vodilna slika

Oživiti mestno središče in ne zanemariti okoliških krajev

datum: 11. 03. 2016

Pregled prednostnih projektov Mestne občine Novo mesto

Leto 2015 je bilo za Novo mesto jubilejno, saj smo praznovali 650. obletnico podelitve mestnih pravic. Praznovanje tega častitljivega jubileja je potekalo vse leto in se bo zaključilo z občinskim praznikom, 7. aprila. Obeleževanje jubileja je potekalo pod sloganom, ki smiselno ponazarja vsa naša prizadevanja: »Novo mesto piše prihodnost. Že 650 let.«

V preteklem letu smo se osredotočili na konsolidacijo občinskih financ, ob tem pa smo začeli z nekaterimi zelo pomembnimi projekti. Naši občani imajo dovolj prekuhavanja vode ob vsakem malo obilnejšem deževju, zato je projekt Hidravličnih izboljšav vodovodnega sistema Dolenjske ena izmed naših prioritet. V prvi fazi projekta bomo na ključnih vodnih virih uvedli ultrafiltracijo, v drugi fazi projekta pa bomo sanirali ali dogradili dobrih 39 kilometrov cevovodnega omrežja, zgradili dve vodarni, šest vodohranov, šest prečrpališč in eno črpališče. Skupna vrednost projekta je dobrih 22 milijonov evrov, ki smo jih pridobili iz evropskega kohezijskega sklada in države.

Na februarski seji občinskega sveta je bila sprejeta Trajnostna urbana strategija Novo mesto 2030. S tem dokumentom smo določili predvsem vizijo, ključne cilje in aktivnosti na področju urbanega razvoja, ki bodo dosežene tudi s projekti, ki jih bo občina predlagala v okviru celostnih teritorialnih naložb. Dokument bo v prihodnosti pomenil tudi veliko prednost pri prizadevanjih za pridobitvi evropskih in državnih sredstev.

Ena najpomembnejših usmeritev vseh naših prizadevanj je oživitev mestnega jedra, o čemer priča občutno povečanje števila kulturnih in zabavnih dogodkov v okolici Glavnega trga. S to tematiko je povezan tudi eden pomembnejših kratkoročnih prostorskih projektov občine - ureditev mestnega jedra. V teku je dvostopenjski javni arhitekturni natečaj za prenovo Glavnega trga, Rozmanove ulice, Kastelčeve ulice, Linhartove ulice, dela Prešernovega trga in Kandijskega križišča. Na prvi stopnji je šlo za odprt, anonimni, idejni natečaj za urbanistično zasnovo območja. Pet rešitev je bilo nato povabljenih na drugo stopnjo projektnega, arhitekturnega natečaja za izbiro strokovno najprimernejše rešitve.

Naslednji pomembnejši projekt je Arheološki park Marof, s katerim bo novomeška arheološka zapuščina dobila zasluženo veljavo. Arheološki park Marof se razteza v bližini mestnega jedra v površini okrog 30 hektarov in obsega bogato arheološko najdišče iz halštatskega obdobja. Je edini tovrsten park v slovenskem prostoru in bo ob vzpostavitvi postal eno od osrednjih promocijskih središč regije. Območje bo združevalo doživljajski park in odprt muzej na prostem, ki bo imel tudi izobraževalno funkcijo, utemeljeno na znanstvenih raziskavah.

Mestna občina Novo mesto je že pričela s posameznimi aktivnostmi za realizacijo projekta Arheološki park Marof. V sklopu tega območja med drugim potekajo priprave za ureditev križišča Kettejevega drevoreda na Seidlovo cesto, katerega razpis je predviden v januarju. Ravno tako je v pripravi izvedba tematske poti Kettejev drevored, že v mesecu marcu pa naj bi v sodelovanju s Fakulteto za arhitekturo na temo projekta Arheološki park Marof potekala tudi multidisciplinarna delavnica. Razvojni center Novo mesto je vrednost projekta v Regionalnem razvojnem programu za obdobje 2014-2020 ocenil na 5,8 mio EUR, pri čemer bo občina večino zagotovila iz evropskih sredstev.

Pod Marofom je obnove potrebna tudi športna dvorana Marof, ki bo doživela celovito energetsko sanacijo, v lanskem letu pa smo uredili tudi gradbeno jamo na avtobusni postaji, ki je dolga leta kazila podobo mesta.

Seveda vsa naša prizadevanja niso vezana izključno na mestno središče, ampak se zavedamo tudi pomena okoliških krajev. V letu 2015 je bil dokončan prizidek vrtca na Osnovni šoli Mali Slatnik, začenja se obnova ceste v Velikih Brusnicah, v proračunu za leti 2016 in 2017 pa je predvidenih tudi veliko drugih različnih projektov v krajevnih skupnostih.

 

nazaj