vodilna slika

Odlok o spremembah odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2016

datum: 31. 05. 2016

Dolenjski uradni list 32 - 2016

 

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB2, 27/08 - odl. US, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09, 14/10 – odl. US, 51/10 in 84/10 – odl. US, 51/10, 84/10 odl. US, 40/12 - ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 -UPB4, 14/13 - popr., 101/13 in 55/15 - ZFisP), Zakona za uravnoteženje javnih financ  (Uradni list RS, št. 40/12, 55/12 - skl. US, 96/12 - ZPIZ-2, 104/12 - ZIPRS1314, 105/12, 25/13 -  odl. US, 46/13 - ZIPRS1314-A, 47/13, 56/13 - ZŠtip-1, 63/13 - ZOsn-I, 63/13 -  ZJAKRS-A) in 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/13, 18/15, 21/15, DUL, št. 8/15) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 15. redni seji dne 26. maja 2016 sprejel

 

 

 

 

O D L O K

O SPREMEMBAH ODLOKA O PRORAČUNU

MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZA LETO 2016

 

 

 

 

I. SPLOŠNA DOLOČBA

 

1. člen

(Vsebina odloka)

V Odloku o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2016 (DUL, št. 15/15) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:

 

»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov je določen v naslednjih zneskih:

 

 

 

 

 

2. člen

 

Besedilo 13. člena se spremeni tako, da se glasi:  

 

V letu 2016 se občina lahko zadolži do višine 4.300.000 EUR za financiranje investicij, predvidenih v občinskem proračunu.

Zadolžitev iz prejšnjega odstavka tega člena se šteje v obseg zadolževanja.

 

Za sredstva sofinanciranja investicije iz proračuna Evropske unije se občina lahko zadolži največ do višine odobrenih sredstev in največ za obdobje do prejema teh sredstev.

Zadolžitev iz prejšnjega odstavka tega člena se ne šteje v obseg zadolževanja občine.

 

Ne glede na določbo iz prvega odstavka tega člena zadolžitev občine v proračunu države do višine 305.758 EUR na osnovi 56. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 96/15) ne šteje v obseg zadolževanja.

 

Občina se lahko v skladu s predpisi o zadolževanju občin dodatno zadolži za lastni delež pri financiranju investicije, ki je sofinancirana iz proračuna EU, če takšna zadolžitev ne presega največjega obsega možnega zadolževanja iz drugega odstavka 10.b člena ZFO-1 za več kot 2 odstotni točki in višina dodatne zadolžitve v posamezni občini ne presega zneska 750.000 EUR.

 

Mestna občina Novo mesto za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je, ter pravnih oseb, v katerih ima odločujoč vpliv na upravljanje, v letu 2016 ne bo izdajala poroštev ali soglasij k dolgoročni zadolžitvi, razen za naslednja javna zavoda:

  • Gasilsko reševalni center Novo mesto se lahko zadolži za znižanje (reprogramiranje) dolgoročne zadolžitve do višine 360.000 EUR (soglasje);
  • Dolenjski muzej se lahko dolgoročno zadolži do višine 21.500 EUR za nakup vozila (soglasje);
  • Dolenjski muzej se lahko dolgoročno zadolži za nakup depoja - skladišče muzejskih eksponatov do višine 275.000 EUR (soglasje ali poroštvo).

 

Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina, ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje, se v letu 2016 dolgoročno ne smejo zadolževati in ne smejo izdajati poroštev, razen družbe Zarja, d.o.o., Novo mesto, ki se lahko dolgoročno zadolži do zneska 500.000 EUR za znižanje (reprogramiranje) obstoječega limita.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. člen

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu, uporablja pa se za proračunsko leto 2016.

 

Številka: 4120-6/2015

Novo mesto, dne 26. 5. 2016

 

 

                                                                                                                 

Župan

Mestne občine Novo mesto

Gregor Macedoni, l. r.

 

 

 

nazaj