vodilna slika

Odlok o načinu in pogojih izvajanja izbirne gospodarske javne službe urejanje mestnega prometa v Mestni občini Novo mesto

datum: 31. 05. 2016

Dolenjski uradni list 32 - 2016

Na podlagi 53. člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 6/16 – uradno

prečiščeno besedilo), 3., 7. in 32. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06-ZJZP, 38/10-ZUKN in 57/11), 6. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 59/12) in 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/13, 18/15, 21/15, DUL, št. 8/15) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na svoji 15. seji, dne 26.5.2016, sprejel naslednji

 

ODLOK

o načinu in pogojih izvajanja izbirne gospodarske javne službe urejanje mestnega prometa v Mestni občini Novo mesto

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(Vsebina)

 

(1) Ta odlok ureja način izvajanja izbirne lokalne gospodarske javne službe urejanje mestnega prometa v Mestni občini Novo mesto, zlasti pa vsebino te gospodarske javne službe in obveznosti javne službe, ki jih ima izvajalec, pravice potnikov pri izvajanju javne službe, financiranje te javne službe, način podelitve koncesije in nadzor nad njenim izvajanjem.

(2) Ta odlok je tudi koncesijski akt za izvajanje urejanja mestnega prometa.

 

2. člen

(Pomen izrazov)

 

(1) Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:

1. avtobus je vozilo v cestnem prometu, ki ima poleg voznikovega več kot osem sedežev;

2. koncedent je Mestna občina Novo mesto;

3. koncesija je koncesija za opravljanje javne službe po tem odloku;

4. koncesionar je pravna ali fizična oseba ali konzorcij, ki izvaja naloge javnega prevoza potnikov na podlagi podeljene koncesije;

5. koncesijsko območje je zaključeno prometno in geografsko območje, ki zajema linije prevozov v mestnem prometu, ki se izvajajo na tem območju;

6. linija je določena relacija in smer vožnje od začetnega do končnega postajališča, upoštevaje zaporedje vseh vmesnih postajališč;

7. obveznosti javne službe so vse obveznosti koncesionarja v zvezi z izvajanjem javne službe javni linijski prevoz v mestnem prometu, določene s tem odlokom in drugimi predpisi ali posamičnimi akti;

8. potnica ali potnik (v nadaljnjem besedilu: »potnik«) je fizična oseba, ki je upravičena do določenega prevoza v okviru javnega potniškega prometa;

9. prevoznina je cena prevozne storitve;

10. ročna prtljaga so stvari, ki jih je dovoljeno prinesti na avtobus in jih potnik sam varuje;

11. vozni red so določeni časi prihodov in odhodov avtobusov na posamezna postajališča na liniji;

12. začetno postajališče je postajališče posamezne linije, ki je kot tako opredeljeno v razpisu oziroma koncesijski pogodbi.

(2) Ostali izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen, kot ga določa zakon, ki ureja prevoze v cestnem prometu in ostali predpisi, ki urejajo cestni promet.

 

 

 

 

 

 

II. PREDMET KONCESIJE IN OBVEZNOSTI JAVNE SLUŽBE

1. Predmet izvajanja

3. člen

(Dejavnosti koncesionarja)

 

(1) Predmet koncesije po tem odloku je izvajanje javne službe javnega linijskega prevoza v mestnem prometu na območju Mestne občine Novo mesto (v nadaljevanju: javna služba).

(2) Koncesionar lahko v času trajanja koncesije opravlja tudi druge prevoze ali druge dejavnosti, pri čemer mora zagotoviti ločeno evidentiranje različnih dejavnosti skladno z Zakonom o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11) in predpisi, izdanimi za njegovo izvrševanje.

 

4. člen

(Uporaba gospodarske javne infrastrukture)

 

(1) Koncedent dovoljuje koncesionarju uporabljati infrastrukturo, vezano na izvajanje gospodarske javne službe, ki je v lasti in/ali v uporabi koncedenta.

(2) Koncedent dovoljuje koncesionarju uporabljati ustrezne dele občinskih javnih cest in drugih javnih površin v Mestni občini Novo mesto za ustavljanje vozil javnega linijskega prevoza v mestnem prometu pod pogojem, da so ustrezno označene.

(3) Koncedent se na mestih iz prejšnjega odstavka zavezuje urediti ustrezno opremljena postajališča v okviru možnosti in načrtovanega urejanja prometnih in drugih javnih površin.

 

5. člen

(Izključna pravica)

 

(1) S sklenitvijo koncesijske pogodbe koncesionar pridobi izključno pravico v času trajanja koncesije izvajati javni linijski prevoz v mestnem prometu v Mestni občini Novo mesto.

(2) Pravica iz prejšnjega odstavka se nanaša tudi na vse morebitne spremenjene linije in odhode in v primeru uvedbe nove linije v mestnem prometu.

 

2. Območje in čas trajanja koncesije

6. člen

(Linije)

 

(1) Koncesija se izvaja na avtobusnih linijah na območju Mestne občine Novo mesto, ki jih s sklepom določi župan.

(2) Način oblikovanja in spreminjanja avtobusnih linij se podrobneje opredeli s koncesijsko pogodbo.

7. člen

(Vozni red)

 

(1) Vozni red, ki vsebuje čase odhodov za posamezno linijo in smer vožnje za vse postaje na liniji, in sicer na minuto natančno, potrdi s sklepom župan na osnovi predloga, ki ga izdela koncesionar, v sodelovanju s pristojnim organom občinske uprave.

(2) Koncesionar je dolžan objaviti vozni red najkasneje 7 dni pred začetkom njegove uporabe. Na posameznem opremljenem postajališču mora koncesionar razobesiti tisti del voznega reda, ki se nanaša na to postajališče in na vse linije, ki potekajo preko tega postajališča. Objava voznih redov mora vsebovati tudi shemo vseh linij in postaj na teh linijah.

(3) V času trajanja koncesije se lahko vozni red spremeni z uvedbo novih odhodov ali opustitvijo posameznih odhodov.

(4) Vpliv spremembe voznega reda na koncesijsko razmerje se podrobneje uredi v koncesijski pogodbi.

8. člen

(Trajanje koncesije)

 

(1) Koncesija po tem odloku se podeli za dobo 8 let.

(2) Rok koncesije začne teči z dnem sklenitve koncesijske pogodbe, razen če ni v koncesijski

pogodbi drugače določeno.

 

3. Način izvajanja javne službe in obveznosti koncesionarja

9. člen

(Splošni pogoji izvajanja javne službe)

 

Koncesionar je dolžan izvajati javni linijski prevoz v mestnem prometu na način, kot je določen v zakonu, ki ureja prevoze v cestnem prometu ter v ostalih veljavnih predpisih, ki urejajo navedeno področje, upoštevaje vse predpisane standarde in tehnične zahteve za izvajanje navedenih storitev.

10. člen

(Nepretrgano izvajanje javne službe)

 

(1) Koncesionar je v času trajanja koncesije dolžan vzpostavljati zanesljivost voženj na način, da opravlja javni linijski prevoz potnikov nepretrgano, v skladu z voznim redom in na vseh linijah, določenih na podlagi tega odloka ter ne glede na število potnikov.

(2) Koncesionar je dolžan zagotoviti, da najmanj 95 % vseh voženj v posameznem koledarskem letu ne predstavlja kršitve zanesljivosti voženj in točnosti izvajanja voznega reda. Način ugotavljanja zanesljivosti voženj in točnosti izvajanja voznega reda ter sankcija za kršitev najmanjše zahtevane zanesljivosti voženj se podrobneje določi v koncesijski pogodbi.

(3) Za kršitev zahteve zanesljivosti voženj se šteje vsaka vožnja, ki je koncesionar ne opravi, ali ki zamuja 10 minut ali več na linijah s frekvenco 30 minut ali manj, oziroma vsaka vožnja, ki zamuja 15 minut ali več na linijah s frekvenco več kot 30 minut, pri čemer ne gre za prekinitev ali opustitev prevozov iz 12. člena tega odloka.

 

11. člen

(Točnost izvajanja javne službe)

 

(1) Koncesionar mora v okviru stanja cest in okoliščin prometa na njej zagotavljati čim večjo točnost voženj avtobusov po voznem redu, pri čemer ne sme biti noben odhod z začetnih in pomembnejših postajališč pred uro in minuto, določeno z voznim redom. Podrobneje se zahteve glede točnosti izvajanja voznega reda določijo v koncesijski pogodbi.

(2) Koncesionar je dolžan voditi evidenco odhodov z vseh začetnih in pomembnejših postajališč. O odstopanjih od voznega reda je koncesionar dolžan poročati koncedentu na njegovo zahtevo. Koncedent ugotavlja točnost izvajanja voznega reda v okviru nadzora v skladu s tem odlokom.

(3) Kršitev standarda točnosti iz prvega odstavka tega člena je vsak primer odhoda avtobusa s postaje, ki ne ustreza zahtevam iz prvega odstavka in ni nastal zaradi višje sile ali razlogov, ki niso na strani koncesionarja. Za kršitev se šteje tudi opustitev zagotovitve drugega avtobusa skladno s petim odstavkom tega člena.

(4) V koncesijski pogodbi se določijo pogodbene kazni za kršitve standarda točnosti iz prvega odstavka tega člena, upoštevaje njihovo število v posameznem obdobju.

(5) V primeru okvare avtobusa ali nesreče je koncesionar dolžan zagotoviti drug avtobus v čim krajšem času od nastanka okvare ali nastanka nesreče.

 

 

 

 

12. člen

(Višja sila)

 

(1) Koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti opravljati koncesijo tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile. V teh primerih ima koncesionar ob dokazanih razlogih pravico zahtevati od koncedenta povračilo stroškov, ki so nastali zaradi opravljanja koncesije v nepredvidljivih okoliščinah, ki so posledica višje sile.

(2) Ob nastopu okoliščin, ki pomenijo višjo silo, mora koncesionar obvestiti koncedenta. Koncedent in koncesionar se dogovorita o izvajanju koncesije v pogojih višje sile.

(3) Koncesionar mora o spremembi poteka linije, tarife, voznega reda, prekinitvi prevozov in podobno, ki so posledica objektivnih dejavnikov, obvestiti koncedenta vsaj 7 dni pred uvedbo (če je dejavnik predvidljiv) spremembe, pri čemer pripravi predlog za obveščanje javnosti.

 

13. člen

(Stavka zaposlenih pri koncesionarju)

Kot višja sila se ne šteje stavka pri koncesionarju zaposlenih delavcev. Koncesionar mora ob stavki svojih delavcev zagotoviti opravljanje koncesije tako, da potnikom zagotovi v najvišji možni meri nemoteno uporabo storitev izvajanja koncesije v okviru voznih redov. Če koncesionar v primerih, ki so posledica stavke ali drugega ravnanja pri njem zaposlenih delavcev, ne zagotovi opravljanja koncesije, lahko njeno opravljanje zagotovi koncedent s prevzemom koncesije v režijo ali na drug način, določen v koncesijski pogodbi.

 

14. člen

(Obveščanje potnikov)

 

(1) Koncesionar mora v okviru izvajanja javne službe zagotoviti popolno, pregledno in ažurno obveščanje potnikov in drugih uporabnikov o vseh vprašanjih, ki zadevajo izvajanje prevoznih storitev v okviru te javne službe in pravice ter dolžnosti potnikov.

(2) Koncesionar mora obveščati zlasti o:

- cenah prevozov, vključno z morebitnimi popusti,

- voznem redu in morebitnih odstopanjih od voznega reda,

- linijah in morebitnih odstopanjih pri posamezni vožnji,

- načinu nakupa vozovnic ter njihove uporabe,

- prevozu potnikov in prepovedih v zvezi z ravnanjem potnikov v avtobusu ter možnostjo izključitve potnika,

- načinu vstopa in izstopa iz avtobusa in še posebej o pravicah gibalno oviranih potnikov v zvezi s tem,

- prevozu ročne prtljage, omejitvah in prepovedih v zvezi s tem.

(3) Če ni s tem odlokom drugače določeno, mora koncesionar obveščati potnike najmanj na naslednje načine:

- z objavami v sredstvih javnega obveščanja, z brošurami in podobnimi pisnimi sporočili,

- z obvestili na avtobusnih postajališčih, če je glede na njihovo opremo to mogoče,

- preko svetovnega spleta.

(4) Obveščanje preko svetovnega spleta mora koncesionar zagotoviti tako, da je uporabniku omogočena pridobitev podatkov brez plačila ali posredovanja osebnih podatkov.

 

15. člen

(Oglaševanje)

 

(1) Koncesionar in koncedent lahko na zunanjosti in notranjosti vozil izvajata oglaševanje na različno oblikovana oglasna sporočila, ki ustrezajo zahtevam tega člena, lahko tudi z uporabo vizualne tehnične opreme, kar podrobneje uredita v koncesijski pogodbi.

(2) Namestitev oglasnih sporočil ne sme biti taka, da bi kršila predpise o varnosti cestnega prometa ali omejevala uporabnikom neoviran pogled iz vozila skladno s predpisi o varnosti cestnega prometa.

(3) Oglasna sporočila po vsebini in obliki ne smejo predstavljati kršitve predpisov o prepovedi oziroma omejevanju oglaševanja določenih proizvodov ali storitev, drugih predpisanih prepovedi ali omejitev v zvezi z oglaševanjem in etičnih pravil, ki urejajo oglaševanje.

(4) Ne glede na prvi odstavek oglaševalec ne sme:

- diskriminirati med različnimi naročniki oglasnih sporočil, kot na primer s sklepanjem izključnih pogodb o oglaševanju, neupravičenim zavračanjem oglaševanja določenim naročnikom, neutemeljenim razlikovanjem naročnikov, diskriminatornimi cenami ali drugimi pogoji oglaševanja in podobno;

- ovirati konkurenco z oglaševanjem, kot na primer tako, da bi določenim ponudnikom onemogočal oglaševanje ali zahteval od določenih ponudnikov, da oglašujejo le pri koncesionarju;

- nameščati političnih oglasnih sporočil, kot so sporočila, ki izražajo stališča političnih strank, združenj ali posameznikov, ki uresničujejo svoje politične cilje, sprejete v programu stranke oziroma združenja, z demokratičnim oblikovanjem politične volje državljank in državljanov in s predlaganjem kandidatk oziroma kandidatov na volitvah v državni zbor, za predsednico oziroma predsednika republike ter v organe lokalnih skupnosti.

(5) Določbe tega člena se uporabljajo tudi za oglasna sporočila, ki jih oglaševalec v zvezi z mestnim linijskim prevozom vključuje v načine obveščanja iz tretjega odstavka 14. člena tega odloka.

(6) Posledice kršitev zahtev iz tega člena se določijo v koncesijski pogodbi.

 

16. člen

(Vozila)

 

(1) Koncesionar mora v skladu s koncesijsko pogodbo zagotoviti ustrezno število namenskih avtobusov, razpolagati pa mora tudi z ustreznim številom avtobusov tehnične rezerve skladno z zahtevami razpisne dokumentacije. Avtobusi morajo biti klimatizirani, prilagojeni gibalno in senzorno oviranim osebam, skladni z veljavnimi standardi in normativi ter tehničnimi karakteristikami iz razpisne dokumentacije za izbor koncesionarja.

(2) Avtobus mora biti v času vožnje po liniji označen v skladu z določbami predpisa, ki določa oznake in opremo vozila, s katerimi se opravljajo prevozi v mestnem prometu.

(3) Koncesionar mora ves čas zagotavljati, da so avtobusi zunaj in znotraj primerno očiščeni.

(4) Vsak avtobus mora koncesionar oprati zunaj najmanj enkrat na 7 dni oziroma bolj pogosto, če je to potrebno. Koncesionar mora izvesti notranje čiščenje avtobusa najmanj enkrat dnevno, najmanj enkrat mesečno pa ga znotraj tudi temeljito očistiti; voznik mora, če je upoštevaje vozni red to mogoče, preveriti notranjost avtobusa na vsakem končnem postajališču in ga po potrebi pomesti in odstraniti odpadke.

(5) Koncesionar mora voditi evidenco čiščenja in pranja avtobusov.

(6) Poleg vzdrževanja, ki je potrebno zaradi izpolnjevanja zahtev varnosti cestnega prometa in tehnične ustreznosti avtobusov, mora koncesionar zagotoviti tako vzdrževanje opreme avtobusa, ki je namenjena potnikom, da je ta ves čas v celoti funkcionalna.

(7) V koncesijski pogodbi se določi pogodbena kazen za kršitev zahtev iz tega člena.

 

17. člen

(Oblačila in oznake osebja)

 

(1) Koncesionar mora zagotoviti, da imajo voznik in morebitne druge osebe, ki stopajo v stik s potniki (v nadaljnjem besedilu: vozno osebje), enotna oblačila in oznake, iz katerih izhaja, da gre za vozno osebje javnega linijskega prevoza v mestnem prometu Mestne občine Novo mesto. Na oznakah mora biti navedeno tudi osebno ime člana voznega osebja.

(2) V koncesijski pogodbi se določi pogodbena kazen za kršitev zahteve iz tega člena.

 

18. člen

(Naloge voznega osebja)

 

(1) Vozno osebje mora omogočiti potnikom varen vstop in izstop iz avtobusa. V okviru možnosti mora gibalno oviranim potnikom zagotoviti pomoč pri vstopu in izstopu iz avtobusa ter sedež.

(2) Vozno osebje mora potnikom dajati podatke o liniji in njenem poteku ter o posamezni  vožnji.

19. člen

(Odgovornost koncesionarja)

 

Koncesionar je v skladu z zakonom odgovoren za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem koncesije povzročijo pri njem zaposleni ljudje uporabnikom koncesije ali drugim osebam.

20. člen

(Vstopanje in izstopanje potnikov)

 

(1) Potnik sme vstopiti in izstopiti samo na postajališču, kjer je po voznem redu predviden postanek.

(2) Vstopanje in izstopanje se izvede hitro in brez zastojev, pri čemer se upoštevajo posebne potrebe gibalno oviranih potnikov.

21. člen

(Sprejem in izključitev potnika)

 

(1) Koncesionar je dolžan v mejah razpoložljivih mest na avtobus sprejeti v prevoz vsako fizično osebo in njeno ročno prtljago.

(2) Potniki se morajo na avtobusu obnašati tako, da skrbijo za svojo varnost in varnost drugih ter upoštevati določbe odloka in splošnih pogojev koncesionarja.

(3) Potniki na avtobusu ne smejo:

- pogovarjati se z voznikom, medtem ko vozi,

- ovirati ostalih potnikov pri vstopanju in izstopanju in med vožnjo,

- kaditi ali uživati alkoholnih pijač,

- uničevati ali odtujevati opremo oziroma onesnaževati avtobusa.

(4) Potnik, ki s svojim vedenjem predstavlja nevarnost za vožnjo ali potnike oziroma nadleguje potnike ali vozno osebje ali ravna v nasprotju s prejšnjim odstavkom tega člena, je dolžan ob neupoštevanju predhodnega opozorila in na zahtevo voznega osebja, takoj zapustiti avtobus in ni upravičen do vračila prevoznine.

(5) Odstranitev potnika iz avtobusa se lahko opravi na avtobusnem postajališču.

 

22. člen

(Prevoz ročne prtljage)

 

(1) Ročna prtljaga se lahko pelje z uporabnikom samo takrat, ko s tem ne gre za ogrožanje varnosti in reda v vozilu in ročna prtljaga ne obremenjuje ostalih uporabnikov.

(2) Za ročno prtljago se štejejo stvari, ki tehtajo do 10 kg in so manjših dimenzij, ki omogočajo, da jih imajo uporabniki lahko pri sebi na sedežu oziroma pod sedežem, tako da ne ovirajo drugih uporabnikov.

(3) Uporabnik ne sme prinesti v ročni prtljagi v avtobus naslednjih stvari:

- vnetljivih, eksplozivnih, radioaktivnih, korozivnih (jedkih), kužnih, strupenih in drugih snovi, ki pomenijo zaradi svojih lastnosti posebno nevarnost in lahko povzročijo hujše posledice uporabnikom in vozilu;

- predmetov, katerih prevoz je prepovedan z zakonom;

- predmetov, ki ne predstavljajo ročne prtljage v smislu tega člena tega odloka.

(4) Vozno osebje sme zavrniti prevoz ročne prtljage, če ugotovi, da prtljaga ni primerna.

(5) Ročna prtljaga se prepelje brez posebnega plačila.

 

23. člen

(Prevoz živali)

 

(1) Z vozili javnega linijskega prevoza se ne smejo prevažati živali, razen:

- policijski psi in psi gorske reševalne službe v spremstvu vodnika,

- psi vodniki za slepe s slepo osebo,

- manjše živali na način in pod pogoji iz tretjega odstavka tega člena.

(2) V primerih iz prejšnjega odstavka mora lastnik živali upoštevati zakonodajo s področja zaščite živali.

(3) Kot ročna prtljaga se smejo prevažati manjše živali v primernih sredstvih za prevoz, vendar na vso odgovornost potnika in tako, da zaradi tega niso ovirani, ogroženi ali moteni drugi potniki in da to ne onesnažuje vozila.

 

24. člen

(Pritožbe potnikov)

 

(1) Koncesionar mora zagotoviti, da se lahko potniki in drugi uporabniki pri njem pritožijo glede kvalitete in načina izvajanja prevoznih storitev. V ta namen mora koncesionar organizirati način sprejemanja pritožb in zagotoviti njihovo hitro in učinkovito reševanje.

(2) O načinu vlaganja pritožb in njihovega reševanja mora koncesionar obveščati potnike in druge uporabnike na način, določen v 14. členu tega odloka.

(3) Koncesionar se mora na pritožbo potnika oziroma drugega uporabnika odzvati v 14 dneh po njenem prejemu, bodisi s tem, da mu pisno navede razloge, zakaj meni, da pritožba ni utemeljena, bodisi s tem, da odpravi zatrjevane pomanjkljivosti oziroma navede rok in način, kako bo te pomanjkljivosti odpravil. O prejetih pritožbah in odzivih nanje mora koncesionar poročati koncedentu na način in v rokih, določenih v 48. členu tega odloka, pri čemer mora v poročilu navesti podatke o posamezni pritožbi, razlogih zanjo in svojem odzivu nanjo.

(4) Če potnik oziroma drug uporabnik ni zadovoljen z odzivom koncesionarja na svojo pritožbo oziroma z njegovim ravnanjem glede odprave zatrjevane pomanjkljivosti pri opravljeni storitvi v okviru javnega potniškega prometa, lahko po poteku roka za odziv koncesionarja, če se koncesionar ni odzval v predpisanem roku ali od prejema nezadovoljivega odgovora koncesionarja ali od ravnanja koncesionarja glede odprave pomanjkljivosti pri opravljeni storitvi vloži na pristojni organ občinske uprave zahtevo za naložitev ustreznega ravnanja. V zahtevi ni mogoče uveljavljati denarnih oziroma odškodninskih zahtevkov.

(5) Pristojni organ občinske uprave po opravljenem upravnem postopku z odločbo naloži koncesionarju, da odpravi ugotovljene pomanjkljivosti pri izvajanju storitev v okviru javnega linijskega prevoza v mestnem prometu ali mu naloži drugo ravnanje, s katerim naj koncesionar uskladi izvajanje teh storitev s tem odlokom in drugimi predpisi ali običajnimi pravili izvajanja prevozov, če ugotovi, da je koncesionar pri opravljanju javnega linijskega prevoza v mestnem prometu ravnal v nasprotju s tem odlokom in drugimi predpisi ali običajnimi pravili izvajanja prevozov.

25. člen

(Splošni pogoji koncesionarja)

 

Koncesionar lahko podrobneje uredi način izvajanja prevozov in pravic ter obveznosti potnikov s splošnimi pogoji, ki morajo upoštevati veljavne zakonske določbe in določbe tega odloka.

 

 

 

 

III. FINANCIRANJE JAVNEGA LINIJSKEGA PREVOZA V MESTNEM PROMETU

1. Splošne določbe

26. člen

(Način in viri financiranja)

 

(1) Način financiranja koncesionirane dejavnosti se opredeli z javnim razpisom in koncesijsko pogodbo.

(2) Storitve v okviru javne službe javni linijski prevoz v mestnem prometu se lahko financirajo iz naslednjih virov:

- sredstev plačil potnikov za opravljene prevozne storitve - prevoznin;

- nadomestila iz proračuna koncedenta za izvajanje obveznosti javne službe;

- prihodkov oglaševanja iz 15. člena tega odloka;

- drugih sredstev, ki jih pridobi koncesionar na podlagi posebnih predpisov in so namenjena financiranju ali sofinanciranju prevozov določenih kategorij potnikov (subvencije);

- sofinanciranja drugih pravnih ali fizičnih oseb;

- sredstev, pridobljenih na javnih razpisih.

(3) Sredstva iz prejšnjega odstavka se smejo uporabljati izključno za opravljanje te gospodarske javne službe.

27. člen

(Ločene računovodske evidence)

 

Koncesionar mora skladno z Zakonom o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti in predpisi, izdanimi za njegovo izvrševanje, drugimi predpisi in računovodskimi standardi voditi ločeno računovodsko evidenco o sredstvih in virih sredstev ter prihodkih in odhodkih za izvajanje javne službe.

 

2. Cene prevoznih storitev in vozovnice

28. člen

(Prevoznina)

 

V primeru, da se koncesionirana dejavnost financira tudi iz plačil uporabnikov, ceno prevoznih storitev (prevoznino) predlaga pristojni organ občinske uprave in potrdi Občinski svet Mestne občine Novo mesto. Župan ima možnost uvedbe popustov za ciljne skupine.

 

29. člen

(Obveznost uporabe cenika)

 

(1) Če se koncesionirana dejavnost financira tudi iz plačil uporabnikov, koncesionar ne sme uporabljati drugačnih prevoznin, kot so določene v skladu s potrjenim cenikom v prejšnjem členu.

(2) Če koncesionar za posamezne kategorije potnikov pridobiva subvencije ali druga sredstva, ki se obračunajo na višino prevoznine, se posameznemu potniku, za katerega je prejel subvencijo, zaračuna le razliko med prevoznino, določeno s cenikom, in subvencijo.

 

30. člen

(Dolžnost izdati vozovnico)

 

(1) Koncesionar je potniku dolžan izdati vozovnico pred začetkom prevoza.

(2) Potnik mora imeti vozovnico ves čas prevoza pri sebi in jo na zahtevo pristojnega občinskega nadzornega organa, voznega osebja ali koncesionarjevega kontrolorja predložiti na vpogled.

 

 

 

3. Nadomestilo za izvajanje obveznosti javne službe

31. člen

(Višina nadomestila)

 

(1)  Višina nadomestila koncesionarju iz občinskega proračuna se določi tako, da se koncesionarju prizna fiksno nadomestilo za vsak prevožen kilometer in fiksno nadomestilo na vsakega prevoženega potnika na posamezni relaciji v sklopu izvajanja predmeta tega odloka.

(2) Višina nadomestila za obe kategoriji se določi na podlagi najugodnejše ponudbe v postopku javnega razpisa izbire koncesionarja.

(4) Podrobneje se način oblikovanja nadomestila uredi v koncesijski pogodbi.

 

4. Drugi viri sredstev

32. člen

(Subvencije za potnike)

 

(1) Koncesionar je dolžan uporabiti za izvajanje javne službe sredstva, ki jih pridobi na podlagi posebnih predpisov in so namenjena financiranju ali sofinanciranju prevozov v mestnem prometu določenih kategorij potnikov (subvencije za prevoze dijakov, subvencije za prevoze študentov, subvencije za invalidne osebe ipd.). Ta določba se nanaša tudi na vse člane konzorcija, kadar je koncesionar konzorcij več oseb.

(2) O višini prihodkov iz tega člena mora koncesionar poročati koncedentu na način, določen v 48. členu tega odloka.

33. člen

(Druga sredstva)

 

(1) Če koncesionar prejema kakršnakoli druga sredstva za izvajanje javnih linijskih prevozov v mestnem prometu, mora ta sredstva uporabiti za izvajanje te javne službe.

(2) O višini prihodkov iz prejšnjega odstavka mora koncesionar poročati koncedentu na način, določen v 48. členu tega odloka.

 

5. Druga finančna vprašanja

34. člen

(Finančno zavarovanje)

 

Koncedent za izvajanje gospodarske javne službe v javnem razpisu in koncesijski pogodbi določi ustrezna finančna zavarovanja, ki jih je potrebno predložiti.

 

35. člen

(Zavarovanje za škodo)

 

Najkasneje v desetih dneh po sklenitvi koncesijske pogodbe mora koncesionar skleniti tudi zavarovanje za škodo, ki bi jo z opravljanjem dejavnosti javnega linijskega prevoza v mestnem prometu povzročil potnikom ali tretji osebi (odgovornost prevoznika).

 

6. Prilagoditev finančnih razmerij

36. člen

(Prilagoditev nadomestila)

 

Razloge za prilagoditev nadomestila koncesionarju iz 31. člena tega odloka se določi v koncesijski pogodbi, prav tako tudi način, pogoje za prilagoditev in obseg takšne prilagoditve nadomestila.

 

 

IV. PODELITEV KONCESIJE

37. člen

(Postopek podelitve koncesije)

 

(1) Koncesionarja za izvajanje javne službe izbere koncedent na podlagi javnega razpisa ob upoštevanju določb zakona, ki ureja javnozasebno partnerstvo, zakona, ki ureja javno naročanje in zakona, ki ureja gospodarske javne službe.

(2) Glede na določbe zakona, ki ureja javnozasebno partnerstvo, se pojem koncesije po tem odloku glede na delitev tveganj in način financiranja šteje kot javnonaročniška oblika partnerstva.

(3) Javni razpis za podelitev koncesije se objavi v skladu s predpisi o javnih naročilih.

 

38. člen

(Strokovna komisija)

 

(1) Strokovno komisijo za izbiro koncesionarja za izvedbo predmeta koncesije s sklepom imenuje župan.

(2) Strokovna komisija ima predsednika in najmanj dva člana. Predsednik in ostali člani strokovne komisije morajo imeti najmanj visokošolsko izobrazbo in najmanj dve leti delovnih izkušenj z delovnega področja, da lahko zagotovijo strokovno presojo ponudb.

(3) Predsednik in člani komisije ne smejo biti s ponudnikom, njegovim zastopnikom, članom uprave, nadzornega sveta, ustanoviteljem, družbenikom ali delničarjem s kontrolnim deležem ali pooblaščencem v poslovnem razmerju ali kako drugače interesno povezani, v sorodstvenem razmerju v ravni vrsti ali v stranski vrsti do vštetega četrtega kolena, v zakonski zvezi ali svaštvu do vštetega drugega kolena, četudi je zakonska zveza že prenehala, ali živeti z njim v zunajzakonski skupnosti ali pa v registrirani istospolni partnerski skupnosti. Koncedent v komisijo ne sme imenovati osebe, ki je bila zaposlena pri ponudniku ali je kako drugače delala za ponudnika, če od prenehanja zaposlitve ali drugačnega sodelovanja še ni pretekel rok treh let. Izpolnjevanje pogojev za imenovanje v komisijo potrdi vsak član s pisno izjavo. Za presojo izločitvenih okoliščin se upoštevajo določbe zakona, ki ureja integriteto in preprečevanje korupcije.

(4) Župan mora na predlog predsednika ali člana komisije, na zahtevo kandidata ali na lastno pobudo imenovati novega predsednika ali člana takoj, ko izve za izločitveni razlog ali če izve za okoliščine, ki izražajo dvom o objektivni presoji komisije.

(5) Strokovna komisija sodeluje v postopku izbire koncesionarja tako, da sodeluje v fazi priprave besedila razpisa, v fazi od objave razpisa do roka za oddajo ponudb, na javnem odpiranju prijav/ponudb, v drugih procesnih aktivnostih, vezanih na pogajanja ali pojasnilo/dopolnitev ponudb/prijav, pregleda in oceni prijave/ponudbe in ugotovi, ali izpolnjujejo razpisne pogoje, sestavi poročilo ter navede, katere ponudbe izpolnjujejo razpisne zahteve, razvrsti te ponudbe tako, da je razvidno, katera od ponudb ustreza postavljenim zahtevam razpisa oziroma kakšen je nadaljnji vrstni red glede na merila ter posreduje poročilo koncedentu. Naloga strokovne komisije je lahko tudi izvedba pogajanj z usposobljenimi kandidati/ponudniki.

(6) Za strokovnotehnično pomoč in svetovanje v postopku priprave in izvedbe javnega razpisa lahko strokovna komisija uporabi strokovne službe koncedenta ali zunanje strokovnjake. Člani strokovne komisije so lahko tudi neodvisni zunanji strokovnjaki, ki razpolagajo s specifičnim znanjem, potrebnim za uspešno izbiro koncesionarja.

 

39. člen

(Pogoji za koncesionarja)

 

(1) Kandidat za koncesionarja mora izpolnjevati najmanj naslednje pogoje:

- da je registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu za dejavnosti, ki so predmet koncesije;

- da ima licenco za opravljanje prevoza potnikov v notranjem cestnem prometu oziroma je v drugi državi članici Evropske skupnosti, v kateri je ustanovljen ali ima sedež, pooblaščen za opravljanje linijskih prevozov;

- da izpolnjuje obvezne pogoje za ugotavljanje sposobnosti v skladu z zakonom, ki ureja javno naročanje;

- da se nad njim ni začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, da z njegovimi sredstvi ali poslovanjem ne upravlja upravitelj ali sodišče, da njegove poslovne dejavnosti niso začasno ustavljene ter se nad njim ni začel postopek ali pa nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami v skladu s predpisi druge države;

- da ni zagrešil hujše kršitve poklicnih pravil, zaradi česar je omajana njegova integriteta;

- da ima zadostne izkušnje s področja dejavnosti javnih linijskih prevozov, kar izkaže z ustreznimi referencami iz prejšnjih naročil;

- da razpolaga s potrebnim številom ustreznih avtobusov in voznikov za izvajanje predvidenega obsega prevozov,

- da izpolnjuje druge pogoje v skladu z veljavno zakonodajo (npr. s področja integritete in preprečevanja korupcije ipd.).

(2) V primeru skupne prijave/ponudbe članov konzorcija morajo vsi člani konzorcija posamično izpolnjevati najmanj pogoje iz prve, druge, tretje, četrte, pete in osme alineje prejšnjega odstavka, pogoje iz šeste do vključno sedme alineje pa lahko izkazujejo skupaj. 

(3) Način dokazovanja pogojev iz prvega odstavka tega člena se določi v razpisni dokumentaciji.

(4) Kandidat mora prijavi/ponudbi za pridobitev koncesije priložiti izdelan program izvajanja javnih linijskih prevozov v okviru koncesije (organizacija izvajanja prevozov glede na število avtobusov, število voznikov, kvaliteta vozil, predvideni vozni red ipd.).

 

40. člen

(Podizvajalci)

 

(1) V svoji prijavi/ponudbi za pridobitev koncesije mora kandidat navesti vse podizvajalce za izvajanje koncesije. Obseg prevozov podizvajalcev in način njihove navedbe se podrobneje določi v razpisni dokumentaciji.

(2) Podizvajalec, ki izvaja prevozne storitve, mora izpolnjevati najmanj pogoje iz prve,  druge, tretje in osme alineje prvega odstavka prejšnjega člena.

(3) Koncesionar lahko odda dela podizvajalcu po podpisu koncesijske pogodbe le v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje javnega naročanja.

(4) V pogodbi med koncesionarjem in podizvajalcem, katere predmet je opravljanje prevoznih storitev, morajo biti opredeljeni seznam linij ali posameznih voženj podizvajalca ter ostali pogoji za opravljanje prevozov. Pogodba mora biti sklenjena za čas koncesije in jo lahko stranka odpove le zaradi bistvenih kršitev druge stranke.

(5) Za delo podizvajalcev odgovarja koncedentu koncesionar, kot da bi ga opravljal sam.

 

41. člen

(Merila za izbor koncesionarja)

 

Koncedent mora v javnem razpisu oblikovati jasno in transparentno merilo za izbor koncesionarja.

42. člen

(Organ, ki opravi izbor koncesionarja)

 

  1. Odločitev o izbiri izda župan Mestne občine Novo mesto v skladu z določili zakona, ki ureja javno naročanje. 

(2) Po pravnomočnosti odločitve o izbiri občinska uprava Mestne občine Novo mesto izda upravno odločbo o podelitvi koncesije.

(2) Odločba o izboru koncesionarja preneha veljati, če v roku 30 dni od njene dokončnosti ne pride do sklenitve koncesijske pogodbe iz razlogov, ki so na strani koncesionarja.

 

V. KONCESIJSKO RAZMERJE

43. člen

(Koncesijska pogodba)

 

(1) Po dokončnosti odločbe o izbiri koncesionarja sklene koncesijsko pogodbo z izbranim kandidatom v imenu koncedenta župan.

(2) Če koncesionar iz razlogov na svoji strani v roku, ki je določen v odločbi o izbiri, ne sklene koncesijske pogodbe, jo lahko koncedent sklene z naslednjim najbolj ugodnim kandidatom.

44. člen

(Vsebina koncesijske pogodbe)

 

(1) S koncesijsko pogodbo koncedent in koncesionar uredita vsa medsebojna razmerja v zvezi s koncesijo in druga vprašanja, ki jih mora urediti koncesijska pogodba po zakonu, ki ureja gospodarske javne službe.

(2) V koncesijski pogodbi se določijo tudi pogodbene kazni za primer kršitev obveznosti koncesionarja.

45. člen

(Prenos koncesije)

 

(1) Koncesionar ne sme brez pisnega soglasja koncedenta prenesti koncesije na tretjo osebo.

(2) Koncesionar lahko izvajanje posameznih nalog iz koncesionirane dejavnosti prenese na podizvajalce le ob predhodnem pisnem soglasju koncedenta.

 

VI. NADZOR NAD IZVAJANJEM KONCESIJE IN POROČANJE KONCESIONARJA

46. člen

(Nadzor)

 

(1) Nadzor nad izvajanjem koncesije izvajata pristojni organ občinske uprave in pristojna inšpekcijska služba.

(2) Koncesionar je pristojnemu nadzornemu organu dolžan omogočiti nadzor nad izvajanjem koncesijske pogodbe in predložiti vso potrebno dokumentacijo v zvezi z izvajanjem koncesije, dajati informacije v zvezi z izvajanjem koncesije in omogočiti vpogled v poslovne knjige in evidence v zvezi z izvajanjem koncesije.

(3) Nadzor se lahko izvaja v prostorih koncesionarja, na avtobusih, s katerimi opravlja to koncesijo, ali na postajah in drugje na linijah.

(4) Nadzor obsega pregled finančnega poslovanja v zvezi s koncesijo, nadzor izvajanja dejavnosti in nadzor nad ustreznostjo uporabe prevoznih sredstev in naprav ter ostalih sredstev za izvajanje javne službe.

(5) Nadzor je lahko napovedan ali nenapovedan in mora potekati tako, da ne ovira rednega izvajanja koncesije. Praviloma se izvaja v poslovnem času koncesionarja. Izvajalec nadzora se izkaže s pooblastilom koncedenta. Osebe, ki izvajajo nadzor, so dolžne podatke o poslovanju koncesionarja obravnavati kot poslovno skrivnost. O nadzoru se sestavi zapisnik.

(6) Koncesionar je dolžan zagotoviti vse tehnične pogoje za namestitev sistemov za evidentiranje in štetje vstopov in izstopov na linijske avtobuse.

(7) Za postavitev in vzdrževanje sistema za evidentiranje potnikov je odgovoren koncedent.

 

 

 

 

47. člen

(Spremljanje kakovosti)

 

Koncedent pri koncesionarju spremlja in ocenjuje kakovost opravljenih storitev. V primeru, da ugotovi odstopanje kvalitete storitve od standardov, določenih s tem odlokom in koncesijsko pogodbo, lahko uporabi pogodbene kazni in druge sankcije, določene v koncesijski pogodbi.

 

48. člen

(Poročanje)

 

(1) Koncesionar mora poročati enkrat  mesečno o:

- številu prepeljanih potnikov na posamezni liniji v preteklem mesecu;

- številu prodanih vozovnic (razen v primeru brezplačnih prevozov);

- prihodkih iz prevoznin za preteklo obdobje (razen v primeru brezplačnih prevozov);

- drugih prihodkih za izvajanje javnih linijskih prevozov v mestnem prometu, prejetih v preteklem obdobju;

- številu prevoženih kilometrov za posamezen tip avtobusa;

- prejetih pritožbah potnikov in odzivih nanje;

- številu izrednih dogodkov.

(2) Koncesionar je dolžan podatke iz prejšnjega odstavka pošiljati pristojnemu organu občinske uprave v elektronski obliki. Obliko in formate pošiljanja podatkov se določi v koncesijski pogodbi.

(3) Koncesionar je dolžan koncedentu podati letno poročilo o izvajanju gospodarske javne službe do 31. marca tekočega leta za preteklo leto.

(4) Letno poročilo mora obsegati podatke iz prvega odstavka v pisni in elektronski obliki, poleg tega pa še podatke o doseganju standardov kakovosti storitev, določenih s tem odlokom in koncesijsko pogodbo. Letno poročilo mora obsegati tudi računovodske izkaze, izdelane skladno z Zakonom o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti in predpisi, izdanimi za njegovo izvrševanje, ter opisno oceno izvajanja javnega linijskega prevoza v mestnem prometu v preteklem letu.

 

VII. PRENEHANJE KONCESIJE

49. člen

(Prenehanje koncesijskega razmerja)

 

Koncesijsko razmerje preneha:

- zaradi prenehanja koncesijske pogodbe,

- zaradi prenehanja koncesionarja,

- zaradi stečaja koncesionarja,

- z odvzemom koncesije,

- z odkupom koncesije.

50. člen

(Prenehanje koncesijske pogodbe)

(1) Koncesijska pogodba preneha z dnem poteka roka koncesije.

(2) Koncesijska pogodba preneha z odstopom pogodbi zveste stranke od pogodbe zaradi kršitve obveznosti druge stranke. Podrobneje se odstop zaradi kršitve pogodbe uredi v koncesijski pogodbi.

(3) Stranki koncesijske pogodbe se lahko med trajanjem pogodbe kadarkoli sporazumeta o prenehanju pogodbe. Pogodbena stranka, ki želi sporazumno prenehanje pogodbe, da drugi pogodbeni stranki pobudo, ki vsebuje najmanj predlog pogojev in rok za prenehanje pogodbe z obrazložitvijo. Pobuda mora biti dana v pisni obliki.

 

51. člen

(Prenehanje koncesionarja)

 

(1) Koncesijsko razmerje preneha s prenehanjem koncesionarja, če nima univerzalnega pravnega naslednika.

(2) V primeru univerzalnega pravnega naslednika koncesionarja se koncesijsko razmerje lahko prenese na pravnega naslednika skladno z določbami 45. člena tega odloka.

(3) Koncesijsko razmerje preneha z dnem, ko po zakonu nastanejo pravne posledice začetka

stečajnega postopka.

(4) V primeru, da je koncesionar konzorcij, zaradi prenehanja enega ali več članov konzorcija ali uvedbe stečaja nad njimi koncesijsko razmerje ne preneha, če lahko ostali člani konzorcija izvajajo koncesijo.

52. člen

(Odvzem koncesije)

 

(1) Koncedent z odločbo odvzame koncesijo zaradi kršitev koncesionarja, če koncesionar:

- izgubi licenco za opravljanje prevoza potnikov v notranjem cestnem prometu;

- ne začne z izvajanjem koncesije v roku, dogovorjenem s koncesijsko pogodbo;

- po lastni krivdi ne izvaja koncesije in zato nastanejo motnje pri izvajanju storitev;

- pri izvajanju koncesije koncedentu, uporabnikom ali tretjim osebam namenoma ali iz hude malomarnosti povzroči škodo;

- v primeru prostih kapacitet avtobusa neupravičeno odklanja opravljanje prevoza zainteresiranim potnikom;

- krši določbe tega odloka in drugih predpisov, ki urejajo način izvajanja koncesije in mu je bila v zvezi s tem izrečena pogodbena kazen več kot petkrat krat v enem letu;

- ne ravna v skladu z dokončnimi odločbami, ki jih uradne osebe izdajajo v okviru nadzora nad koncesijo;

- ne ravna v skladu z dokončnimi odločbami, izdanimi v okviru inšpekcijskega nadzora ali drugega nadzora nad koncesionarjem pri izvajanju koncesije.

(2) Pristojni organ občinske uprave pisno opozori koncesionarja na kršitve, ki so razlog za odvzem koncesije, mu določi primeren rok za odpravo kršitev in ga opozori, da bo v nasprotnem primeru uveden postopek odvzema koncesije.

(3) V primeru, da je koncesionar konzorcij, kršitev posameznega člana konzorcija velja za kršitev koncesionarja.

53. člen

(Odkup koncesije)

 

(1) Odkup koncesije je možen takrat, ko koncedent enostransko ugotovi, da bi bilo javno službo urejanje mestnega prometa možno učinkoviteje opravljati na drug način.

(2) Pogoji odkupa se določijo s koncesijsko pogodbo.

 

VIII. KONČNE DOLOČBE

54. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o organizaciji in načinu izvajanja gospodarske javne službe urejanja mestnega prometa (Uradni list, št. 59/99).

55. člen

(Začetek veljavnosti)

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu.

 

Št.: 007-8/2016

Novo mesto, dne 26. maja 2016          

 

Župan

Mestne občine Novo mesto

Gregor Macedoni, l.r.

nazaj