Socialna aktivacija

datum: 29. 08. 2018

Socialna aktivacija je pilotni projekt Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki prinaša programe tudi za prebivalce na območju Dolenjske in Bele Krajine. Projekt je namenjen dolgotrajno brezposelnim in dolgotrajnim prejemnikom denarne socialne pomoči. Trenutno sta za našo regijo izbrana dva programa, ki sta že izvedla program za eno skupino, ponovitev programa za nove udeležence pa se bo pričela 1. oktobra 2018.

Dolgotrajna brezposelnost, revščina in socialna izključenost so okoliščine, ki so tesno povezane in močno zaznamujejo človekovo življenje. Razlogi, ki posameznika privedejo do teh okoliščin so številni, zato so te situacije zelo kompleksne in zahtevajo kompleksno obravnavo, veliko pomoči, spremljanja in podpore posamezniku.

Socialna aktivacija je pomoč pri socialnem vključevanju dolgotrajno brezposelnih in dolgotrajnih prejemnikov socialnih transferjev, z različnimi kompleksnimi težavami in okoliščinami. Cilj socialne aktivacije je podpora pri reševanju osebnih težav in okoliščin, aktivno vključevanje v družbo ter približevanje trgu dela.

Nosilec projekta je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Projektne aktivnosti so sofinancirane s strani Republike Slovenije in Evropske unije, in sicer iz sredstev Evropskega socialnega sklada, v okviru operacije »Razvoj in vzpostavitev celovitega modela socialne aktivacije« Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike cilja Naložbe za rast in delovna mesta za programsko obdobje 2014–2020, 9. prednostne osi: Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine, 9.1. prednostne naložbe: Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti in 9.1.1. specifičnega cilja: Vzpostavitev celostnega modela socialne aktivacije.

Enotni vstopni točki, prek katerih uporabniki vstopajo v socialno aktivacijo, sta Center za socialno delo in Urad za delo Zavoda RS za zaposlovanje, ki sodelujeta s koordinatorji socialne aktivacije.

V programe socialne aktivacije po celotni Sloveniji, bo od leta 2017 do 2022 predvidoma vključenih 12.500 uporabnikov, letno do 3.000 oseb.

V regijski enoti Novo mesto sta bila prek javnega razpisa izbrana dva dolga programa socialne aktivacije, katerih izvajalca sta Območno združenje Rdečega križa Novo mesto (program se izvaja v Novem mestu) in Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj (program se izvaja v Črnomlju). Vključijo pa se lahko osebe do 49 let, ki so v zadnjih 24 mesecih najmanj 12- krat prejele denarno socialno pomoč. Cilj programa je dvig socialnih in funkcionalnih kompetenc, z velikim poudarkom na delovnem usposabljanju.  

Omenjena izvajalca bosta v okviru sofinanciranega projekta izvedla vsak dva dolga programa socialne aktivacije. V posamezni program, ki traja 11 mesecev, se bo vključilo do 20 oseb, kar pomeni skupno 80 vključenih oseb z območja Dolenjske in Bele krajine.

Območno združenje Rdečega Križa Novo mesto ponuja bogat in razgiban program »Kreativno vključen in socialno opolnomočen«, ki med drugim vključuje aktivnosti s področja osebnostne rasti, iskanja zaposlitve, zdravega življenjskega sloga, spoznavanja prostovoljnega dela, kulinarike, gostinstva in turizma, ponovne uporabe in recikliranja, tekstilnega oblikovanja, podjetništva, angleščine in računalništva. Delo poteka v obliki delavnic, predavanj, obiskov (institucij, društev, delodajalcev), individualnih pogovorov, poudarek je na sodelovanju z lokalnim okoljem. Pestra vsebina in razgiban način dela omogoča udeležencem programa ogromno novih znanj in izkušenj. Zagotovljena pa je tudi podpora strokovnih delavcev pri doseganju zastavljenih ciljev. Prva skupina udeležencev trenutno zaključuje opisani enajst mesečni program, zato vabimo k vključitvi zainteresirane kandidate, ki izpolnjujejo navedene pogoje. Program se bo za novo skupino pričel 1.oktobra 2018.

Več informacij o socialni aktivaciji in programih lahko dobite pri koordinatorki socialne aktivacije Pajk Tini, na telefonski številki: 030 715 682 ali prek elektronske pošte: tina.pajk@gov.si.

logos

 

nazaj