Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Brusnice

datum: 19. 07. 2016

Dolenjski uradni list 35 - 2016

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/9117/91-I - ZUDE55/92 - ZVDK13/93 - ZP-G66/93 - ZP-H66/93 - ZVDK-A45/94 - odl. US8/9631/00 - ZP-L36/00 - ZPDZC127/06 - ZJZP), prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07-UPB5, 36/08, 58/09 (64/09 popr., 65/09 popr.), 20/11, 40/12-ZUJF, 57/12 -ZPCP-2D in 2/15 - odl. US, 47/15) ter 15. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 33/16) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 16. seji dne 14. 7. 2016 sprejel

 

 

O D L O K

 

o spremembah in dopolnitvah Odloka

o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Brusnice

 

1. člen

 

S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Brusnice (Uradni list RS, št. 75/08, 53/10 in 5/13).

 

2. člen

 

Drugi odstavek 4. člena odloka se spremeni tako, da se po novem glasi:

»Za izvajanje predšolske vzgoje se v okviru zavoda organizira enota vrtca. Ime enote vrtca je Osnovna šola Brusnice – Vrtec Brusnice, s sedežem Velike Brusnice 101, 8321 Brusnice.

Enota izvaja dejavnost na dveh lokacijah:

  • v Osnovni šoli Brusnice – Vrtec Brusnice, s sedežem enote Velike Brusnice 101, 8321 Brusnice in
  • Velike Brusnice 7, 8321 Brusnice.«

 

 

Vse ostale določbe odloka ostanejo nespremenjene.

 

3. člen

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu.

 

 

Številka:  007-12/2016

Novo mesto, dne 14. julij 2016

 

Župan 

Mestne občine Novo mesto 

Gregor Macedoni, l. r.

nazaj