vodilna slika

14. redna seja Občinskega sveta MONM

datum: 22. 04. 2016

Občinski svet Mestne občine Novo mesto je na 14. redni seji v prvi obravnavi sprejel Strategijo razvoja turizma v Mestni občini Novo mesto do leta 2020, potrdil mandat romskemu svetniku Dušku Smajku in za ravnatelja Anton Podbevšek Teatra imenoval Matjaža Bergerja. Matjaž Kuzma bo opravljal funkcijo vršilca dolžnosti direktorja Agencije za šport Novo mesto, dokler Občinski svet ne sprejme odločitve o morebitnem preoblikovanju zavoda oz. najdlje do konca leta 2016. Sprejet je bil tudi Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2015. Občina je v lanskem letu zadolženost zmanjšala za 22,2 odstotka, kar je največje zmanjšanje med vsemi mestnimi občinami v Sloveniji. Občinski svet je sprejel predlog zvišanja cen programov in rezervacij v javnih vrtcih Mestne občine Novo mesto. Ker je bil k sklepu sprejet amandma, ki potencialno onemogoča izvrševanje sklepa, bodo službe Občinske uprave preučili ali bo sklep potrebno preoblikovati. Svetnice in svetniki so sprejeli dopolnitve Odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena, spremembe Statuta Mestne občine Novo mesto oziroma nov statut v prvem branju in se seznanili z letnimi poročili o poslovanju javnih zavodov za leto 2015.

Občinski svet Mestne občine Novo mesto je na 14. redni seji v prvi obravnavi sprejel Strategijo razvoja turizma v Mestni občini Novo mesto do leta 2020, potrdil mandat romskemu svetniku Dušku Smajku in za ravnatelja Anton Podbevšek Teatra imenoval Matjaža Bergerja. Matjaž Kuzma bo opravljal funkcijo vršilca dolžnosti direktorja Agencije za šport Novo mesto, dokler Občinski svet ne sprejme odločitve o morebitnem preoblikovanju zavoda oz. najdlje do konca leta 2016. Sprejet je bil tudi Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2015. Občina je v lanskem letu zadolženost zmanjšala za 22,2 odstotka, kar je največje zmanjšanje med vsemi mestnimi občinami v Sloveniji. Občinski svet je sprejel predlog zvišanja cen programov in rezervacij v javnih vrtcih Mestne občine Novo mesto. Ker je bil k sklepu sprejet amandma, ki potencialno onemogoča izvrševanje sklepa, bodo službe Občinske uprave preučili ali bo sklep potrebno preoblikovati. Svetnice in svetniki so sprejeli dopolnitve Odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena, spremembe Statuta Mestne občine Novo mesto oziroma nov statut v prvem branju in se seznanili z letnimi poročili o poslovanju javnih zavodov za leto 2015.

 

Občinski svet je v prvi obravnavi sprejel Strategijo razvoja turizma v Mestni občini Novo mesto do leta 2020. Projekti in smernice razvoja, ki jih strategija opredeljuje, pokrivajo vsebinske sklope, ki se razlikujejo po lokaciji, obsegu investicije, tematiki, ciljnih skupinah in tipu ponudnika. Razdeljene so v štiri ključne sklope: Športno-turistična os Krka živi, Arheološko-industrijska os Iz preteklosti v prihodnost, Gorjanci – zelENOgorje, Kulinarika, cviček in zidaniški turizem. Strategija razvoja turizma prinaša nove usmeritve v občini, pri čemer gradi na obstoječih dejavnikih. Proces nastajanja je pokazal, da si deležniki v turizmu želijo podporo okolja pri razvoju turizma in da tudi oni vidijo neizrabljene zmožnosti v občini. Dokončno sprejetje te strategije v drugi obravnavi bo zelena luč̌, da se zaključki strategije vključijo v Strategijo Mestne občine Novo mesto do leta 2030, nov Občinski prostorski načrt, Celostno prometno strategijo (strategija je že upoštevana v Trajnostni urbani strategiji) in proračune občine do leta 2020.

 

Svetnice in svetniki so v sklopu kadrovskih zadev potrdili mandat nadomestnemu članu Občinskega sveta, predstavniku romske skupnosti Dušku Smajeku, ki je za položaj kandidiral po odstopu Sandija Selimčiča. Smajek je bil edini kandidat. Po preteku mandata je Občinski svet na mesto ravnatelja Anton Podbevšek Teatra Novo mesto imenoval dosedanjega ravnatelja Matjaža Bergerja. Na javni razpis sta pripeli dve prijavi, za eno je bilo ugotovljeno, da ne izpolnjuje vseh zahtevanih formalnih pogojev. Mandatno obdobje traja pet let. Občinski svet je soglašal z imenovanjem Matjaža Kuzme za vršilca dolžnosti direktorja Agencije za šport Novo mesto. Agencija za šport Novo mesto ne bo objavila razpisa za delovno mesto direktorja, dokler svet ne sprejme odločitve o morebitnem preoblikovanju zavoda oz. najdlje do konca leta 2016. Svetnice in svetniki so se strinjali, da Svet zavoda Vrtca Ciciban Novo mesto ne izbere kandidata za delovno mesto ravnatelja zavoda, temveč za obdobje največ 12 mesecev določi vršilca dolžnosti. V tem času bo Občinski svet preučil možnost združitve Vrtcev Ciciban in Pedenjped v enoten zavod. Občinski svet je podal še pozitivno mnenje o kandidatih za ravnatelja Osnovne šole Šmihel in pozitivno mnenje o kandidatih za ravnatelja Dijaškega in študentskega doma Novo mesto. Za kandidate za člane Sveta Območne izpostave Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti je svet imenoval Denisa Janca, Ano Narančo in Petra Nograška, za nadomestnega predstavnika ustanovitelja v Svet javnega zavoda Dolenjske lekarne dr. Vido Čadonič Špelič, za nadomestno članico Občinske volilne komisije pa Ivo Ocvirk.

 

Občinski svet Mestne občine Novo mesto je sprejel Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2015. V zaključnem računu proračuna so prikazani predvideni in realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine v preteklem letu. To je bilo naravnano predvsem v smeri sanacije občinskih financ, z namenom, da bo občina naslednji investicijski cikel lahko pričakala v dobri finančni kondiciji. Prihodki so bili načrtovani v višini 37.380.919 EUR, realiziranih je bilo 35.251.083 EUR, kar je 9 odstotkov več kot v letu 2014. Načrtovanih je bilo 35.522.919 EUR odhodkov, realiziranih 32.678.677 EUR. Občina je uspela občutno zmanjšati tudi obveznosti, z 2.662.874 na 377.214 EUR. Zadolženost je občina v lanskem letu zmanjšala za 22,2 odstotka, kar je največje zmanjšanje med vsemi mestnimi občinami v Sloveniji.

 

Občinski svet Mestne občine Novo mesto je sprejel tudi predlog Sklepa o določitvi cen programov in rezervacij v javnih vrtcih Mestne občine Novo mesto, s čimer se zvišujejo cene vrtcev. Zvišanje je posledica sprostitve napredovanj v javnem sektorju in posledično višjih stroškov dela. S sprejetim amandmajem so svetniki odločili, da podražitev v celoti prevzame občina. Ker je sprejeti sklep skupaj s sprejetim amandmajem potencialno neizvršljiv, bodo službe Občinske uprave preučile ali bo sklep potrebno preoblikovati in o njem ponovno odločati.

 

Občinski svet Mestne občine Novo mesto je sprejel tudi dopolnitve Odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Mestne občine Novo mesto. Obstoječi odlok po 24 letih ni več zagotavljal dovolj učinkovitega pravnega varstva kulturne dediščine, ki izpolnjuje pogoje za razglasitev za kulturni spomenik lokalnega pomena in ni več v popolnem skladju s stanjem na terenu in sodobno doktrino stroke. Cilj sprejetja novega odloka je zagotovitev učinkovitega pravnega varstva kulturnih spomenikov z bolj določenimi varstvenimi režimi ter ureditev neskladij med zarisi v razglasitvenem aktu in v prikazu stanja prostora. Z amandmajem so svetniki potrdili, da se območje spomenika Novo mesto - Park ob gradu Grm zmanjša za štiri parcele (nekdanja vrtnarija pri gradu Grm).

 

Občinski svet Mestne občine Novo mesto je v prvi obravnavi sprejel spremembe Statuta Mestne občine Novo mesto, ki se bo uskladil z veljavno zakonodajo in državnimi smernicami, ki jih je podala Služba za lokalno samoupravo.

 

Občinski svet Mestne občine Novo mesto se je seznanil z letnimi poročili o poslovanju javnih zavodov za leto 2015. V preteklem letu so vsi zavodi poslovali pozitivno, razen Osnovne šole Dragotin Kette, ki je beležila slabih 5.000 EUR izgube. Sanacijski načrt je že pripravljen in usklajen z Mestno občino Novo mesto. Pomoč pri racionalizaciji stroškov bo ponudila tudi občina, med drugim je že v teku sofinanciranje pomočnika za romske otroke iz javnih del.

 

Na seji je bil sprejet Letni načrt prodaje občinskega finančnega premoženja za leto 2016. Mestna občina Novo mesto je družbenica Razvojnega centra Novo mesto, njen poslovni delež̌ znaša 50,43 odstotkov osnovnega kapitala. Ker Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja določa, da občina ne sme imeti več̌ kot tretjinskega ustanoviteljskega deleža, če zeli RC izpolnjevati vse pogoje, da opravlja delo razvojne regionalne agencije in ostane v registru razvojnih regionalnih agencij, mora občina zmanjšati svoj poslovni delež̌.

 

Na področju Premoženjsko – pravnih zadev so svetnice in svetniki potrdili ukinitev statusa javnega dobra pri nepremičnini v Črešnjicah, vzpostavitev statusa javnega dobra na šestih nepremičninah v Prečni in potrdili tudi Poročili o realizaciji Letnih načrtov ravnanja z nepremičnim premoženjem in premičnim premoženjem za leto 2015.

 

nazaj