vodilna slika

Sklic 31. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto

datum: 30. 06. 2010

Seja bo v četrtek, 15. julija 2010, ob 16. uri, v sejni dvorani MO NM, Rotovž.

Številka:9001-6/2010

Datum:   30. 6. 2010

OBČINSKEMU SVETU

MESTNEOBČINE NOVO MESTO

 

Na podlagi 21. in 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/2008-UPB1)

 

s  k l  i  c  u  j e  m

 

31. redno sejo Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto,


v četrtek, 15. julija 2010, ob 16. uri

 

v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto,

Novo mesto, Glavni trg 7 (Rotovž).

 

Za sejo predlagam naslednji 

d n e v n i   r e d

 

  1.  Ugotovitev sklepčnosti

  2.   Določitev dnevnega reda

  3.   Pregled in potrditev zapisnika 30. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto

  4.   Predlog programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje Mestne občine Novo mesto in predlog odloka o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Mestne občine Novo mesto - druga obravnava

  5.   Usklajeni predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu Poslovno storitvena cona Mačkovec 1 - druga obravnava

  6.   Usklajeni predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za  prostorsko ureditev skupnega pomena za rekonstrukcijo križišča Belokranjska cesta v Novem mestu na cestah G2-105 in R2-419 s širšim vplivnim območjem - druga obravnava

  7.   Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o naseljih v občini Novo mesto - druga obravnava

  8.   Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ulicah v Novem mestu - druga obravnava

  9.   Dopolnjeni osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za rekonstrukcijo Ljubljanske ceste v Novem mestu- regionalne ceste R3-651 - prva obravnava

10.   Dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Grad Grm - prva obravnava

11.   Dopolnjeni osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu Revoz - ponovna prva obravnava

12.   Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Novo mesto v prvem polletju 2010

13.   Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2010 - skrajšani postopek

13. Obrazložitev k dopolnitvi predloga rebalansa proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2010 

14.   Predlog sklepa o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva v obliki koncesije gradnje za izvedbo projekta "Izgradnja športne dvorane - Velodroma Češča vas" (druga obravnava)

15.   Predlog sklepa o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno naročniškega javno-zasebnega partnerstva za izvedbo projekta "Servisni objekt za tenis s kegljiščem" (druga obravnava)

16.   Strategija na področju športa v Mestni občini Novo mesto v obdobju 2010 - 2020

17.   Premoženjsko - pravne zadeve (17.117.217.3)

18.   Poročilo Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto o opravljenem nadzoru izvajanja proračuna Mestne občine Novo mesto za leta 2006, 2007, 2008 in 2009 s posebnim nadzorom področja adaptacija objekta in opreme Vrtca Ciciban Novo mesto

19.   Soglasje k spremembam in dopolnitvam statutov krajevnih skupnosti (DolžOtočecStopiče)

20.   Kadrovske zadeve

21.   Vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta ter odgovori

 

Priložena so gradiva za 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. in 13. točko dnevnega reda.

Ostala gradiva boste v skladu s poslovnikom prejeli naknadno.

Gradiva so oz. bodo objavljena tudi na spletni strani Mestne občine Novo mesto www.novomesto.si.

 

S spoštovanjem !

 

 

 

Župan

Alojzij MUHIČ

 

 

 

 

VABLJENI :

-      člani/ce občinskega sveta

-      mag. Jože Kobe, direktor občinske uprave

-      predstavniki občinske uprave

-      mag. Franci Bačar, predsednik Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto

-      pripravljalci gradiv

 

OBVEŠČENI:

-        predstavniki sredstev javnega obveščanja

 

 

nazaj