vodilna slika

Sklep o zaračunanih cenah oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov in 24-urne dežurne službe v Mestni občini Novo mesto

datum: 07. 08. 2019

Dolenjski uradni list 20 - 2019

Na podlagi 25. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (UPB-1) (Dolenjski uradni list št. 14/2019), 5. člena Uredbe  o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012, 109/2012, 76/2017) in 3. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen 24-urne dežurne službe (Uradni list RS, št. 5/2018) ter občinskih odlokov o izvajanju gospodarskih javnih služb varstva okolja v Mestni občini Novo mesto in Odloka o pokopališkem redu v Mestni občini Novo mesto je Občinski svet Mestni občini Novo mesto na 7. seji dne 11.7.2019, ob obravnavi predloga cen komunalnih storitev, sprejel

SKLEP O ZARAČUNANIH CENAH OSKRBE S PITNO VODO, ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE, ZBIRANJA IN ODVOZA KOMUNALNIH IN BIOLOŠKIH ODPADKOV IN 24-URNE DEŽURNE SLUŽBE V MESTNI OBČINI NOVO MESTO

I.

Občinski svet potrjuje cene izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja komunalne in padavinske odpadne, zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov in 24-urne dežurne službe v Mestni občini Novo mesto za leto 2019. Sklep začne veljati 8. dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu, cene storitev se uporabljajo od 1.9.2019 dalje.

Prodajna zaračunana cena izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo z vodnim povračilom:

 

Prodajna zaračunana cena izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja komunalne odpadne vode za vse uporabnike:

 

Prodajna zaračunana cena izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe čiščenja komunalne odpadne vode za vse uporabnike:

 

Prodajna zaračunana cena izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov:

 

Prodajna zaračunana cena izvajanja 24-urne dežurne službe  za leto 2019:

 

Št. 35403-4/2019

Novo mesto, dne 11.7.2019

 

                                                                                                    

              mag. Gregor Macedoni, l.r

                              ŽUPAN

 

 

nazaj