vodilna slika

Znana zmagovalna rešitev za prenovo mestnega jedra

datum: 11. 03. 2016

Ocenjevalna komisija je zaključila javni dvostopenjski natečaj in izbrala zmagovalno rešitev za prenovo mestnega jedra Novega mesta.

1. nagrado prejme zasnova skupine ATELIERarhitekti, ki jo sestavljajo prof. Jurij Kobe, Nataša Blažko, Maja Kovačič, Tanja Paulin, Peter Plantan in Urša Podlipnik. Prenova zajema območje Glavnega trga, Rozmanove ulice do garažne hiše Novi trg, Kastelčeve ulice, Linhartove ulice, spodnjega dela Prešernovega trga med Kastelčevo ulico in Rozmanovo ulico ter kandijskega križišča.

 

Pet najboljših rešitev bo občina denarno nagradila, in sicer 1. nagrada znaša 4.200 EUR, 2. nagrada 3.800 EUR in 3. nagrada 3.000 EUR. Podeljeni bosta tudi dve priznanji po 2.000 EUR. S prvimi aktivnostmi za izvedbo prenove bi Mestna občina Novo mesto lahko pričela v drugi polovici leta 2016.

 

Vse rešitve, ki so prispele na natečaj, si bo možno ogledati na otvoritvi javne razstave v Kulturnem centru Janeza Trdine, 17. marca 2016, ob 18. uri. Ogled razstave bo nato možen vsak delovni dan od 10.00 do 12.00, ob sredah tudi od 16.00 do 19.30 ter eno uro pred prireditvami, vključno do 1. aprila 2016.

 

Mestna občina Novo mesto je natečaj skupaj z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije razpisala oktobra 2015. Ob koncu januarja 2016 je ocenjevalna komisija iz prispelih rešitev na prvi stopnji izbrala pet najboljših in njihove predlagatelje povabila v drugo stopnjo. Ta je zahtevala podrobnejšo arhitekturno in likovno obdelavo idej, s poudarkom na oblikovanju tlakovanja, urbane opreme, javnih spomenikov, stalnih in začasnih prireditvenih prostorov ter načrtovanju komunalne opreme.

 

VEČ NA: WWW.ZAPS.SI

 

ZMAGOVALNA REŠITEV

01 NAGRADA 01.jpg

01 NAGRADA 02.jpg

01 NAGRADA 03.jpg

 

IZ POROČILA KOMISIJE

Natečajni predlog obravnava Glavni trg kot enotno tlakovano površino, pri kateri poudari oz. strukturno loči obrobni pas ob stavbnih masah v drugačnem tlaku (granitne kocke in prani beton s posipom granitnega drobljenca). Kot spomin na Mušičevo zasnovo cestišča in površin za pešče, ohranja videz te delitve tudi v novem tlaku in sicer z dvema plitvima muldama, ki potekata ob sicer zoženem (en vozni pas) cestišču, kar predstavlja členitev trga na vozišče in peš cono na vseh površinah (tudi tam, kjer je avtomobilski promet povsem ukinjen). Z veliko mero občutljivosti do prostora Glavnega trga tlakovanje avtorji sicer oblikujejo v klasični metodi polaganja granitnih kock »na pavji rep« ter predlagajo poenotenje obdelav, tako da se v največji meri ohranja enovit vtis celote. Povozno površino ohranjajo v sredini površine trga skupaj z nekaj bočnimi parkinimi mesti, ki jih označujejo le kovinske talne označbe. Elaborat prikaže možne scenarije prireditev in ureditev. Zazelenitve so skladne s smernicami iz konservatorskega načrta. Severno od uvoza na Jenkovo ulico je predviden podzemni zbiralnik smeti.

 

Območje Na vratih ima razširjeno stopnišče z velikim vmesnim podestom - gostinskim vrtom, na katerem je spominska plošča Severinu Šaliju. Posebej sta obdelana tudi Prešernov in novi Podbevškov trg. Spominska ploščad je delno tlakovana, v vzhodnem delu pa zazelenjena z "zeleno kuliso". Na območju Rozmanove ulice so jasno ločene peščeve in prometne površine.

 

Trg Novomeške pomladi je izveden kot trg v treh nivojih tlakovan z granitnimi kockami položenimi v krogih, zelena brežina je predvidena v vzhodnem delu. Skupinska plastika je postavljena na osrednji nivo na stik ploščadi in zelene brežine. Avtorji predlagajo enotno tlakovanje preko celotnega trga s križiščem vred, saj le tako tvori prostor (trg), ki bo pridobil na pomenu.

 

Zaradi enotne obdelave vseh tlakovanih površin (kljub delitvi trga z muldama) in občutljive obravnave robnih linij ureditev (stik tlaka in historičnih stavb) kot tudi zelo kvalitetno zasnovanih sekundarnih območij (območje Na Vratih, Trg Novomeške pomladi, Prešernov in Podbevškov trg) je ocenjevalna komisija presodila, da elaborat predstavlja dovolj velik potencial za povabilo v drugo stopnjo.

 

Avtoji elaborata št. 07 so v drugi stopnji natečaja Glavni trg enovito tlakovali z granitnimi kockami v krogih (drugje na pavji rep), v prečni smeri je deljen s črtami, ki so hkrati kanelete za odvodnjavanje ob večjih naklonih na trgu. Ob teh linijah so predvidene povozne oznake voznih površin. Upoštevali so pomislek ocenjevalne komisije glede muld, ki so jih opustili. S tem se razširja osnovni prostor trga. Ob hišah je po Mušičevem vzoru vzpostavljena bordura, zapolnjena s pranim betonom s posipom iz granitnega drobljenca, členjen z gostejšim ritmom prečnih linij. Prečne črte v enakomernih intervalih osrednje površine trga delijo enovit tlak in poudarjajo značilno naraščanje širine trga. Pločniki so od osrednjih delov trgov ločeni z granitnimi robniki ali z linijskim polaganjem kock. Niveleta trga (korigirana v pravilnejše krivulje) je jasno utemeljena.

 

Ureditev Na vratih v zasnovi ostaja enaka, le da se razširi stopnišče proti Rozmanovi ulici. Na Trgu Novomeške pomladi je ob vstopu na most dodana maketa Novega mesta.

 

Urbana oprema je v glavnem kataloško izbrana - tip "stara Ljubljana". Ostalo pohištvo je povečini kovinsko, črno prašno barvano z lesenimi elementi za sedenje. Temu je prilagojena tudi osvetlitev, kar Glavnemu trgu daje poudarjeno »historično noto« za razliko od ostalih ambientov, kjer je oprema bolj sodobna oz. avtorska.

 

Avtorji celostno, kvalitetno in v enaki maniri (poenotenje) obdelajo tudi večino malih trgov v zaledju Glavnega trga (Sokolski trg z spomenikom Leona Štuklja, Jakčev trg, Komeljev trg, Trg Pie in Pina Mlakarja, Podbevškov trg...).

 

Ocenjevalna komisija ocenjuje zasnovo tlakovanja, ureditev in podrobnejše obravnave manjših trgov v zaledju Glavnega trga kot kvalitetne, berljive, skladne in prejektantsko zelo precizno oblikovane. Posebej je pohvalen odnos do javne plastike, do kvalitet Mušičevih ureditev in pozornost pri rekonstrukciji vzdolžne nivelete Glavnega trga z zasaditvami vred.

 

Četudi so rešitve na prvi pogled morda zadržane in pri izbiri urbane opreme v načelu konzervativne, pa ocenjevalna komisija meni, da gre za celostno najustreznejši natečajni predlog za ureditev javnih površin mestnega jedra, zato mu soglasno podeljuje prvo (1.) nagrado.

 

OCENJEVALNA KOMISIJA 

Predsednik ocenjevalne komisije:

doc.dr. Tomaž SLAK, univ.dipl.inž.arh.

 

Namestnik predsednika ocenjevalne komisije:

prof. Janez KOŽELJ, univ.dipl.inž.arh.

 

Člani:

Gregor MACEDONI, župan MONM

Izidor JERALA, univ.dipl.inž.kraj.arh.

Marjan ZUPANC, univ.dipl.inž.arh.

 

Namestnici članov:

Melita MUREN, univ.dipl.inž.arh.

Jana KOCBEK, univ.dipl.inž.arh. 

 

NAGRAJENCI

1. nagrada

Avtorji:

ATELIERarhitekti

prof. Jurij Kobe, u.d.i.a.

Nataša Blažko, m.i.a.

Maja Kovačič, m.i.a.

Tanja Paulin, m.i.a.

Peter Plantan, u.d.i.a.

Urša Podlipnik, u.d.i.a.

 

2. nagrada

Avtorji:

Maruša Zorec, u.d.i.a.

Uroš Rustja, u.d.i.a.

Ana Golmajer, abs.arh.

Danijel Tejič, štud.arh.

Sodelavci: Tadej Bolta, Maruša Žemlja, Erik Juriševič, Marko Koritnik

 

3. nagrada

Avtorji:

Ravnikar Potokar arhitekturni biro

Ajdin Bajrović, u.d.i.a.

Primož Žitnik, u.d.i.a.

Robert Potokar, u.d.i.a.

Špela Kuhar, u.d.i.a.

Andrej Blatnik, u.d.i.a.

Matej Fornazarič, abs.arh.

Javier Carrera, u.d.i.a.

Krajinska arhitektura: dr. Tanja Simonič Korošak

 

Enakovredno priznanje

Avtorji:

Blaž Babnik Romaniuk, m.i.a.

dr. Dušan Stupar, u.d.i.k.a.

Anna Kravcova, m.i.a.

Konzultant za promet: Boštian Račič, gradbeni tehnik

3D modeliranje: Dragan Popović, u.d.i.k.a.

 

Enakovredno priznanje

Avtorji:

Blaž Budja, u.d.i.a.

Maja Slapernik, u.d.i.a.

Zala Likavec, u.d.i.a.

Nina Majoranc, u.d.i.a.

Rok Jereb, u.d.i.a.

Konzultant za razsvetljavo: Matjaž Mavsar, u.d.i.e.

Konzultantka za promet: Uršula Longar, u.d.i.g.

Konzultanta za komunalno ureditev: Mojca Radakovič, u.d.i.g. in Robi Radakovič, u.d.i.g.

nazaj