Pravilnik o spominskih obeležjih v Mestni občini Novo mesto

datum: 24. 10. 2019

Dolenjski uradni list 25 - 2019

Na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 14/19-UPB1) izdaja župan

 

 

PRAVILNIK O SPOMINSKIH OBELEŽJIH

V MESTNI OBČINI NOVO MESTO

 

 • UVODNE DOLOČBE
 •  

  1. člen

  (področje urejanja)

   

  (1) S tem pravilnikom se obravnava pobude za spominsko obeleževanje v Mestni občini Novo mesto. Ta pravilnik se lahko smiselno uporablja tudi za postavitev drugih vrst javnih obeležij in njihovo evidentiranje v Mestni občini Novo mesto.

   

  (2) Vrsti in evidentiranje spominskih obeležij v občini sta:

  -spominska plošča,

  -spominska skulptura.

   

  2. člen

  (pomen izrazov)

   

  (1) Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:

   

  1. Spominsko obeležje je javno dostopno delo, ki je stalno nameščeno in je namenjeno trajnemu obeleževanju spomina na ljudi in njihovo delo, dogodke, dosežke in obdobja.

   

   Spominska plošča je delo, ki se praviloma namesti na zunanjo ali notranjo steno objekt, lahko pa je tudi prostostoječa. Pri spominski plošči prevladujeta dve prostorski dimenziji.

   

   Spominska skulptura je tridimenzionalno umetniško delo.

   

   

  3. člen

  (namen spominskih obeležij)

   

  Mestna občina Novo mesto s spominskimi obeležji ohranja spomin na ljudi, obdobja, dogodke in dosežke z vseh področij življenja, ki so izjemnega pomen za razvoj, ugled, dobrobit in prepoznavnost Mestne občine Novo mesto. S spominskimi obeležji tudi bogati javni prostor s kvalitetnimi umetniškimi in drugimi deli, krepi identiteto občine in zavest o preteklosti.

   

  4. člen

  (pogoji obeleževanja)

   

  (1) Mestna občina Novo mesto sodeluje pri postavitvi tistih spominskih obeležij, katerih izvedba je skladna z določili tega pravilnika in z drugimi veljavnimi predpisi.

   

  (2) V javnem prostoru  in na mestih, ki mejijo neposredno na javni prostor, se spominska obeležja postavlja skladno z določili tega pravilnika.

   

   

  NAČIN DELA

   

  1. Delo komisije za spominska obeležja

   

  5. člen

  (Komisija za spominska obeležja)

   

  (1) Za strokovna vprašanja v zvezi s spominskimi obeležji župan imenuje Komisijo za spominska obeležja in jo tudi razrešuje.

   

  (2) Komisija ima 7 članov.

   

  (3) Komisija je sestavljena iz oseb, ki imajo izobrazbo oziroma izkušnje s področja zgodovine, etnologije, arheologije, literarne zgodovine, jezikoslovja, likovne umetnosti, umetnostne zgodovine, urbanizma, arhitekture ali krajinske arhitekture. En član je predstavnik občinske uprave Mestne občine Novo mesto.

   

  (4) Večina članov komisije ne sme biti zaposlena na MO Novo mesto.

   

  6. člen

  (mandat komisije)

   

  (1) Mandat članov komisije traja pet let.

   

  (2) Članu komisije preneha mandat v komisiji pred potekom dobe, za katero je bil imenovan, če:

  – je odpoklican ali razrešen,

  – odstopi,

  – umre.

   

  7.člen

  (delovanje in naloge komisije)

   

  (1) Župan posreduje komisiji v obravnavo predloge o postavitvi spominskih obeležij.

   

  (2) Komisija sprejema mnenja. O svojih mnenjih komisija pisno obvesti župana.  

   

  (3) Komisija lahko sprejme poslovnik, s katerim določi način njenega dela.

   

  (4) Udeleževanje članov komisije na sejah komisije je nagrajeno. Višina sejnine je določena s Pravilnikom o plačah, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov svetov ožjih delov občine ter članov drugih organov Mestne občine Novo mesto.

   

  (5) Administrativno delo za potrebe komisije opravlja občinska uprava.

   

   

   Merila za izbor obeležij in postopki izbora

   

  8. člen

  (merila za izbor obeležja)

   

  (1) Odločitev o določitvi oseb, obdobij, dogodkov, dosežkov, primernih za obeležitev, se sprejme ob upoštevanju naslednjih treh vrst meril:

   

  I) Merilo povezanosti z Mestno občino Novo mesto:

  a) To merilo izpolnjuje posameznik, ki je bil rojen ali je živel oz. deloval na območju Mestne občine Novo mesto oziroma je bil na kakršen koli način z njo povezan. To merilo se smiselno uporablja tudi za skupine.

  b) To merilo izpolnjujejo tisti dogodki, obdobja ali dosežki, ki so vezani na območje Mestne občine Novo mesto.

   

  II) Časovno merilo:

  a) To merilo izpolnjuje posameznik, od smrti katerega je minilo najmanj deset let.

  b) To merilo izpolnjujejo dogodek, obdobje oz. dosežek, od katerih je minilo najmanj deset let.

   

  III) Vsebinsko merilo:

  To merilo izpolnjuje tisti posameznik, dogodek, obdobje ali dosežek, ki ima poseben in trajen pomen za Mestno občino Novo mesto, za regijo, za Slovenijo oziroma za širši mednarodni kontekst, in sicer na katerem koli področju človeškega ustvarjanja in udejstvovanja (na področju kulture, umetnosti, znanstveno-raziskovalnega dela, gospodarstva, izobraževanja, športa ipd.).

   

  (2) Sprejeti predlog mora zadostovati vsem trem vrstam meril.

   

  9. člen

  (postopek za izbor obeležja)

   

  Osnovni deli postopka so:

  • pisni predlog o postavitvi spominskega obeležja,
  • opredelitev do pobude glede na merila,
  • predlog o obeležitvi,
  • predlog o vrsti spominskega obeležja,
  • predlog o prostorski umestitvi spominskega obeležja,
  • predlog o vsebini in obliki spominskega obeležja.

   

  10. člen

  (obravnava pobude)

   

  (1) Komisija za spominska obeležja mora mnenje o pobudi posredovati županu najkasneje v roku 2 mesecev od prejema pobude. Komisija lahko župana utemeljeno zaprosi za podaljšanje roka izdelave predloga.

   

  (2) Če  je pobud v posameznem obdobju več, komisija oblikuje prednostno listo, pri čemer upošteva tudi kriterij, da imajo prednost pri postavitvi spominskih obeležij dogodki oziroma osebe, ki v letu postavitve obeležujejo okroglo obletnico. Prednost imajo tudi pobude, ki so povezane z gradbenimi posegi v prostor.

   

  (3) Komisija prispele pobude vrednoti na podlagi meril iz tega pravilnika in oblikuje strokovno mnenje.

   

  (4) Komisija lahko k svojemu delu začasno povabi tudi pobudnika, od katerega pridobi dodatne podatke, in strokovnjake, od katerih pridobi strokovna mnenja.

   

  11. člen

  (odločitev o pobudi)

   

  (1) Mnenje komisije o pobudi za spominsko obeležje mora vsebovati utemeljeno oceno pobude za obeležitev glede na določena merila iz tega pravilnika.

   

  (2) Če so v pobudi predlagani vrsta obeležja, prostorska umestitev, vsebina in oblika obeležja, se komisija do teh predlogov opredeli ne glede na pobudo.

   

   

  (3) Merila iz prve točke se smiselno upoštevajo tudi za spominska obeležja, ki niso predmet javnega natečaja, tudi če gre za donirana spominska obeležja.

   

   

  EVIDENCA IN VZDRŽEVANJE SPOMINSKIH OBELEŽIJ

   

  12. člen

  (evidenca obeležij)

   

  (1) Spominska obeležja se beležijo v evidenci spominskih obeležij.

   

  (2) Za evidenco spominskih obeležij skrbi Dolenjski muzej Novo mesto. Evidenca se dopolnjuje ob vsaki spremembi, povezani s spominskimi obeležji (postavitev, premestitev, odstranitev, prenova).

   

  (3) Evidenca je javna. Vsebuje vsaj naslednje podatke o posameznem obeležju:

  • naziv spominskega obeležja,
  • lokacija (ulica; parcelna številka in katastrska občina; prikaz na karti),
  • vrsta obeležja in izpis napisa,
  • avtor,
  • material dimenzije, čas izdelave in postavitve,
  • fotografije v prostor postavljenega obeležja,
  • načrt vzdrževanja.

   

   

  13. člen

  (financiranje)

   

  (1) Sredstva za spominska obeležja ter za delovanje komisije se zagotavljajo v občinskem proračunu.

   

  (2) Za postavitev in vzdrževanje spominskih obeležij se lahko pridobijo donatorska ali sponzorska sredstva.

   

   

  KONČNA DOLOČBA

   

  14. člen

   

  Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu.

   

   

   

   

  Številka: 622-2/2018

  Datum: 24.10.2019

   

   

                                                                                                           

                                                                                      mag. Gregor MACEDONI, l. r.

   

                                                                                                       ŽUPAN

                                                                                      Mestne občine Novo mesto

   

   

   

  nazaj