vodilna slika

12. redna seja Občinskega sveta MONM

datum: 01. 02. 2016

V četrtek je potekala prva seja občinskega sveta v novem letu

Novo mesto, 1. 2. 2016 – Občinski svet Mestne občine Novo mesto se je konec preteklega tedna sestal na svoji 12. redni seji. Svetnice in svetniki so sprejeli Trajnostno urbano strategijo Novo mesto 2030 in potrdili sporazum med Košarkarsko zvezo Slovenije in Mestno občino Novo mesto, ki zapira nerešena vprašanja glede organizacije evropskega prvenstva 2013. V skrajšanem postopku so potrdili tudi ustanovitev Medobčinskega inšpektorata in redarstva Mestne občine Novo mesto in Občine Straža. Na področju kadrovskih zadev je Občinski svet potrdil Alenko Simonič̌ za direktorico Zdravstvenega doma Novo mesto in sprejel sklep, da Agencija za šport Novo mesto ne objavi razpisa za delovno mesto direktorja, dokler ne sprejmemo odločitve o morebitnem preoblikovanju zavoda oz. najdlje do konca leta 2016. Svetnice in svetniki so potrdili tudi predloge novih ustvarjalcev revije Rast in se seznanili s poročilom Centra za ravnanje z odpadki Dolenjske.

 

Svetnice in svetniki Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto so na 12. redni seji uspešno potrdili Trajnostno urbano strategijo Novo mesto 2030, ki je podlaga za črpanje evropskih strukturnih in kohezijskih sredstev v finančni perspektivi 2014-2020. Sledil bo izvedbeni del – predstavitev konkretnih projektov in aktivnosti, ki bodo sledili viziji in usmeritvi strategije. S pridobljenimi sredstvi bo občina sofinancirala izvedbo projektov, ki bodo usmerjeni predvsem v prenovo mestnega jedra, lokalnih urbanih središč in zelenih površin s kolesarskimi in peš povezavami ter vzpodbujanje trajnostnih oblik mobilnosti.

 

Na seji je bila sprejeta pogodba med Košarkarsko zvezo Slovenije in Mestno občino Novo mesto, ki zapira nerešena vprašanja glede organizacije evropskega prvenstva 2013. Svetnice in svetniki so se strinjali, da KZS na podlagi dogovora ustavi tožbeni zahtevek za izvršitev plačila preostalih 400.000 EUR, sredstva, ki jih je Mestna občina Novo mesto že poravnala, pa se delno vrnejo v občino, kar bo predstavljalo vir za nadaljnje dobro delo na področju tega športa z mlajšimi generacijami.

 

Prav tako je bila potrjena ustanovitev Medobčinskega inšpektorata in redarstva Mestne občine Novo mesto in Občine Straža. V skladu z veljavnim Zakonom o financiranju občin država občinam, ki organizirajo opravljanje teh nalog zagotavlja povrnitev sredstev iz državnega proračuna v višini 50 % v preteklem letu realiziranih odhodkov občinskih proračunov za financiranje skupnega opravljanja nalog. Iz tega naslova bi novomeška občina lahko računala na 116.000 EUR prihranka in dodatnih 7.000 EUR za pokritje stroškov dela iz Občine Straža.  

 

 

Na področju kadrovskih zadev je Občinski svet Mestne občine Novo prav tako sprejel nekaj pomembnih odločitev. Svet je soglasno potrdil asist. mag. Alenko Simonič̌, dr. med. spec., za direktorico Zdravstvenega doma Novo mesto. Mandatno obdobje traja štiri leta. Svetnice in svetniki so potrdili tudi sklep, da Agencija za šport Novo mesto ne objavi razpisa za delovno mesto direktorja, dokler ne sprejmemo odločitve o morebitnem preoblikovanju zavoda oz. najdlje do konca leta 2016. V tem času se bo določilo vršilca dolžnosti. Svetnice in svetniki so potrdili tudi predloge novih ustvarjalcev revije Rast. Za predstavnico izdajatelja v Svet revije so potrdili Klavdijo Kotar, vodjo območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti. Mitja Ličen, direktor Založbe Goga bo odslej odgovorni urednik revije, uredniški odbor pa bodo sestavljali Natalija Petakovič, Andreja Kopač̌, Natalija Zanoški, Jedrt Jež, Jelka Ciglenečki, Boštjan Pucelj, Iztok Hotko, Igor Vidmar, Jurij Kocuvan in Mitja Ličen. Svet je potrdil še Martino Vrhovnik za predstavnico lokalne skupnosti v Svetu zavoda Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma ter imenoval Meto Vidiček kot nadomestno predstavnico ustanovitelja v Svetu Osnovne šole Brusnice.

 

Občinski svet Mestne občine Novo mesto se je seznanil s poročilom podjetja CeROD o Odlaganju odpadkov na javni deponiji v Leskovcu in obravnaval kriterije za oblikovanje cen in cenik za odlaganje in predelavo odpadkov na deponiji Leskovec za občine družbenice in nedružbenice. Za leto 2016 v podjetju CeROD trenutno nimajo predvidenega sprejema odpadkov iz občin nedružbenic, točne cene celotne obdelave in odlaganja pa bo, na podlagi pridobljenih in usklajenih količin odpadkov s strani občin družbenic, mogoče ugotoviti na podlagi izdelanega elaborata o oblikovanju cen za leto 2016.

 

Svet je po skrajšanem postopku potrdil spremembe in dopolnitve Odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto. Odlok predvideva spremembe na področju kaznovanja za prekrške, ki nastajajo zaradi neplačevanja parkirnin. Kazen za prometni prekršek napačnega parkiranja se znižuje z 80 na 40 EUR, uveden pa bo tudi sistem odpustkov in omogočeno plačevanje kazni na blagajni vzdrževalca parkirišč oz. drug ustrezen način plačila. V primeru neplačila predpisane parkirnine bo voznik oziroma lastnik vozila lahko poravnal parkirnino v višini 10 EUR.

 

Na 12. redni seji so sprejeli še sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena na nepremičninah ter v drugi obravnavi potrdili Spremembe in dopolnitve programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje Mestne občine Novo mesto in Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Mestne občine Novo mesto. Komunalni prispevek bo nižji tudi do 9 %, različno za posamezna območja oz. vrsto investicij. 

nazaj