vodilna slika

Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Novo mesto – SD OPN 3

datum: 31. 05. 2016

Dolenjski uradni list 32 - 2016

Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/0770/08 – ZVO-1B, 108/0980/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/1257/12 – ZUPUDPP A, 109/1276/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO; v nadaljevanju: ZPNačrt) ter na podlagi  38. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/13, 18/15, 21/15, DUL, št. 8/15) sprejemam

 

 

 

SKLEP

 o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Novo mesto – SD OPN 3

 

 

 

 

1. člen

(predmet sklepa)

 

 1. S tem sklepom se začne postopek priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Novo mesto, ki je bil sprejet z Odlokom o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/09, 37/10 - teh. popr., 76/10 - teh. popr., 77/10 - DPN, 26/11 - obv. razl., 4/12 - teh. popr., 87/12 - DPN,102/12 - DPN, 44/13 -teh. popr., 83/13 - obv. razl., 18/1446/14 - teh. popr., 16/15 in Dolenjski uradni list, št.12/15; v nadaljevanju:  OPN MONM).
 2. Spremembe in dopolnitve OPN MONM (v nadaljevanju: SD OPN 3) obsegajo spremembe in dopolnitve strateških in izvedbenih vsebin OPN MONM, ki se nanašajo na prostorsko ureditev romskega naselja Žabjak in Brezje s prostorsko povezanimi ureditvami javnih cest in GJI ter površin centralnih in gospodarskih dejavnosti ob Mirnopeški cesti. Prostorsko izvedbeni pogoji SD OPN 3 se določijo v vsebini, obliki in natančnosti, kot je predpisana za občinski podrobni prostorski načrt.

 

 

2. člen

 (ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskega akta)

 

 

Razmere v romskem naselju Žabjak se slabšajo. Pravna in komunalna neurejenost romskega naselja vpliva na raven uresničevanja temeljnih človekovih pravic prebivalcem naselja ter prebivalcem v okolici. Naselje je potrebno komunalno in prostorsko urediti. Območje Žabjaka je treba prostorsko urejati ob upoštevanju funkcionalnih povezav z romskim naseljem Brezje. Za ureditev romskega naselja Žabjak v veljavnih prostorskih aktih mestne občine niso uveljavljene prostorske rešitve, saj zemljišča država varuje v okviru potreb obrambe RS. Ker pravna in komunalna neurejenost romskega naselja Žabjak ne prispeva k ciljem uspešnega vključevanja romske skupnosti v slovensko družbo in prevzemanju odgovornosti za svoj razvoj je Občinski svet Mestne občine Novo mesto v letu 2013 sprejel Strategijo reševanja romske tematike za obdobje 2013 – 2020, kjer je med strateškimi cilji uvrščeno tudi izboljšanje bivalnih razmer in ureditve romskih naselij. Strategija določa program reševanja bivalnih razmer s prostorsko umestitvijo in ureditvijo (priprava in sprejem posebnega prostorskega akta) romskega naselja na območje sedanjega nelegalnega naselja Žabjak.

 

 

3. člen

 (okvirno območje SD OPN 3)

 

 1. Okvirno območja predvidenih SD OPN 3 obsega:

 

 • območje dela enote urejanja prostora z oznako NM/4-a (Vojašnica Bršljin – območje za potrebe obrambe) in sicer del enote, ki leži severno od obstoječega 20 kV prostozračnega elektroenergetskega daljnovoda (ID elektrovoda 19519092), skladno s predlogom Ministrstva za obrambo za zmanjšanje območja izključne rabe prostora za potrebe obrambe,
 • območje enote urejanja prostora z oznako NM/6-m (Romsko naselje Brezje),
 • območje enote urejanja prostora z oznako NM/6-OPPN-b (OPPN Stanovanjsko naselje Brezje 2),
 • območje enote urejanja prostora z oznako NM/4-OPPN-f (Gospodarska cona Zahod),
 • območje enote urejanja prostora z oznako NM/4-d (Mirnopeška cesta),
 • del območja enote urejanja prostora NM/4-OPPN-e (OPPN Poslovni park ob Mirnopeški cesti), del območja enote urejanja prostora z oznako NM/4-OPPN-h (OPPN Livada zahod).

 

  Na podlagi v postopku priprave izdelanih strokovnih podlag, pridobljenih smernic nosilcev urejanja prostora ali upoštevanih pripomb in predlogov v postopku sodelovanja javnosti se območje SD OPN 3 lahko tudi zmanjša in/ali poveča z namenom, da se zagotovijo celovite urbanistične, funkcionalne in prometne ureditve, v skladu s predpisi o prostorskem načrtovanju.

 

 

 

4. člen

(način pridobitve strokovnih rešitev)

 

 1. Pri strokovnih rešitvah se upošteva prikaz stanja prostora, splošne smernice državnih nosilcev urejanja prostora (v nadaljevanju NUP) in njihove razvojne potrebe, lastne razvojne potrebe občine in lokalnih NUP, usmeritve iz državnih in občinskih strateških dokumentov ter izražene razvojne pobude drugih oseb.
 2. V okviru strokovnih podlag se za obravnavano območje pripravijo vsaj  tri urbanistično arhitekturne variantne rešitve s katerimi se preveri zmogljivost prostora, sprejemljivost in izvedljivost rešitev.
 3. Strokovne rešitve se izdelajo v obsegu, vsebini in obliki, ki so potrebne za določitev sestavin vsebine SD OPN 3, skladno s predpisi o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta.

 

 

5. člen

(okvirni roki za pripravo SD OPN 3 njegovih posameznih faz)

 

 1. Priprava SD OPN 3 bo potekala po naslednjih fazah:

 

1. Faza:  izdelava strokovnih podlag in osnutka SD OPN 3 – 90 dni po podpisu pogodbe o izdelavi SD OPN 3

 • pridobitev, pregled in analiza smernic NUP – 30 dni;
 • pridobitev odločbe o ne/potrebnosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje (roku, ki ga določa Zakon o varstvu okolja).

2. Faza: izdelava dopolnjenega osnutka SD OPN 3 - 20 dni po prejetju prvih mnenj NUP:

 • pregled in analiza prvih mnenj;
 • izdelava dopolnjenega osnutka SD OPN 3;
 • v primeru, da je potrebno izvesti CPVO, se za dopolnjen osnutek izdela okoljsko poročilo, ki se ga pred javno razgrnitvijo skupaj z dopolnjenim osnutkom pošlje Ministrstvu za okolje in prostor, ki preveri ustreznost okoljskega poročila (rok: 15 dni po roku za izdelavo dopolnjenega osnutka SD OPN 3);
 • priprava gradiva in obrazložitve za javno razgrnitev na sedežu pripravljavca, krajevne skupnosti in obravnavo na odborih občinskega sveta in občinskem svetu MO Novo mesto;

3. Faza : sodelovanje javnosti:

 • občina pregleda dopolnjen osnutek SD OPN 3 - 15 dni po dostavi gradiva s strani izdelovalca in najmanj 7 dni pred začetkom javne razgrnitve objavi obvestilo javnosti o javni razgrnitvi in javni obravnavi;
 • javna razgrnitev SD OPN 3 traja 30 dni;
 • 1. obravnava na odborih OS in na seji OS MONM;
 • proučitev pripomb iz javne razgrnitve, javne obravnave in obravnave na občinskem svetu ter priprava predloga stališč do podanih pripomb in predlogov  - 10 dni po dostavi pripomb in predlogov s strani pripravljavca;
 • sprejem stališč do pripomb -  15 dni po prejemu stališč s strani izdelovalca.

4. Faza:  izdelava predloga SD OPN 3:

 • izdelava predloga SD OPN 3 v skladu s sprejetimi stališči do pripomb in predlogov  - 15 dni po potrditvi stališč s strani župana ter pridobitev mnenj NUP – 15 dni;
 • občina pregleda predlog SD OPN 3 - 7 dni po dostavi predloga s strani izdelovalca in ga v roku 7 dni posreduje v mnenja NUP;
 • dopolnitev prostorskega akta in izdelava usklajenega predloga SD OPN 3 - 15 dni po pridobitvi mnenj NUP;
 • predstavitev, obravnava in sprejem usklajenega predloga SD OPN 3 Občinskemu svetu Mestne občine Novo mesto in njegovim odborom v 2. obravnavi;
 • objava v uradnem glasilu MONM  - 10 dni po sprejetju na občinskem svetu;
 • priprava končnih elaboratov sprejetega prostorskega akta - 15 dni po objavi v Uradnem glasilu MONM.

 

  V primeru poteka postopka CPVO se aktivnosti s tega področja smiselno vključijo v faze izdelave OPPN ter izvajajo skladno z določili Zakona o varstvu okolja (ZVO-1-UPB1, Uradni list RS, št. 39/06 in nadaljnji) in ZPNačrt, posledično pa se podaljšajo roki izdelave in sprejema SD OPN 3.

 

 

6. člen

(nosilci urejanja prostora)

 

 1. Državni nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja k načrtovanim prostorskim ureditvam s svojega delovnega področja, so:

 

  Za področje razvoja poselitve:
   Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja,  Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana
  Za področje kmetijstva:
   Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
  Za področje gozdarstva, lovstva in ribištva:
   Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Dunajska 22, 1000 Ljubljana Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana
  Za področje rabe in upravljanja z vodami:
   Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana
  Za področje ohranjanja narave:
   Zavod RS za varstvo narave, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana
  Za področje varstva kulturne dediščine:
   Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana
  Za področje cestnega prometa s pomorskim, železniškim  in zračnim prometom ter za področje avtocest:
   Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana DARS, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje
  Za področje trajnostne mobilnosti:
   Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
  Za področje rudarstva:
   Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
  10. Za področje energetike:
   Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
  11. Za področje zaščite in reševanja:
   Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana
 1. 12. Za področje obrambe:
  • Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojkova c. 61, 1000 Ljubljana

 

 

  Lokalni nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja k načrtovanim prostorskim ureditvam s svojega delovnega področja, so:

 

 • Telekom Slovenije d.d., Sektor za vzdrževanje omrežja in zagotavljanje storitev, Center za vzdrževanje omrežja Novo mesto, Novi trg 7a, 8000 Novo mesto
 • Telekom Slovenije, Sektor za dostopna omrežja, Center za dostopna omrežja Celje- Novo mesto, Podbevškova ulica 17, 8000 Novo mesto
 • Telemach d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana
 • Gratel d.o.o., Laze 18a, 4000 Kranj
 • Komunala Novo mesto d.o.o., Podbevškova 12, 8000 Novo mesto
 • Istrabenz plini d.o.o., PE Zahodna Slovenija, Podbevškova 10,  8000 Novo mesto
 • Mestna občina Novo mesto, Urad za GJS, okolje in promet, Seidlova cesta1, 8000 Novo mesto
 • Mestna občina Novo mesto, Urad za družbene dejavnosti, Seidlova cesta1, 8000 Novo mesto
 •  

   V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.

   

   V postopku priprave SD OPN 3 sodeluje tudi Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, ki na podlagi vloge občine in priloženih prvih mnenj odloči ali je za SD OPN 3 treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje.

   

   

  7. člen

   (obveznosti v zvezi s financiranjem priprave in izdelave SD OPN 3)

   

  Priprava in izdelava SD OPN 3 se financira iz proračun občine in nepovratnih finančnih sredstev, če bodo v času priprave prostorskega načrta na voljo.

   

   

  8. člen

  (začetek veljavnosti)

   

  Ta sklep se objavi v Dolenjskem uradnem listu in začne veljati naslednji dan po objavi. Sklep se objavi tudi na spletnih straneh Mestne občine Novo mesto – www.novomesto.si.


  Številka: 350-20/2016-1

  Novo mesto, dne 24. 05. 2016

   

   

  Župan

  Mestne občine Novo mesto

   

  Gregor Macedoni, l.r.

   

   

   

                                                         
   


                                                                                              

   

   

  nazaj