vodilna slika

Odredba o spremembah in dopolnitvah Odredbe o izvedbenih aktih k Odloku o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto

datum: 09. 10. 2017

Dolenjski uradni list 21 - 2017

Na podlagi 15. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 33/16) in Odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 8/15, 19/16, 23/16 in 15/17)  je Občinski svet Mestne občne Novo mesto na 24. redni seji  dne 28.9.2017 sprejel

 

O D R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Odredbe o izvedbenih aktih k Odloku o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto

 

1. člen

V Odredbi o izvedbenih aktih k Odloku o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 45/16, 1/17 in 15/17) – v nadaljevanju: Odredba, se v 9. členu doda nov tretji odstavek, ki se glasi:

''(3) Stanovalci oziroma lastniki nepremičnin z območij, kjer je parkiranje časovno omejeno, lahko pridobijo dovolilnico za parkiranje v določenih razmerah tudi brezplačno. Dovolilnice za določeno območje in časovno omejitev brezplačnega parkiranja pridobijo stanovalci oziroma lastniki nepremičnin na podlagi predloga občinske uprave s sklepom župana.''

 

2. člen

V 12. členu se spremeni prvi odstavek Odredbe tako, da se glasi:

''(1) V 2. tarifni razred spadajo:

- parkirni prostori Ob Težki vodi,

- Trdinova ulica (pri Novi Ljubljanski banki),

- parkirni prostori med Koštialovo ulico in Prisojno potjo,

- parkirišče ob Železniški postaji Kandija,

- parkirni prostori v parkirni hiši Portoval,

- parkirišče ob Kandijski ulici,

- parkirni prostori ob Zdravstvenem domu Novo mesto,

- Novi trg (za pošto, pred in na območju nekdanje zgradbe Mestne občine Novo mesto),

- parkirni prostori pri Dolenjskih lekarnah in

- parkirni prostori ob športnem kompleksu Portoval.''

 

 

3. člen

V 13. členu se spremeni prvi odstavek Odredbe tako, da se glasi:

''(1) V 3. tarifni razred spadajo:

- parkirni prostori Cikava I.,

- parkirni prostori Cikava II,

- parkirni prostori med Pivovarno Union in podjetjem Gimpex in

- parkirni prostori Pokopališče Srebrniče.''

 

4. člen

Vsa ostala določila Odredbe ostanejo nespremenjena in v veljavi.

 

5. člen

Ta Odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu.

 

 

 

Št. 007-14/2/2017 - 703

Novo mesto, dne 28. septembra 2017

 

 

                                                                                           župan

                                              Mestne občine Novo mesto

                                                                                            mag. Gregor Macedoni, l. r

nazaj