. (k 11. točki)

-      pripravljalcigradiv

 

OBVEŠČENI:

-       predstavniki sredstev javnega obveščanja

24  seja.jpg 

nazaj