Nadaljujemo s podporo mladim, ki prvič rešujejo stanovanjsko problematiko

datum: 17. 01. 2019

Na Mestni občini Novo mesto nadaljujemo s podporo mladim, ki prvič rešujejo stanovanjsko problematiko. Zainteresiranim je tako znova na voljo Javni poziv za subvencioniranje rekonstrukcije in gradnje novih stanovanj mladim investitorjem na območju Novega mesta.

Poziv je namenjen mladim pred 35. letom starosti, ki prvič rešujejo svojo stanovanjsko problematiko z novogradnjo ali rekonstrukcijo obstoječega objekta na območju občine. Občina bo upravičencem sofinancirala rekonstrukcijo in gradnjo stanovanj v višini 1.000 evrov na enoto, v primeru mlade družine pa bo subvencijo povečala za 25 % za vsakega otroka, starega do šest let (največ do višine 1.500 evrov).

 

Pogoji za pridobitev sredstev so naslednji:

  • starost prosilca na dan objave javnega poziva pod 35 let,
  • veljavno gradbeno dovoljenje, ki na dan oddaje vloge ni starejše od 12 mesecev in plačan komunalni prispevek,
  • podpisana izjava prosilca, s katero zatrjuje, da gre za reševanje njegove stanovanjske problematike,
  • podpisana izjava prosilca, s katero sprejema obveznost, da bo gradnjo oz. rekonstrukcijo dokončal v roku treh let od datuma nakazila dodeljenih sredstev in MONM posredoval obvestilo s predloženimi dokazili o dokončanju gradnje oz. rekonstrukcije,
  • podpisana izjava prosilca, s katero sprejema obveznost, da se bo po končani gradnji v roku enega meseca preselil v rekonstruirano oz. novo zgrajeno stanovanje in prijavil stalno bivališče na naslovu stanovanjske gradnje, za katero je prejel subvencijo in o tem pisno obvestil MONM,
  • prosilec mora izkazati začetek rekonstrukcije oziroma gradnje tako da ob prijavi na javni poziv predložiti ustrezna dokazila (npr. fotografija gradbišča z gradbiščno tablo in izkopom gradbene jame, fotografija začete rekonstrukcije obstoječe stavbe, predložitev sklenjene pogodbe z izvajalcem del, ipd.),
  • podpisana izjava prosilca, s katero sprejema obveznost, da bo  v bivalni enoti (stanovanju/hiši), za katero je prejel subvencijo, prebival sam ali z družino neprekinjeno najmanj tri leta od datuma vselitve.

 

Zainteresirani prosilci lahko vlogo za subvencioniranje oddajo do porabe sredstev oziroma najkasneje do 30. novembra 2019.

Povezane novice

28. december

Javni poziv: Subvencioniranje rekonstrukcije in gradnje novih stanovanj mladim investitorjem na območju Novega mesta v letu 2019

Na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 33/16 in 21/17) in Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2019 (Dolenjski uradni list, št. 16/18)...

več >

nazaj