vodilna slika

Pravilnik o podeljevanju izrednih štipendij in enkratnih denarnih pomoči za izobraževanje perspektivnim posameznikom Mestne občine Novo mesto

datum: 27. 07. 2016

Dolenjski uradni list 36 - 2016

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO) in 8. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list št. 33/16) je župan Mestne občine Novo mesto dne, 15.7.2016 sprejel

 

P R AV I L N I K

 

o podeljevanju izrednih štipendij in enkratnih denarnih pomoči za izobraževanje perspektivnim posameznikom Mestne občine Novo mesto

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina pravilnika)

Ta pravilnik ureja postopek, pogoje in kriterije za podeljevanje izrednih štipendij (v nadaljevanju štipendij) in enkratnih denarnih pomoči za izobraževanje perspektivnim posameznikom Mestne občine Novo mesto, trajanje štipendiranja ter pravice in obveznosti štipenditorja in štipendista.

 

2. člen

(vrste izrednih štipendij in enkratnih denarnih pomoči)

Izredne štipendije so namenjene perspektivnim dijakom srednješolskega izobraževanja in perspektivnim študentom študijskih programov 1., 2. in 3. stopnje (bolonjska).

 

Enkratne denarne pomoči so namenjene perspektivnim študentom študijskih programov 1., 2. in 3. stopnje (bolonjska), ki se izobražujejo v tujini.

 

3. člen

(višina štipendije in enkratne denarne pomoči)

Sredstva za štipendije in enkratne denarne pomoči zagotavlja Mestna občina Novo mesto iz proračunskih sredstev na posebni proračunski postavki v okviru vsakoletnega proračuna.

 

Višina štipendije in število podeljenih štipendij sta odvisna od razpoložljivih sredstev Mestne občine Novo mesto. Komisija za štipendiranje vsako leto s sklepom določi višino mesečne štipendije in število podeljenih štipendij.

 

Štipendija se izplačuje na transakcijski račun štipendista do 15. v mesecu za pretekli mesec.

 

Višina in število enkratnih denarnih pomoči je odvisna od razpoložljivih sredstev Mestne občine Novo mesto. Komisija za štipendiranje vsako leto s sklepom določi višino in število enkratnih denarnih pomoči.

 

Enkratna denarna pomoč se izplača v enkratnem znesku.

  

4. člen

(uporaba postopka)

Pri dodeljevanju štipendij in enkratni denarni pomoči se, v kolikor ta pravilnik ne določa drugače, uporabljajo določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek.

 

II. POSTOPEK ZA DODELJEVANJE ŠTIPENDIJE

 

5. člen

(upravičenci do štipendije)

Do štipendije so upravičene osebe s statusom dijaka srednješolskega izobraževanja, osebe s statusom študenta dodiplomskega študija, vključno z enoletnim absolventskim stažem, osebe s statusom študenta podiplomskega magistrskega ali doktorskega študija, vključno z enoletnim absolventskim stažem (v nadaljnjem besedilu: kandidati), ki:

 • so državljani Republike Slovenije,
 • imajo stalno prebivališče v Mestni občini Novo mesto,
 • so v zadnjem zaključenem šolskem letu dosegli kot dijaki povprečno zaključno oceno najmanj 4,
 • so v zadnjem zaključenem študijskem letu dosegli kot študentje povprečno oceno vseh opravljenih izpitov najmanj 8,
 • so dosegli izjemne dosežke,
 • niso zaposleni ali vpisani v evidenco brezposelnih oseb na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, nimajo statusa samozaposlene osebe, ki opravlja registrirano dejavnost, niso lastniki oziroma solastniki gospodarske družbe.

 

Izjemoma se lahko podeli štipendija tudi kandidatu, ki ne izpolnjuje pogoja iz tretje ali četrte alineje prvega odstavka tega člena, če na posameznem področju dosega izjemne dosežke, primerljive v evropskem in svetovnem prostoru, ter so ti nad dosežki tistih kandidatov, ki pogoje iz tretje in četrte alineje prvega odstavka tega člena izpolnjujejo.

 

6. člen

(trajanje štipendiranja)

Štipendije se podeljujejo za čas šolanja oziroma študija na točno določeni ustanovi, pod pogojem, da štipendist vsako leto v roku 15 dni po zaključku šolskega oziroma študijskega leta dostavi dokazilo o vpisu v višji letnik izobraževanja ter dokazilo o uspehu zadnjega zaključenega šolskega oziroma študijskega leta.

 

Štipendije se dijakom izplačujejo od 01. septembra tekočega leta do 31. avgusta naslednjega leta in študentom od 01. oktobra tekočega leta do 30. septembra naslednjega leta.

 

7. člen

(javni razpis in objava)

Mestna občina Novo mesto podeljuje štipendije na podlagi javnega razpisa za podelitev štipendij perspektivnim posameznikom Mestne občine Novo mesto (v nadaljnjem besedilu: javni razpis).

 

Javni razpis se objavi v Dolenjskem uradnem listu in na spletni strani Mestne občine Novo mesto.

 

8. člen

(vsebina javnega razpisa)

Javni razpis za podelitev štipendij mora vsebovati:

 • ime in sedež štipenditorja,
 • podatke o razpisanih štipendijah,
 • pogoje za pridobitev štipendije,
 • način vložitve prijave za dodelitev štipendije,
 • zahtevano dokumentacijo, ki jo morajo kandidati priložiti,
 • rok za prijavo,
 • navedbo o tem, kdo odloči o dodelitvi štipendije,
 • rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa,
 • kraj in čas ter osebo, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo in dobijo dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom ter
 • druge podatke, ki so pomembni za odločanje o podelitvi štipendije.

 

Vlogo za podelitev štipendije kandidat odda na obrazcu, ki je objavljen skupaj z javnim razpisom na spletni strani Mestne občine Novo mesto.

 

9. člen

(vloga kandidata)

Kandidat mora k prijavi na javni razpis predložiti:

 • dokazilo o prvem vpisu v tekoči letnik izobraževanja,
 • dokazilo o šolskem uspehu zadnjega zaključenega šolskega leta – dijaki,
 • dokazilo o študijskem uspehu zadnjega zaključenega študijskega leta – študenti,
 • dokazila o izjemnih dosežkih.

 

V kolikor kandidat za podelitev štipendije za študij v tujini še ni vpisan, mora k vlogi za podelitev štipendije priložiti potrdilo o opravljenih sprejemnih izpitih ali povabilo tuje izobraževalne organizacije z obrazložitvijo. Potrdilo o vpisu mora predložiti najkasneje do izplačila prve štipendije. Če potrdila o vpisu ne predloži, se štipendija ne nakazuje, pogodba o štipendiranju pa preneha veljati.

 

10. člen

(opredelitev šolskega oziroma študijskega uspeha)

Za dokazilo o šolskem uspehu šteje spričevalo zadnjega zaključenega šolskega leta, iz katerega morajo biti razvidne ocene vseh predmetov.

 

Za dokazilo o študijskem uspehu šteje izpis zadnjega zaključenega študijskega leta, iz katerega morajo biti razvidne številčno izražene ocene. V primeru dvopredmetnih študijskih programov se kot povprečna ocena šteje povprečna ocena iz obeh programov.

 

Dosežen uspeh se določi tako, da se upošteva povprečje ocen vseh številčno izraženih predmetov. Povprečna ocena se določi na dve decimalni številki natančno.

 

11. člen

(opredelitev izjemnih dosežkov)

Za izjemne dosežke na posameznem področju se šteje:

 • najvišja mesta na državnem tekmovanju,
 • udeležba ali najvišja mesta na mednarodnem tekmovanju,
 • priznanja za najboljše raziskovalne naloge,
 • nagrajeno znanstveno raziskovalno, razvojno ali umetniško delo,
 • objave znanstvenoraziskovalne naloge v strokovni reviji ali zborniku,
 • drugi izjemni dosežki.

 

Kandidat lahko v posameznem šolskem oziroma študijskem letu uveljavlja več izjemnih dosežkov, pri čemer je isti izjemni dosežek možno uveljavljati le enkrat.

 

Kandidat lahko uveljavlja le individualni dosežek ali dosežek v skupini, ki šteje največ tri člane.

 

12. člen

(obravnava vlog)

Postopek javnega razpisa za podeljevanje štipendij vodi Komisija za štipendiranje (v nadaljevanju komisija).

 

Komisija obravnava vloge, pripravi pisni predlog, ki vsebuje seznam štipendistov ter ga preda v potrditev direktorju občinske uprave.

 

Direktor občinske uprave izda na podlagi pisnega predloga o podelitvi oziroma nepodelitvi štipendij upravne odločbe.

 

III. PRAVICE IN OBVEZNOSTI ŠTIPENDITORJA IN ŠTIPENDISTA

 

13. člen

(pogodba o štipendiranju)

Medsebojna razmerja med Mestno občino Novo mesto kot štipenditorjem in štipendistom se določijo s pogodbo o štipendiranju.

 

Pogodba o štipendiranju mora vsebovati:

 • pogodbeni stranki,
 • višino štipendije,
 • čas prejemanja štipendije,
 • pravice in obveznosti štipenditorja in štipendista.

 

Pogodbo o štipendiranju skleneta Mestna občina Novo mesto in štipendist. Če štipendist še ni polnoleten, podpiše pogodbo tudi njegov zakoniti zastopnik ali skrbnik.

 

Če štipendist ne podpiše pogodbe o štipendiranju v roku, ki je določen v odločbi o dodelitvi štipendije, se šteje, da je umaknil vlogo za dodelitev štipendije. V tem primeru se izda sklep o ustavitvi postopka za dodelitev štipendije.

 

Štipendist je dolžan vsako spremembo, ki vpliva na prejemanje štipendije, sporočiti štipenditorju najkasneje v roku 15 dni od nastanka razloga.

 

14. člen

(prenehanje štipendijskega razmerja in obveznost vračila štipendije)

Štipendist izgubi pravico do štipendije pred potekom časa, določenega v pogodbi o štipendiranju in mora vrniti prejete zneske štipendije skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev do vračila, če:

 • po svoji volji ali krivdi v času prejemanja štipendije preneha z izobraževanjem,
 • ne izpolni pogojev za napredovanje v višji letnik po mirovanju štipendijskega razmerja iz 15. člena tega pravilnika,
 • spremeni smer študija brez soglasja štipenditorja,
 • navaja neresnične podatke,
 • se zaposli, se vpiše v evidenco brezposelnih oseb na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, prične opravljati registrirano dejavnost ali postane lastnik oziroma solastnik gospodarske družbe.

 

O izgubi pravice do štipendije pred potekom pogodbenega roka odloči direktor občinske uprave.

 

V primeru smrti štipendista se zadnja štipendija izplača za mesec, v katerem je umrl. O vračilu štipendije se odloča v zapuščinskem postopku.

 

15. člen

(mirovanje štipendijskega razmerja)

Štipendijsko razmerje miruje, štipendija pa se štipendistu ne izplačuje, če:

 • ponavlja isti letnik ali ne izpolnjuje pogoje za napredovanje v višji letnik istega izobraževalnega programa na isti ravni izobraževanja, za katerega je pridobil štipendijo,
 • izgubi status dijaka ali študenta.

 

Mirovanje traja toliko časa, kolikor trajajo razlogi zanj in ne več kot eno leto v nepretrganem trajanju na posamezni ravni izobraževanja, za katerega je štipendist pridobil pravico do štipendije, vendar skupno ne več kot dve šolski ali študijski leti.

 

IV. OPROSTITEV VRAČILA ŠTIPENDIJE

 

16. člen

(oprostitev vračila štipendije)

Štipendista, ki preneha z izobraževanjem, ga neuspešno zaključi, ga opusti ali ne izpolni pogojev za napredovanje v višji letnik po mirovanju štipendijskega razmerja iz 15. člena tega pravilnika, se ga na njegovo prošnjo zaradi objektivnih razlogov (bolezen, poškodba, invalidnosti, socialna ogroženost), lahko delno ali v celoti oprosti vračila štipendije.

 

Mestna občina Novo mesto lahko vlogo štipendista za oprostitev vračila štipendije  obravnava samo v naslednjih primerih:

 • če štipendist opusti izobraževanje zaradi svoje dalj časa trajajoče bolezni oziroma poškodbe ali invalidnosti,
 • če štipendist štipendije skupaj z obrestmi ne more vrniti zaradi socialne ogroženosti.

 

Vlogo o oprostitvi vračila štipendije iz prvega odstavka tega člena pregleda komisija ter poda predlog o rešitvi vloge v odločitev direktorju občinske uprave.

 

17. člen

(oprostitev vračila štipendije zaradi bolezni, poškodbe ali invalidnosti)

Izpolnitev pogoja dalj časa trajajoče bolezni oziroma poškodbe, zaradi katere štipendist opusti izobraževanje, se dokazuje s specialističnim zdravniškim potrdilom, ki je izdano na podlagi ustrezne medicinske dokumentacije.

 

Iz zdravniškega potrdila morata biti razvidna čas trajanja bolezni in vpliv na psihofizične sposobnosti štipendista. Trajanje bolezni oziroma poškodbe mora vplivati na potek šolanja oziroma študija, zaradi česar štipendist ne more nadaljevati šolanja oziroma študija po določenem izobraževalnem programu, za katerega mu je bila dodeljena štipendija.

 

Izpolnitev pogoja invalidnosti se dokazuje s pravnomočno odločbo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje o ugotovitvi invalidnosti določene kategorije.

 

18. člen

(oprostitev vračila štipendije zaradi socialne ogroženosti)

Socialna ogroženost štipendista je podana v naslednjih primerih:

 • je v času prejemanja štipendije pri starših ali skrbnikih štipendista nastala dalj časa trajajoča bolezen ali je pridobljen status invalida,
 • če je štipendist oziroma so njegovi starši ali skrbniki v času oddaje vloge za oprostitev vračila štipendije prejemniki denarne socialne pomoči po predpisih iz socialnega varstva.

 

Razlog za oprostitev vračila štipendije iz prve alineje prvega odstavka tega člena se dokazuje s specialističnim zdravniškim potrdilom, ki je izdano na podlagi ustrezne medicinske dokumentacije, oziroma s pravnomočno odločbo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje o ugotovitvi invalidnosti.  

 

Razlog za oprostitev iz druge alineje prvega odstavka tega člena pa se dokazuje z odločbo pristojnega Centra za socialno delo.    

 

19. člen

(postopek)

Vlogo z obrazložitvijo za delno ali celotno oprostitev vračila štipendije štipendist vloži pri Mestni občini Novo mesto.

 

Vlogi za delno ali celotno oprostitev vračila štipendije je potrebno priložiti dokazila, ki potrjujejo utemeljenost razlogov za oprostitev vračila štipendije v skladu z navedenimi kriteriji.

 

Vlogo o oprostitvi vračila štipendije iz prvega odstavka tega člena pregleda komisija ter poda predlog o rešitvi vloge štipendije v odločitev direktorju občinske uprave. Pri oblikovanju predloga o zavrnitvi vloge za delno oprostitev vračila štipendije oziroma oprostitvi vračila štipendije v celoti lahko komisija, če oceni, da je to potrebno, opravi razgovor z vlagateljem, z njegovim pisnim soglasjem pa pridobi tudi dodatno dokumentacijo.

 

V. POSTOPEK ZA DODELJEVANJE ENKRATNIH DENARNIH POMOČI

 

20. člen

(upravičenci do enkratne denarne pomoči)

Do enkratne denarne pomoči so upravičene osebe s statusom študenta dodiplomskega študija vključno z enoletnim absolventskim stažem in osebe s statusom študenta podiplomskega magistrskega ali doktorskega študija, vključno z enoletnim absolventskim stažem (v nadaljnjem besedilu: kandidati), ki se izobražujejo v tujini in:

 • so državljani Republike Slovenije,
 • imajo stalno prebivališče v Mestni občini Novo mesto,
 • so v zadnjem zaključenem študijskem letu dosegli kot študentje povprečno oceno vseh opravljenih izpitov najmanj 8,
 • so dosegli izjemne dosežke,
 • niso zaposleni ali vpisani v evidenco brezposelnih oseb na Zavodu RS za zaposlovanje, nimajo statusa samozaposlene osebe, ki opravlja registrirano dejavnost, niso lastniki oziroma solastniki gospodarske družbe.

 

Izjemoma se lahko podeli enkratna denarna pomoč tudi kandidatu, ki ne izpolnjuje pogoja iz tretje alineje prvega odstavka tega člena, če na posameznem področju dosega izjemne dosežke, primerljive v evropskem in svetovnem prostoru, ter so ti nad dosežki tistih kandidatov, ki pogoje iz tretje alineje prvega odstavka tega člena izpolnjujejo.

 

21. člen

(javni razpis in objava)

Mestna občina Novo mesto podeljuje enkratne denarne pomoči na podlagi javnega razpisa za podelitev enkratnih denarnih pomoči za perspektivne študente Mestne občine Novo mesto, ki se izobražujejo v tujini (v nadaljnjem besedilu: javni razpis za enkratne denarne pomoči).

 

Javni razpis za enkratne denarne pomoči se objavi v Dolenjskem uradnem listu in na spletni strani Mestne občine Novo mesto.

 

22. člen

(vsebina javnega razpisa)

Javni razpis za podelitev enkratnih denarnih pomoči mora vsebovati:

 • ime in sedež podeljevalca enkratne denarne pomoči,
 • podatke o razpisanih enkratnih denarnih pomočeh,
 • pogoje za pridobitev enkratne denarne pomoči,
 • način vložitve prijave za dodelitev enkratne denarne pomoči,
 • zahtevano dokumentacijo, ki jo morajo kandidati priložiti,
 • rok za prijavo,
 • navedbo o tem, kdo odloči o dodelitvi enkratne denarne pomoči,
 • rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa,
 • kraj in čas ter osebo, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo in dobijo dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom ter
 • druge podatke, ki so pomembni za odločanje o podelitvi enkratne denarne pomoči.

 

Vlogo za podelitev enkratne denarne pomoči kandidat odda na obrazcu, ki je objavljen skupaj z javnim razpisom na spletni strani Mestne občine Novo mesto.

 

23. člen

(vloga kandidata)

Kandidat mora k prijavi na javni razpis predložiti:

 • dokazilo o prvem vpisu v tekoči letnik izobraževanja,
 • dokazilo o uspehu zadnjega zaključenega šolskega oziroma študijskega leta,
 • dokazila o izjemnih dosežkih,
 • opredelitev namena za dodelitev enkratne denarne pomoči.

 

V kolikor kandidat za študij v tujini še ni vpisan, mora k vlogi za podelitev enkratne denarne pomoči priložiti potrdilo o opravljenih sprejemnih izpitih ali povabilo tuje izobraževalne organizacije z obrazložitvijo. Potrdilo o vpisu mora predložiti najkasneje do izplačila enkratne denarne pomoči. Če potrdila o vpisu ne predloži se enkratna denarna pomoč ne nakaže.

 

24. člen

(opredelitev šolskega oziroma študijskega uspeha)

Za dokazilo o šolskem uspehu šteje spričevalo zadnjega zaključenega šolskega leta, iz katerega morajo biti razvidne ocene vseh predmetov.

 

Za dokazilo o študijskem uspehu šteje izpis zadnjega zaključenega študijskega leta, iz katerega morajo biti razvidne številčno izražene ocene. V primeru dvopredmetnih študijskih programov se kot povprečna ocena šteje povprečna ocena iz obeh programov.

 

Dosežen uspeh se določi tako, da se upošteva povprečje ocen vseh številčno izraženih predmetov. Povprečna ocena se določi na dve decimalni številki natančno.

 

25. člen

(opredelitev izjemnih dosežkov)

Za izjemne dosežke na posameznem področju se šteje:

 • najvišja mesta na državnem tekmovanju,
 • udeležba ali najvišja mesta na mednarodnem tekmovanju,
 • priznanja za najboljše raziskovalne naloge,
 • nagrajeno znanstveno raziskovalno, razvojno ali umetniško delo,
 • objave znanstvenoraziskovalne naloge v strokovni reviji ali zborniku,
 • drugi izjemni dosežki.

 

Kandidat lahko v posameznem šolskem oziroma študijskem letu uveljavlja več izjemnih dosežkov, pri čemer je isti izjemni dosežek možno uveljavljati le enkrat.

 

Kandidat lahko uveljavlja le individualni dosežek ali dosežek v skupini, ki šteje največ tri člane.

 

26. člen

(obravnava vlog)

Postopek javnega razpisa za podeljevanje enkratnih denarnih pomoči vodi komisija.

 

Komisija obravnava vloge, pripravi pisni predlog, ki vsebuje seznam prosilcev za enkratno denarno pomoč ter ga preda v potrditev direktorju občinske uprave.

 

Direktor občinske uprave izda na podlagi pisnega predloga o podelitvi oziroma nepodelitvi enkratnih denarnih pomoči upravne odločbe.

 

VI. KOMISIJA ZA ŠTIPENDIRANJE

 

27. člen

(imenovanje komisije)

Komisijo imenuje župan s sklepom.

 

Komisija odloča z večino glasov vseh članov. O seji komisije se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsednik in člani komisije.

 

Strokovne in administrativno tehnične naloge, ki izhajajo iz tega pravilnika, opravlja organ občinske uprave, pristojen za področje družbenih dejavnosti po navodilih in sklepih komisije.

 

28. člen

(naloge komisije)

Naloge komisije so:

 • pripravi kriterije in obravnava vloge ter pripravi predlog podelitve štipendij,
 • pripravi kriterije in obravnava vloge ter pripravi predlog za podelitev enkratnih denarnih pomoči,
 • s sklepom določi višino mesečne štipendije in število podeljenih štipendij,
 • s sklepom določi višino in število enkratnih denarnih pomoči,
 • podaja mnenja na pritožbe kandidatov, ki so vložili pritožbo v postopku javnega razpisa,
 • poda predlog odločitve o prenehanju pravice do štipendije štipendistu,
 • poda predlog o rešitvi vloge za oprostitev vračila štipendije,
 • obravnava predloge za spremembe in dopolnitve tega pravilnika oziroma predloge za izdajo novega pravilnika na podlagi strokovnih podlag, ki jih pripravi organ občinske uprave, pristojen za področje družbenih dejavnosti,
 • opravlja druge naloge, določene s tem pravilnikom.

 

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 

29. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu.

 

Št.  603-53/2016                                                                                                      

Novo mesto, dne 15.7.2016

 

 

Župan

Mestne občine Novo mesto                                                                                    

Gregor Macedoni, l.r.

 

                                                                                               

nazaj