Izjava kandidata za pridobitev izredne štipendije oz. enkratne denarne pomoči za izobraževanje perspektivnim posameznikom Mestne občine Novo mesto

datum: 10. 08. 2016

Dolenjski uradni list 37 - 2016

 

 

IZJAVA KANDIDATA za pridobitev izredne štipendije oz. enkratne denarne pomoči za izobraževanje perspektivnim posameznikom Mestne občine Novo mesto

 

 

Podpisan-a ……………………………………………………………………………………..…

                    (ime in priimek kandidata oz. pri mladoletniku zakonitega zastopnika)

skladno s Pravilnikom o podeljevanju izrednih štipendij in enkratnih denarnih pomoči za izobraževanje perspektivnim posameznikom Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 36/2016)

 

izjavljam, da:

 

1. Sem državljan-ka Republike Slovenije.

 

2. Imam stalno prebivališče v Mestni občini Novo mesto.

 

3. Izpolnjujem naslednje pogoje:

          - nisem v delovnem razmerju,

          - v času izobraževanja ne opravljam samostojne registrirane dejavnosti,

          - v času izobraževanja nisem družbenik gospodarskih družb ali ustanovitelj ali soustanovitelj zavodov,

          - nisem vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje,

 

4.   - Ne prejemam druge štipendije

 

      - Prejemam drugo štipendijo in sicer ________________________________________

 

________________________________________________________________________

 

4. Sem seznanjen-a s pogoji razpisa za pridobitev izredne štipendije oz. enkratne denarne pomoči.

 

5. Izjavljam, da so vsi podatki, navedeni v vlogi resnični, točni in popolni, za kar prevzemam materialno in kazensko odgovornost.

 

6. Mestni občini Novo mesto dovoljujem, da vse podatke, navedene v vlogi, preveri pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov.

 

7. Zavezujem se:

    - da bom vsako leto, ko prejemam štipendijo, v roku 15 dni po zaključku šolskega oziroma

      študijskega leta dostavil dokazilo o vpisu v višji letnik izobraževanja in dokazilo o uspehu

      zadnjega zaključenega šolskega oziroma študijskega leta,

    - da bom vse spremembe, ki vplivajo na prejemanje štipendije, sporočil v 15 dneh od

      nastanka razloga

      in sem seznanjen, da sem dolžan vrniti prejete zneske štipendije z zakonitimi zamudnimi

      obrestmi, od dneva prejema sredstev do vračila, če dokazil iz prve alineje ali

      spremembe, ki vplivajo na prejemanje štipendije, ne sporočim v navedenem roku.

 

Datum:  ………………………….

 

Podpis kandidata-ke:  …………………………..  

 

Podpis zakonitega zastopnika:  …………………………..

 

nazaj