vodilna slika

13. redna seja Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto

datum: 07. 03. 2016

Občinski svet Mestne občine Novo mesto je na 13. redni seji potrdil poslovni plan Komunale Novo mesto za letošnje leto in nagrajence Mestne občine Novo mesto za...

Občinski svet Mestne občine Novo mesto je na 13. redni seji potrdil poslovni plan Komunale Novo mesto za letošnje leto in nagrajence Mestne občine Novo mesto za leto 2015. Svetnice in svetniki so se seznanili z gradivi Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto, stanjem projekta »Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske« in sprejeli spremembe in dopolnitve Odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto. Ta županu omogoča, da gospodarskim subjektom, ki sklepajo več letnih pogodb za parkiranje, zniža ceno za celoletno parkiranje do 25 odstotkov. Občinski svet Mestne občine Novo mesto je obsodil trikratne napade na Narodni dom in predlagal preučitev možnosti za namestitev varnostnih kamer. Matiji Slaku so potrdili nov mandat na čelu Glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto.

 

Na 13. redni seji so svetnice in svetniki sprejeli poslovni plan Komunale Novo mesto za leto 2016. Med ključnimi projekti v letu 2016 bodo: projekt »Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske«, strategija na področju odvajanja in čiščenja odpadnih padavinskih in komunalnih voda ter projekt »KEMSO dosledno za naš higienski papir« (zbrano KEMSO embalažo - karton za mleko, sokove in ostalo - namensko usmerjajo v predelavo za nadaljnjo izdelavo higienskega papirja za lastne potrebe in tako postopoma vzpostavljajo lasten snovni krog v lokalni skupnosti).

 

Občinske svetnice in svetniki so odločali tudi o nagrajencih Mestne občine Novo mesto za leto 2015. Odločili so, da se naziva častni občan Mestne občine Novo mesto ne podeli. Potrdili so podelitev nagrad Mestne občine Novo mesto, ki ju prejmeta Gorazd Cibic (za življenjsko delo in pomembnejše trajne uspehe na urbanistično arhitekturnem področju) in Anton Progar (za pomembnejše trajne uspehe na področju planinstva in prostovoljstva). Trdinovo nagrado prejme dr. Daniel Brkič, koordinator projektne skupine za prenovo Mordaxove kapele. Grb Mestne občine Novo mesto prejmejo Klavdija Kotar (za dolgoletne uspehe, predano in izjemno zavzeto delo v ljubiteljski kulturni dejavnosti), Kulturno umetniško društvo Krka (za dolgoletne pomembne dosežke in bogat prispevek k promociji kulturnih dejavnosti) in Šahovski klub Krka Novo mesto (za dolgoletne uspehe in širjenje šahovske kulture). Prejemniki nagrade Mestne občine Novo mesto in Trdinove nagrade bodo dobili denarno nagrado v višini dveh povprečnih bruto plač v lanskem letu.

 

Na seji se je Občinski svet seznanil z gradivi Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto. Gradivo vključuje končno poročilo Nadzornega odbora o opravljenem nadzoru štirih veljavnih pogodb Mestne občine Novo mesto za investicije in investicijsko vzdrževanje, sklenjenih v letu 2015, končno poročilo o opravljenem nadzoru nad realnim stanjem na seznamu pogodb Mestne občine Novo mesto za investicije in investicijsko vzdrževanje v letu 2015 ter letno poročilo o delu nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto za leto 2015.

 

Občinski svet Mestne občine Novo mesto se je seznanil z informacijo o stanju projekta »Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske. V teku so postopki za podpis vseh izvajalskih pogodb za izgradnjo cevovodov in vodohranov, ki bodo omogočile podpis pogodb o sofinanciranju. Ta bo predvidoma v marcu 2016. Poteka tudi gradnja vodarn na vodnih virih Jezero in Stopiče, ki bo predvidoma zaključena februarja prihodnje leto.

 

Svetnice in svetniki so po skrajšanem postopku sprejeli spremembe in dopolnitve Odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto. Dopolnitve so bile uvedene zaradi novega sistema izdaje dovolilnic, ki so sedaj vezane na registrsko številko in niso več̌ prenosljive. Izkazalo se je, da nove dovolilnice večjim gospodarskim subjektom, ki sklepajo več̌ letnih pogodb za parkiranje, povzročajo nekaj težav, zato lahko župan po spremenjenem odloku posameznim pravnim osebam zniža ceno za celoletno parkiranje do 25 odstotkov.

 

Na seji so bili sprejeti tudi sklepi glede nedavnih napadov na Narodni dom. Občinski svet Mestne občine Novo mesto je obsodil oz. odklonil trikratne napade na Narodni dom, v katerih je prišlo do poskusa požiga vrat Narodnega doma, risanja nacističnih simbolov na pročelje objekta ter grožnje, da bo Narodni dom v prihodnosti požgan v celoti. Prav tako je bilo županu in Občinski upravi naloženo, da preuči tehnične ukrepe (npr. namestitev kamer), ki bi pomagale preprečiti nadaljnje napade. S sprejetim amandmajem stranke GAS so svetniki obsodili še vsakršno nasilje in zlonamerna dejanja.

 

Na področju kadrovskih zadev je bila imenovana Komisija romske skupnosti Mestne občine Novo mesto v sestavi Janez Doltar, predsednik, Mladen Gorše, član, Milena Tudija, članica. Komisija je pravna naslednica Komisije za pripravo volilnega imenika pripadnikov romske skupnosti. Za ravnatelja Glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto je bil ponovno imenovan dosedanji ravnatelj Matija Slak. Občinski svet Mestne občine Novo mesto je potrdil tudi listo kandidatov Mestne občine Novo mesto za sodnike porotnike na Okrožnem sodišču v Novem mestu.

 

Občinski svet je na 13. redni seji potrdil Poročilo o delu Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Novo mesto za leto 2015 in plan dela za leto 2016. Svetniki so pohvalili svet za izvedbo številnih akcij, dogodkov in aktivnosti v okviru razpoložljivega proračuna, podali pa so še predlog za prenos dobrih praks iz drugih evropskih držav v lokalno okolje.

 

Podano je bilo soglasje k spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Agencija za šport Novo mesto in spremembi Statuta zavoda, z namenom, da se uskladi z dikcijo, ki jo določa Zakon o zavodih. Glede na spremembe, ki jih je sprejel Svet zavoda se 1. odstavek 13. člena po novem glasi "Poslovodni organ zavoda je direktor, ki organizira in vodi delo in poslovanje zavoda ter predstavlja in zastopa zavod v okviru dejavnosti, za katero je zavod registriran."

 

Na področju premoženjsko-pravnih zadev je Občinski svet Mestne občine Novo mesto za leto 2016 sprejel prvo dopolnitev in spremembo načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2016. Predlagana dopolnitev in sprememba je bila potrebna zaradi izkazanega interesa za nakup in za menjavo občinskih nepremičnin z nepremičninami v lasti zasebnikov ter zaradi prodaje nepremičnin na območju Novega trga 6 v letu 2015. Občinski svet je sprejel tudi sklep o ukinitvi javnega dobra na treh nepremičninah v lasti Mestne občine Novo mesto na območju Dobindola.

 

Svetniki so ob zaključku seje podali pobudo, da občina pripravi dan odprtih vrat ter da se uredi nadstrešek pri OŠ Center in osvetlitev te lokacije. Podana je bila pobuda, da se ponovno javno objavijo plače v javnih zavodih ter preverijo sejnine v Svetu zavoda Zdravstveni dom Novo mesto ter preveri obračunavanje storitev za lastnike bio greznic. Svetnike je tudi zanimalo, koliko sredstev se je nabralo v proračunu iz komunalnega prispevka v letih 2014 in 2015 ter kako so bila sredstva porabljena. Med drugim je bila podana še pobuda za dodatno označitev zmanjšanja hitrosti pri križišču med Andrijaničevo cesto in cesto Velika Bučna vas.

 

DSC 0721.JPG

 

nazaj