Sklep o statusnih spremembah Javnega zavoda Kulturni center Janeza Trdine

datum: 19. 07. 2016

Dolenjski uradni list 35 - 2016

Na podlagi 51. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91-I - ZUDE, 55/92 - ZVDK, 13/93 - ZP-G, 66/93 - ZP-H, 66/93 - ZVDK-A, 45/94 - odl. US, 8/96, 31/00 - ZP-L, 36/00 - ZPDZC, 127/06 - ZJZP) in 15. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 33/16) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 16. seji dne 14. 7. 2016 sprejel

 

SKLEP

o statusnih spremembah Javnega zavoda Kulturni center Janeza Trdine

 

1. člen

 

S pripojitvijo Javnega zavoda Agencija za šport Novo mesto, Kettejev drevored 2, Novo mesto, matična številka 5801362000, k javnemu zavodu Kulturni center Janeza Trdine, Prešernov trg 5, Novo mesto, matična številka 528323000, pri prevzemnemu javnemu zavodu Kulturni center Janeza Trdine nastanejo statusne spremembe v imenu, skrajšanem imenu ter dejavnostih, ki jih opravlja.

 

2.člen

 

Ime javnega zavoda Kulturni center Janeza Trdine se spremeni tako, da se glasi:

Zavod za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto

 

Skrajšano ime zavoda se spremeni tako, da se glasi: Zavod Novo mesto.

 

 

3. člen

 

Dejavnosti prevzemnega zavoda se spremenijo in po novem obsegajo:

 • C18.130 Priprava za tisk in objavo
 • C18.140 Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti
 • C18.200 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisov
 • C31.090 Proizvodnja drugega pohištva
 • C32.990 Drugje nerazvrščene predelovalne dejavnosti
 • DE22.100 Založništvo
 • DE22.150 Drugo založništvo
 • DE22.240 Priprava za tisk
 • DE22.110 Izdajanje knjig
 • DE22.120 Izdajanje časopisov
 • DE22.140 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa
 • DE22.310 Razmnoževanje zvočnih zapisov
 • DE22.320 Razmnoževanje video zapisov
 • G46.190 Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
 • G47.190 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah
 • G47.610 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami
 • G47.621 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami
 • G47.622 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s papirjem in pisalnimi potrebščinami
 • G47.630 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z glasbenimi in video zapisi
 • G47.650 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z igračami in rekviziti za igre in zabavo
 • G47.782 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z umetniškimi izdelki
 • G47.789 Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
 • G47.810 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki
 • G47.820 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah s tekstilijami in obutvijo
 • G47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
 • G47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
 • G47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
 • G52.471 Dejavnost knjigarn
 • G52.486 Trgovina na debelo z umetniškimi izdelki
 • H49.310 Mestni in primestni kopenski potniški promet in tovorni promet
 • H49.410 Cestni tovorni promet
 • H52.220 Spremljajoče storitvene dejavnosti v vodnem prometu
 • H55.30 Gostinske storitve prehrane
 • H55.301 Dejavnost restavracij in gostiln
 • H55.400 Točenje pijač
 • I56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati
 • I56.103 Slaščičarne in kavarne
 • I56.104 Začasni gostinski obrati
 • I56.300 Strežba pijač
 • I60.240 Cestni tovorni promet
 • I60.220 Storitve taksistov
 • J58.110 Izdajanje knjig
 • J58.140 Izdajanje revij in periodike
 • J58.190 Drugo založništvo
 • J58.290 Drugo izdajanje programov
 • J59.110 Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
 • J59.120 Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, video filmov, televizijskih oddaj
 • J59.130 Distribucija filmov, video filmov in televizijskih oddaj
 • J59.140 Kinematografska dejavnost
 • J59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
 • J62.020 Svetovanje o računalniških napravah in programih
 • J62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
 • J63.110 Obdelava podatkov in s tem povezanih dejavnosti
 • J63.120 Obratovanje spletnih portalov
 • J63.990 Drugo informiranje
 • K71.340 Dajanje drugih strojev in opreme v najem
 • K71.400 Izposojanje izdelkov široke porabe
 • K71.402 Dejavnost videotek
 • K72.300 Obdelava podatkov
 • K72.400 Omrežne podatkovne storitve
 • K74.400 Oglaševanje
 • K74.70  Čiščenje objektov in opreme
 • K74.810 Fotografska dejavnost
 • K74.840 Druge poslovne dejavnosti
 • K74.851 Prevajanje
 • K74.852 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje
 • K74.871 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
 • K74.872 Oblikovanje, aranžerstvo in dekoraterstvo
 • L68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
 • L68.320 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi
 • M69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje
 • M70.210 Dejavnost stikov z javnostjo
 • M70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
 • M71.129 Drugo tehnično projektiranje in svetovanje
 • M72.200 Raziskovanje in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
 • M73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij
 • M73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora
 • M73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja
 • M74.100 Oblikovanje, aranžerstvo in dekoraterstvo
 • M74.200 Fotografska dejavnost
 • M74.300 Prevajanje in tolmačenje
 • M74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
 • M80.422 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d.n.
 • N77.210 Dajanje športne opreme v najem in zakup
 • N77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem ali zakup
 • N77.340 Dajanje vodnih plovil v najem in zakup
 • N77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
 • N77.400 Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitenih pravic
 • N78.300 Druga oskrba s človeškimi viri
 • N79.900 Rezervacija in druge s potovanji povezane dejavnosti
 • N81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
 • N82.110 Nudenje celovitih pisarniških storitev
 • N82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
 • N82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
 • N82.990 Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti zaposlovanja
 • N85.320 Srednješolsko, poklicno in strokovno izobraževanje
 • N85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
 • N85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
 • O92.130 Kinematografska dejavnost
 • O92.310 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje
 • O92.320 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
 • O92.340 Druge razvedrilne dejavnosti
 • O92.512 Dejavnost arhivov
 • P85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
 • P85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
 • P85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
 • P85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
 • Q88.910 Dnevno varstvo otrok
 • R90.0 Kulturne in razvedrilne dejavnosti
 • R90.01 Umetniško uprizarjanje
 • R90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
 • R90.030 Umetniško ustvarjanje
 • R90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
 • R91.011 Dejavnost knjižnic
 • R91.012 Dejavnost arhivov
 • R91.030 Varstvo kulturne dediščine
 • R91.040 Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov, varstvo naravnih vrednot
 • R92.002 Prirejanje iger na srečo, razen v igralnicah
 • R93.110 Obratovanje športnih objektov
 • R93.130 Obratovanje fitnes objektov
 • R93.190 Druge športne dejavnosti
 • R93.210 Dejavnost zabaviščnih parkov
 • R93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
 • S94.110 Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj
 • S94.120 Dejavnost strokovnih združenj

 

4. člen

 

Vse pravice in obveznosti v zvezi s pripojitvijo javnega zavoda Agencija za šport Novo mesto k prevzemnemu javnemu zavodu Kulturni center Janeza Trdine ter druge statusne zadeve zavodov se uredijo v Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto.

 

5. člen

 

Z uveljavitvijo Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto preneha veljati Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Agencija za šport Novo mesto (Uradni list RS, št. 80/12 in DUL, št. 23/16) in Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni center Janeza Trdine (Uradni list RS, št. 79/03, 85/04, 102/05), pri čemer se njune določbe uporabljajo do vpisa statusnih sprememb obeh zavodov v sodni register.

 

6. člen

 

Ta sklep se objavi v Dolenjskem uradnem listu in začne veljati 1. 9. 2016.

 

 

 

Številka: 007-9/2016-13

Novo mesto, 14. 7. 2016

 

 

 

Župan

Mestne občine Novo mesto

Gregor Macedoni, l. r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nazaj