Odlok o spremembah Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2017

datum: 31. 05. 2017

Dolenjski uradni list 12 - 2017

                                     

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB2, 27/08 - odl. US, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09, 14/10 – odl. US, 51/10 in 84/10 – odl. US, 51/10, 84/10 odl. US, 40/12 - ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 -UPB4, 14/13 - popr., 101/13 in 55/15 - ZFisP), Zakona za uravnoteženje javnih financ  (Uradni list RS, št. 40/12, 55/12 - skl. US, 96/12 - ZPIZ-2, 104/12 - ZIPRS1314, 105/12, 25/13 -  odl. US, 46/13 - ZIPRS1314-A, 47/13, 56/13 - ZŠtip-1, 63/13 - ZOsn-I, 63/13 -  ZJAKRS-A) in 15. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 33/16) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na  22. redni seji dne 25. 5. 2017 sprejel

 

 

O D L O K

O SPREMEMBAH ODLOKA O PRORAČUNU  

MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZA LETO 2017

 

 

I. SPLOŠNA DOLOČBA

 

1. člen

(Vsebina odloka)

 

V Odloku o spremembah odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2017 (DUL, št. 47/16) se drugi  člen spremeni tako, da glasi:

                                                                 »2. člen

                         (Sestava proračuna in vsebina splošnega dela proračuna)

Proračun sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov. Splošni del proračuna sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja. Namen porabe je opredeljen s proračunskimi postavkami.

Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov v bilanci prihodkov in odhodkov je določen v naslednjih zneskih:

 

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na posamezna področja proračunske porabe. Posamezno področje proračunske porabe je razdeljeno na glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta sestavni del odloka in se objavita na spletni strani Mestne občine Novo mesto. Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

 

                                                                   2. člen

                                                            (Uveljavitev odloka)

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu, uporablja pa se za proračunsko leto 2017.

 

Številka: 4120-7/2015

Novo mesto, dne 25. 5. 2017

 

 

                                                                                                            

Župan

Mestne občine Novo mesto

mag. Gregor Macedoni, l.r.

 

 

 

nazaj