vodilna slika

Sklep o dopolnitvi Sklepa o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Tovarna zdravil Krka (OPPN TZ KRKA-1)

datum: 31. 05. 2016

Dolenjski uradni list 32 - 2016

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS št. 33/07, 70/08-ZVO‑1B, 108/0980/10‑ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11‑ZKZ‑C, 57/1257/12‑ZUPUDPP‑A, 109/12, 35/13-Skl.US: U-I-43/13-8) ter na podlagi 28. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/13, 18/15, 21/15 in Dolenjski uradni list , št. 8/15) je župan Mestne občine Novo mesto dne 30.5.2013 sprejel

 

 

SKLEP

 o dopolnitvi  Sklepa o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Tovarna zdravil Krka (OPPN TZ KRKA-1)

 

 

1. člen

 

Za šestim odstavkom 1. člena se doda sedmi odstavek, ki  se glasi:

 

»Predmet priprave OPPN je tudi sprememba prostorsko izvedbenih pogojev Občinskega prostorskega načrta Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/09, 37/10-teh.popr., 76/10-teh. popr., 77/10-DPN, 26/11-obv. razl., 4/12-teh.popr., 87/12-DPN, 102/12-DPN, 44/13-teh.popr., 83/13-obv.razl., 18/14, 46/14-teh.popr., 16/15 in Dolenjski uradni list št. 12/15) na delu območja  EUP NM/12-OPPN-a, za kar je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 15. redni seji 26. maja 2016 sprejel ugotovitveni sklep št. 350-8/2015 (1903), da so izpolnjeni pogoji iz 56. a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt-B -Uradni list RS, št. 57/12) glede spremembe prostorsko izvedbenih pogojev OPN z OPPN brez poprejšnje spremembe OPN.«

 

2. člen

 

Ta sklep se objavi v Dolenjskem uradnem listu in začne veljati naslednji dan po objavi. Sklep se objavi tudi na spletnih straneh Mestne občine Novo mesto.

 

 

 

Št. 350-8/2015

Novo mesto, dne 31. 5. 2016

 

 

Župan

Mestne občine Novo mesto

                                                                                         Gregor Macedoni, l.r.

 

 

nazaj