vodilna slika

Vzpostavili enoten kataster

datum: 29. 06. 2010

V JV Sloveniji so zaključili vzpostavitev katastrov gospodarske javne infrastrukture.

Mestna občina Novo mesto v partnerstvu z 19 občinami Jugovzhodne Slovenije izvaja triletno operacijo »Vzpostavitev katastrov GJI v JVSLO«. Gre za vzpostavitev gospodarske javne infrastrukture, skupna vrednost operacije pa je 300.000 evrov.

Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«, kjer operacijo med drugim financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Mestna občina Novo mesto je tako na 3. javnem razpisu »Razvoj regij« za izvedbo omenjene operacije pridobila 212.499 evrov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. V sklopu projekta so pripravili podrobnejšo analizo stanja katastrov GJI Jugovzhodne Slovenije; načrt izvedbe operacije z metodologijo dela pa je obsegal 7. faznih poročil in Model vzdrževanja katastra GJI ter Tehnična navodila za evidentiranje objektov GJI.
Predvideni in doseženi cilji operacije na področju sodelujočih občin so bili med drugim pridobivanje pregleda nad stanjem GJI, zagotavljanje natančnih podatkov o vodovodu, kanalizaciji in cestah, prenosu podatkov v zbirni kataster GJI ter vzdrževanje podatkov po zaključku operacije, kjer so bili končni rezultati operacije tudi doseženi.

Sicer je bila pred začetkom operacije opravljena analiza, na podlagi katere je bila ocenjena dolžina kanalizacijskega omrežja na območju regije JV Slovenija. Tako je 2042,7 km še ne zajetih podatkov v sklopu operacije zajelo 2156,1 km omrežja, kar je 133,4 km več, kot je bilo načrtovano na začetku. Na tem območju so evidentirali tudi 542,8 km kanalizacijskega omrežja, kar je pomenilo 60,6 km več od načrtovane dolžine. Na področju Komunale Novo mesto pa so zabeležili 8300 vodovodnih priključkov, kar je 300 priključkov več, kot so načrtovali pred začetkom del. Na ta način so občine po zaključku operacije »Vzpostavitev katastrov GJI v JVSLO« pridobile skupen oz. enotno vzpostavljen kataster GJI na nivoju celotne regije.

nazaj