vodilna slika

Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto

datum: 31. 05. 2016

Dolenjski uradni list 32 - 2016

Na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/13, 18/15, 21/15, DUL, št. 8/15) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 15. seji dne 26. 5. 2016 sprejel

 

O D L O K

o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda

Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto

 

  člen

 

Spremeni se 7. člen Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto (Uradni list RS, št. 43/13-UPB) tako, da se glasi:

 

»S tem odlokom se določa makro organizacija zavoda, mikro organizacijo in sistemizacijo delovnih mest z opisi le-teh pa določa Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto.

 

Dejavnost zavoda se izvaja v službah kot najvišjih organizacijskih enotah zavoda.

 

V zavodu so organizirane naslednje službe:

 • Skupne službe
 • Služba za nabavo in obdelavo knjižničnega gradiva
 • Služba za izposojo in delo z uporabniki
 • Služba za domoznanske dejavnosti in Posebne zbirke Boga Komelja
 • Služba za izvajanje območne dejavnosti in razvoj
 • Služba mreže krajevnih knjižnic.«

 

  člen

 

Vsa ostala določila odloka ostanejo nespremenjena in v veljavi.

 

  člen

 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu.

 

 

Številka: 007-2/2016

Novo mesto, dne 26. 5. 2016

 

 

Župan

Mestne občine Novo mesto

 

Gregor MACEDONI, l. r.

 

nazaj