Sklep o pripojitvi javnega zavoda Agencija za šport Novo mesto k javnemu zavodu Kulturni center Janeza Trdine

datum: 19. 07. 2016

Dolenjski uradni list 35 - 2016

Na podlagi 51. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91-I - ZUDE, 55/92 - ZVDK, 13/93 - ZP-G, 66/93 - ZP-H, 66/93 - ZVDK-A, 45/94 - odl. US, 8/96, 31/00 - ZP-L, 36/00 - ZPDZC, 127/06 - ZJZP) in 15. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 33/16) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 16. seji dne 14. 7. 2016 sprejel

 

S K L E P

o pripojitvi javnega zavoda Agencija za šport Novo mesto

k javnemu zavodu Kulturni center Janeza Trdine

 

 

1. člen

Javni zavod Agencija za šport Novo mesto, Kettejev drevored 2, Novo mesto, matična številka 5801362000, se pripoji k javnemu zavodu Kulturni center Janeza Trdine, Novi trg 5, Novo mesto, matična številka 528323000.

 

2. člen

Javni zavod Agencija za šport Novo mesto s pripojitvijo preneha obstajati kot javni zavod in postane del prevzemnega javnega zavoda Kulturni center Janeza Trdine. Javni zavod Kulturni center Janeza Trdine kot univerzalni pravni naslednik javnega zavoda Agencija za šport Novo mesto vstopi v vsa pravna razmerja, katerih subjekt je bil javni zavod Agencija za šport Novo mesto, z dnem registracije te statusne spremembe pri registrskem sodišču.

 

3. člen

Na javni zavod Kulturni center Janeza Trdine se prenese vse premoženje, pravice, obveznosti in sredstva javnega zavoda Agencija za šport Novo mesto. Na javni zavod Kulturni center Janeza Trdine preidejo vse pravice in obveznosti iz pogodb o zaposlitvi in druge pravice in obveznosti iz delovnih razmerij, ki so jih imeli javni uslužbenci zaposleni pri Agenciji za šport Novo mesto na dan uveljavitve tega sklepa.

 

4. člen

Vse pravice in obveznosti ter druge statusne zadeve in razmerja med javnima zavodoma se uredijo v Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto.

5. člen

Z uveljavitvijo Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto preneha veljati Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Agencija za šport Novo mesto (Uradni list RS, št. 80/12 in DUL, št. 23/16) in Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni center Janeza Trdine (Uradni list RS, št. 79/03,85/04,102/05), pri čemer se njune določbe uporabljajo do vpisa pripojitve Javnega zavoda Agencija za šport Novo mesto k javnemu zavodu Kulturni center Janeza Trdine v sodni register.

 

6. člen

Ta sklep se objavi v Dolenjskem uradnem listu in začne veljati 1.9.2016.

 

 

Številka: 007-9/2016-12

Novo mesto, 14. 7. 2016

 

Župan

Mestne občine Novo mesto

Gregor Macedoni, l. r. 

nazaj