Odlok o koncesiji za izvajanje turističnih dejavnosti in storitev na območju Mestne občine Novo mesto

datum: 19. 07. 2016

Dolenjski uradni list 35 - 2016

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO), 19. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št.2/04, 57/12 in 17/15),11.,36. in 40. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 17/06; v nadaljevanju ZJZP) in 15. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 33/16) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na redni 16. seji dne 14. 7. 2016 sprejel

 

 

O D L O K

O KONCESIJI ZA IZVAJANJE TURISTIČNIH DEJAVNOSTI IN STORITEV NA OBMOČJU MESTNE OBČINE NOVO MESTO

 

 

 • SPLOŠNE DOLOČBE
 •  

  1. člen

      (Vsebina odloka)

   

  (1) Ta odlok vsebuje odločitev o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev pogodbenega javno-zasebnega partnerstva v obliki koncesijskega razmerja, določenega z ZJZP.

   

  (2) Ta odlok določa tudi predmet, pravice in obveznosti koncedenta in koncesionarja, postopek izbire koncesionarja in druge sestavine razmerja javno-zasebnega partnerstva.

   

  (3) Ta odlok skladno s tretjim odstavkom 36. člena ZJZP predstavlja koncesijski akt.

   

  2. člen

           (Opredelitev ključnih pojmov)

   

  (1) V odloku so uporabljeni pojmi, ki imajo naslednji pomen:

  • javni partner oziroma koncedent je Mestna občina Novo mesto;
  • zasebni partner oziroma koncesionar je pravna oseba, ki bo v okviru javnega razpisa izbrana kot izvajalec javno-zasebnega partnerstva;
  • turistično območje predstavlja območje Mestne občine Novo mesto.

   

  (2) Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen, kot ga določajo zakoni in predpisi, ki urejajo turistično dejavnost.

   

  (3) V tem odloku uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske. 

   

  UGOTOVITEV JAVNEGA INTERESA

   

  3. člen

         (Javni interes)

   

  (1) Mestna občina Novo mesto skladno z 19. členom Zakona o spodbujanju razvoja turizma, 11. členom ZJZP in Oceno upravičenosti, s tem odlokom sprejema odločitev, da obstaja javni interes za izvajanje turističnih dejavnosti in storitev na območju Mestne občine Novo mesto v obliki javno-zasebnegapartnerstva.

   

   

   

  III.  VRSTA, PREDMET, OBMOČJE IZVAJANJA IN ČAS TRAJANJA JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA

   

  4. člen

        (Vrsta javno-zasebnega partnerstva)

   

  (1) Javno-zasebno partnerstvo se, upoštevaje razdelitev tveganj, izvaja v obliki koncesijskega javno-zasebnega partnerstva, pri čemer gre za koncesijo storitev. 

   

  5. člen

       (Predmet koncesije)

   

  (1) Predmet koncesije so turistične dejavnosti in storitve na ravni turističnega območja, katerih izvajanje je v javnem interesu:

   

  1. informacijsko-turistična dejavnost, ki vključuje:
  • informiranje turistov,
  • zbiranje podatkov za potrebe informiranja obiskovalcev,
  • ugotavljanje mnenj obiskovalcev o kakovosti turistične ponudbe,
  • sprejemanje in posredovanje predlogov in pritožb obiskovalcev v zvezi s turistično ponudbo;

   

   sodelovanje pri aktivnostih za spodbujanje razvoja celovitih turističnih proizvodov turističnega območja;

   

   trženje turistične ponudbe in izdelkov v skladu z letnim programom dela;

   

   druge storitve, ki jih v turističnem območju brezplačno nudijo turistom.

   

  (2) Način izvajanja dejavnosti iz prejšnjega odstavka se podrobneje opredeli v postopku javnega razpisa in v koncesijski pogodbi.

   

  (3) Koncesionar bo za potrebe izvajanja dejavnosti in storitev iz prvega odstavka opravljal tudi druga dela in naloge, katerih vrsta, obseg in način izvajanja se podrobneje opredelijo v postopku javnega razpisa in v koncesijski pogodbi. 

   

  6. člen

        (Območje izvajanja)

   

  (1) Območje izvajanja je območje Mestne občine Novo mesto.

   

  7. člen

        (Čas trajanja)

   

  (1) Začetek in čas trajanja koncesije se opredelita v koncesijski pogodbi.

   

  (2) Koncesija se podeli za največ 5 let.

   

  FINANCIRANJE

   

  8. člen

       (Financiranje)

   

  (1) Koncesionirana dejavnost se financira iz:

  • iz prihodkov  in lastnih sredstev koncesionarja,
  • sredstev proračuna MONM, iz namenskih virov financiranja, določenih v drugem odstavku 20. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma in
  • drugih virov.

   

  (2) Ekonomsko ravnotežje, po katerem koncesionar nosi večino stroškov izvajanja koncesijskih dejavnosti in s tem več kot polovico tveganja, je bistveni element koncesijskega razmerja.

   

  (3) Viri in način financiranja se podrobneje opredelijo v okviru postopka javnega razpisa in v koncesijski pogodbi.

   

  OBVEZNOSTI KONCESIONARJA IN KONCEDENTA

   

  9. člen

        (Obveznosti koncesionarja)

   

  (1) Koncesionar mora v okviru izvajanja koncesije zagotoviti nepretrgano opravljanje dejavnosti in storitev, ki so predmet koncesijskega razmerja.Koncesionar lahko začasno prekine izvajanje storitve le na način in iz razlogov, ki jih določajo zakon, ta odlok, koncesijska pogodba ali drug predpis.

   

  (2) Koncesionar prevzema vsa tehnična, finančna in druga tveganja iz naslova izvajanja koncesijskega razmerja.

   

  10. člen

  (Obveznosti koncedenta)

   

  (1) Obveznosti koncedenta so zlasti:

  • koncesionarju zagotavljati pogoje za nemoteno opravljanje dejavnosti koncesije;
  • koncesionarju nuditi pomoč pri pridobitvi posameznih pravic, soglasij ali dovoljenj, ki jih koncesionar ne more pridobiti samostojno ali brez pomoči koncedenta;
  • zagotavljati sredstva iz namenskih virov financiranja v višini največ 33.000,00 EUR letno.

   

  11. člen

  (Druge pravice in obveznosti koncedenta in koncesionarja)

   

  (1) Pravice in obveznosti koncedenta in koncesionarja, ki niso opredeljene s tem odlokom, se podrobneje opredelijo v koncesijski pogodbi.

   

  (2) S koncesijsko pogodbo se vzpostavijo ustrezni mehanizmi, s katerimi se zagotovi učinkovito zavarovanje javnega interesa in nadzor nad izvajanjem koncesijske pogodbe.

   

  POSTOPEK IZBIRE KONCESIONARJA

   

  12. člen

        (Javni razpis in merila za izbor)

   

  (1) Koncedent koncesionarja izbere na podlagi javnega razpisa, ki se izvede ob upoštevanju določb ZJZP.

   

  (2) Objava javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije in spletni strani občine mora določati:

  • predmet javnega razpisa z navedbo, da gre za koncesijo;
  • ime in sedež koncedenta;
  • podatke o objavi odločitve o javno-zasebnem partnerstvu in akta o javno-zasebnem partnerstvu;
  • predmet, naravo ter obseg in območje koncesije;
  • začetek in predvideni čas trajanja koncesije;
  • postopek izbire koncesionarja;
  • kraj in čas za prevzem razpisne dokumentacije;
  • kraj in rok za predložitev vlog, pogoje za njihovo predložitev;
  • zahteve glede vsebine vlog;
  • pogoje, ki jih morajo kandidati izpolnjevati, in dokazila o njihovem izpolnjevanju;
  • pogoje za predložitev skupne vloge;
  • merila za izbiro najugodnejšega kandidata;
  • naslov, prostor, datum in uro odpiranja vlog;
  • rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javnega razpisa;
  • druge podatke, zahtevane skladno z veljavno zakonodajo.

   

  (3) Dodatne pogoje in merila ter podrobnejšo vsebino pogojev in meril za izbor koncesionarja koncedent določi v okviru javnega razpisa.

   

  13. člen

  (Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar)

   

  (1) Koncesionar mora izkazovati najmanj:

  • da deluje najmanj zadnji dve leti pred oddajo vloge,
  • da ima dejavnosti, ki so v javnem interesu na področju spodbujanja razvoja turizma, opredeljene v ustanovitvenem aktu,
  • da ima izdelane programe svojega delovanja na področju spodbujanja razvoja turizma, s katerim se prijavlja na razpis.

   

  (2) Koncesionar mora izkazovati finančno in poslovno sposobnost za izvajanje koncesijske dejavnosti. Pogoje in način dokazovanja koncedent določi v javnem razpisu.

   

  (3) Pred pričetkom izvajanja koncesijske dejavnosti mora koncesionar izkazati pridobljeni status pravne osebe, ki deluje v javnem interesu na področju spodbujanja razvoja turizma.

   

  (4) Koncesionar mora zagotavljati prostore za izvajanje koncesijske dejavnosti v strogem mestnem jedru Novega mesta. Prostor mora obsegati minimalno 30 m2 uporabne pritlične površine in imeti vsaj eno izložbo površine 4 m2, dobro vidno z različno oddaljenih točk Glavnega trga. Poslovni prostor mora zagotavljati delovni prostor za vsaj 1 delovno mesto, z vso potrebno IKT opremo. V prostoru mora koncesionar zagotoviti minimalno 10 tekočih metrov razstavnih polic in vsaj dve stojali za letake in propagandni material.

   

  (5) Koncesionar prostorov, namenjenih za izvajanje koncesijske dejavnosti, ne sme uporabljati za trženje lastnih turističnih produktov.

   

  (6) Koncesionar mora zagotavljati ponudbo in prodajo artiklov Dolenjskega muzeja Novo mesto in drugih ponudnikov oziroma izdelovalcev turističnih spominkov, ki jih določi oz. odobri koncendent..

   

  (7) Koncesionar mora zagotavljati tudi ustrezen skladiščni prostor za propagandni material.

   

  (8) Koncesionar mora ves čas izvajanja koncesijske dejavnosti zagotavljati vsaj dve osebi, zaposleni za izvajanje koncesijske dejavnosti, ki:

  • izpolnjujeta minimalni pogoj znanja enega svetovnega jezika na višjem nivoju in znanja drugega tujega jezika na nižjem nivoju;
  • dobro poznata turistično območje Mestne občine Novo mesto in okolico (kraje, dostope, značilnosti) ter turistično in ostalo infrastrukturo v regiji (koncendent lahko izvede preverbo teh znanj za vsakega zaposlenega).

  (9) Koncesionar mora organizirati delo tako, da bo nudil informacije turistom med tednom, vključno s prazniki in dela prostimi dnevi v poslovnih prostorih in z odzivanjem na telefonske klice ter elektronsko pošto najmanj v naslednjem časovnem razporedu:

   

  POLETNI ČAS od 1.4. – 31.10.

  Pon – pet :      8.00 – 19.00

  Sobota:           9.00 – 15.00

  Nedelja:          9.00 – 13.00

   

  ZIMSKI ČAS od 1.11. – 31.3.

  Pon – pet :      9.00 – 17.00

  Sobota:           9.00 – 14.00

   

  (10) Koncesionar mora na zahtevo koncedenta zagotavljati izvajanje koncesijske dejavnosti v času pomembnejših prireditev v območju starega mestnega jedra, izven časovnega razporeda v prejšnjem odstavku v obsegu vsaj 100 delovnih ur na leto. 

   

  14. člen

         (Strokovna komisija)

   

  (1) Strokovno komisijo za izbiro koncesionarja za izvedbo predmeta koncesije s sklepom imenuje župan.

   

  (2) Strokovna komisija ima predsednika in najmanj dva člana.

   

  (3) Predsednik in ostali člani strokovne komisije morajo imeti najmanj visokošolsko izobrazbo in predsednik še najmanj dve leti delovnih izkušenj z delovnega področja, da lahko zagotovijo strokovno presojo ponudb.

   

  (4) Strokovna komisija sodeluje v postopku izbire koncesionarja tako, da pregleda in oceni ponudbe ter ugotovi, ali izpolnjujejo razpisne pogoje, sestavi poročilo in navede, katere ponudbe izpolnjujejo razpisne zahteve, razvrsti te vloge tako, da je razvidno, katera od vlog najbolj ustreza postavljenim merilom oziroma kakšen je nadaljnji vrstni red glede na ustreznost postavljenim merilom ter posreduje poročilo županu.

   

  (5) Poročilo iz prejšnjega odstavka tega člena je podlaga za pripravo akta izbire izvajalca javno-zasebnega partnerstva, ki ga sprejme župan.

   

  15. člen

         (Koncesijska pogodba)

   

  (1) Koncesijsko pogodbo z izbranim koncesionarjem v imenu koncedenta sklene župan.

   

  (2) Koncesijska pogodba mora biti sklenjena v pisni obliki, sicer nima pravnega učinka.

   

  (3) V koncesijski pogodbi koncedent in koncesionar podrobno uredita medsebojna razmerja v zvezi z izvajanjem predmeta koncesije, ki niso urejena v tem odloku.

   

  (4) Koncesionar koncesije ne more prenesti na drugo pravno ali fizično osebo.

  (5) V primeru neskladja med določbami odloka in določbami koncesijske pogodbe veljajo določbe tega odloka.

   

  (6) V primeru, da se lastništvo pravne osebe  koncesionarja spremeni, je koncesionar dolžan predhodno o tem obvestiti koncendenta. V primeru zamenjave večinskega deleža lastništva glede na stanje ob podelitvi koncesije lahko koncendet koncesionarju odvzame koncesijo.

   

  16. člen

      (Prilagoditev razmerij)

   

  (1) V primeru obstoja upravičenih objektivnih okoliščin se lahko opravi prilagoditev razmerij med koncedentom in koncesionarjem. Bistveni elementi pogodbe ne morejo biti predmet spremembe ali prilagoditve.

   

  (2) Način in razloge za morebitno prilagoditev razmerij med koncesionarjem in koncedentom se podrobneje uredijo v koncesijski pogodbi.

   

  NADZOR IN POROČANJE

   

  17. člen

      (Dolžnost poročanja)

   

  (1) Koncesionar je dolžanskladno z veljavno zakonodajo,predpisi ter koncesijsko pogodbo redno voditi vse potrebne evidence in koncedentu najmanj dvakrat letnoposredovati poročila in drugopo trebno dokumentacijo.

   

  (2) Vsebina in način koncesionarjeve dolžnost iiz predhodnega odstavka se podrobneje uredi v koncesijski pogodbi.

   

  18. člen

            (Nadzor nad izvajanjem pogodbe)

   

  (1) Nadzor nad izvajanjem koncesije in porabo namenskih proračunskih sredstev opravlja koncedent skladno z določbami zakona, ki ureja javno-zasebno partnerstvo in določili koncesijske pogodbe.

   

  (2) Način izvajanja nadzora se podrobneje določi v okviru koncesijske pogodbe.

   

  PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA

   

  19. člen

      (Redno, predčasno prenehanje in odvzem koncesije)

   

  (1) Koncesijsko razmerje preneha:

  • s prenehanjem koncesijske pogodbe ali
  • z odvzemom koncesije, na način, v obsegu in pod pogoji, določenimi s koncesijsko pogodbo.

   

  PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

   

  20. člen

        (Uporaba drugih določb)

   

  (1) Za okoliščine, ki jih ta odlok ne ureja, veljajo določbe vsakokrat veljavnega Zakona o javno-zasebnem partnerstvu.

   

  21. člen

       (Uveljavitev)

   

  (1) Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu.

   

   

   

  Številka: 007-10/2016

  Datum: 14. 7. 2016

   

   

   

  Župan

  Mestne občine Novo mesto

  Gregor Macedoni, l. r.

   

   

   

   

   

  nazaj