Pomoč pri ohranjanju in razvoju kmetijstva in podeželja v 2019

datum: 15. 02. 2019

Ker se zavedamo pomena kmetijstva in ga želimo ohranjati, razvijati in spodbujati, je bil objavljen letošnji Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Mestni občini Novo mesto v letu 2019, kjer je skupaj predvidenih 128.000 €. Razpis na različne načine in na različnih področjih omogoča podporo, pomoč ter nadaljnji razvoj kmetijske panoge in s tem tudi prispeva k trajnostnemu razvoju občine. Vloge lahko oddate do vključno 29. marca, podpore, ki jih razpis ponuja, pa so namenjene šestim ukrepom.

Pomoč oz. sredstva razpisa so na voljo za naslednje ukrepe:

1. Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo - ukrep 1                                                    

  • posodabljanje kmetijskih gospodarstev - podukrep 1.1.                      
  • urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov - podukrep 1.2.                     

2. Pomoč za zaokrožitev kmetijskih in gozdnih zemljišč - ukrep 2                   

3. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij - ukrep 3                                           

4. Pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne in naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih - ukrep 4                                                           

5. Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji – de minimis - ukrep 5                                                                  

6. Podpora delovanju društev s področja kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja - ukrep 7                                                   

 

Upravičenci do sredstev so:

(1) za ukrepe od 1. do  4. točke poglavja II tega razpisa:

  • pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, imajo sedež na območju občine oziroma katerih naložba se nahaja na območju naše občine in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oziroma zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju naše občine;

 (2) za ukrep iz 5. točke poglavja II tega razpisa:

  • nosilci kmetijskih gospodarstev ali člani kmetijskega gospodinjstva, ki se ukvarjajo s predelavo in trženjem oz. z nekmetijskimi dejavnostmi, s sedežem dejavnosti in naložbo na območju naše občine

(3) za ukrep iz 6. točke poglavja II tega razpisa:

  • registrirana stanovska društva in interesna združenja, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju naše občine

 

Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko zainteresirani dobite v času uradnih ur na tel. št.: 07 39 39 262, na e-naslovu: vera.vesely@novomesto.si ali v prostorih Občinske uprave, Oddelku za premoženjske zadeve, pisarna št. 21 ali v sprejemni pisarni.

Povezane novice

28. januar

Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Mestni občini Novo mesto za leto 2019

V Dolenjskem uradnem listu št. 4/2019 z dne 29. 1. 2019 je objavljen Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Mestni občini Novo mesto v letu...

več >

nazaj