Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Mestne občine Novo mesto

datum: 14. 07. 2017

Dolenjski uradni list 15 - 2017

                                                                                                                                     

Na podlagi drugega odstavka 49. člena Zakona o lokalni samoupravi  (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO)  in 76/16 – odl. US), prvega odstavka 15. ter četrtega odstavka 52. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 33/16) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 23. seji dne  6. 7. 2017 sprejel

 

    O D L O K
    o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Mestne občine Novo mesto

 

    člen

 

V Odloku o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 4/15, v nadaljevanju odlok)  se v drugem odstavku 8. člena  beseda zveza »Občinski inšpektorat« nadomesti z »Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne občine Novo mesto in Občine Straža«.

 

V  tretjem odstavku 8. člena se črta peta alineja. Šesta alineja se nadomesti z besedno zvezo »Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne občine Novo mesto in Občine Straža«

 

V 8. členu se doda novi četrti odstavek z naslednjim besedilom:

»Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne občine Novo mesto in Občine Straža kot organ skupne občinske uprave opravlja upravne in prekrškovne naloge na področju inšpekcijskega in redarskega  nadzora na območju občin ustanoviteljic skladno z odlokom o ustanovitvi organa skupne občinske uprave.”

 

Dosedanji četrti, peti,  šesti in sedmi odstavek 8. člena postanejo peti, šesti, sedmi in osmi odstavek 8. člena.

 

    člen

 

 V 9. členu se črtata osma in deseta alineja.

 

3. člen

 

V 10. členu se dodajo nove alineje,  ki se glasijo:

» - opravlja organizacijskotehnična in administrativna opravila za delovanje občinskega

    sveta, kamor spada tudi delovanje odborov in komisij ter drugih organov mestne občine,

-  načrtuje in izvaja lokalne volitve ter skrbi za financiranje političnih strank,

- opravlja strokovne in organizacijske naloge za krajevne skupnosti ter zagotavlja

   strokovnotehnično pomoč pri oblikovanju in realizaciji programov krajevnih skupnosti,

- spremlja izvajanje nalog iz pristojnosti krajevnih skupnosti in predlaga ukrepe za 

  odpravljanje pomanjkljivosti,«.

 

4. člen

 

V 12. členu se dodajo nove alineje, ki se glasijo:

»- opravlja naloge s področja urejanja prometa, trajnostne mobilnosti in plovbe po celinskih

    vodah,

- opravlja naloge na področju varnosti cestnega prometa ter preventive in vzgoje v cestnem

   prometu,

- opravlja strokovne, razvojne, organizacijske in upravne naloge v zvezi z načrtovanjem,    

  vzdrževanjem, upravljanjem in varstvom objektov in omrežij s področja gospodarskih javnih služb in javnih površin (oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih voda, zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov, odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov, urejanje in čiščenje javnih površin, pokopališka in pogrebna dejavnost ter urejanje pokopališč, vzdrževanje občinskih cest, dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina, gospodarjenje z javnimi komunalnimi objekti, urejanje javnih tržnic, urejanje javnih sanitarij, urejanje javne razsvetljave, urejanje javnih parkirišč na javnih površinah, urejanje javnih parkirnih hiš, urejanje svetlobnih prometnih znakov, urejanje mestnega prometa, plakatiranje in obveščanje, urejanje zelenih površin),

- predlaga standarde in normative za gospodarske javne službe,

- opravlja strokovni nadzor nad izvajanjem gospodarskih javnih služb,

- opravlja naloge s področja plana in analiz ter naloge, ki so vezane na oblikovanje tarif in

  cen storitev gospodarskih javnih služb in na razvoj posameznih gospodarskih javnih služb,

- opravlja naloge s področja varstva okolja,

- opravlja  naloge na področju zagotovitev zavetišča za zapuščene živali,

- opravlja naloge s področja gospodarskih javnih služb izvajanja del v gozdovih v lasti 

  mestne občine,«.

 

5. člen

Črta se 13. člen.

 

Dosedanji 14. do 29. členi se preštevilčijo in postanejo 13. do 28. členi.

 

6. člen

 

13. člen se spremeni tako, da se glasi:

»5.  MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO MESTNE OBČINE NOVO MESTO IN OBČINE STRAŽA

 

Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne občine Novo mesto in Občine Straža je ustanovljen za učinkovitejše izvrševanje nalog na področju inšpekcijskega in redarskega nadzora na območju občin ustanoviteljic.

 

Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne občine Novo mesto in Občine Straža kot

upravni in prekrškovni organ opravlja naloge na naslednji področjih:

– opravlja nadzor nad izvajanjem državnih in občinskih predpisov, s katerimi občine ustanoviteljice urejajo zadeve iz izvirne pristojnosti in zadeve iz prenesene pristojnosti z države na občino,

– opravlja naloge medobčinskega redarstva,

– spremlja, analizira in podaja predloge za izboljšanje stanja na področjih, ki jih nadzira,

– vodi upravni postopek s področja Medobčinskega inšpektorata in redarstva Mestne občine Novo mesto in Občine Straža,

– pripravlja in izvaja proračun s področja Medobčinskega inšpektorata in redarstva Mestne občine Novo mesto in Občine Straža,

– opravlja druge upravne in strokovne naloge s svojega delovnega področja.»

7. člen

 

V prvem odstavku 20. člena, se besedna zveza “občinski inšpektorat pa vodja občinskega inšpektorata inspektor svetnik” črta in nadomesti z “medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne občine Novo mesto in Občine Straža pa vodja organa skupne občinske uprave (inšpektor svetnik)”.

 

 

 

8. člen

 

Ostali členi ostanejo nespremenjeni.

 

9. člen

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 

 

V roku 3 mesecev od veljavnosti tega odloka župan sprejme akt o sistemizaciji delovnih mest v Občinski upravi Mestne občine Novo mesto.

 

10. člen

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu.

 

 

Številka: 007-21/2016

Datum:   6. 7. 2017

 

 

Župan

Mestne občine Novo mesto:

mag. Gregor Macedoni, l.r.

                                                                                                                          

 

nazaj